Language switcher

Aruanded ja hinnangud

Euroopa elektrituru ülesehitus Eesti näitel

Käesoleva analüüsi eesmärk on anda ülevaade Euroopa elektrituru korraldusest Eesti näitel, seda käsitlevast regulatsioonist ja nõuetest ning ka liikmesriikidele võimaldatud paindlikkusest turukorralduse osas.

Esmalt antakse ülevaade elektrienergia kauplemisest hulgiturul, kahepoolsest kaubandusest ja turujärelevalvest. Seejärel käsitletakse hinnaregulatsiooni võimalikkust ja erinevaid viise ning võrdlusena elektrituru korraldust erinevate näidete abil väljaspool Euroopat ja toetusmeetmeid, mida Euroopa riigid 2021/2022 talveperioodil hüppeliselt kasvanud energiahindadega võitlemiseks vastu võtsid.

Eesmärk on vastata küsimusele, kas tekkinud kõrgete hindade leevendamiseks oleks võimalik/vajalik elektrituru korraldust mingis osas muuta ja kui suur paindlikkus on liikmesriikidele selles osas jäetud

Elektri- ja gaasituru aruanded

On taas meeldiv tutvustada meie elektri- ja gaasituru aruannet. Kahjuks ei pääse me sarnaselt eelmisele aruandele seegi kord aasta erilisuse rõhutamisest. Kipub olema nii, et majandust mõjutavad sündmused tulevad ja lähevad, kuid nende tulekut on võimatu ette ennustada. 2008. aasta finantskriisi ei osatud ette ennustada ja kuigi meie majandus näitas küllaltki kiiret taastumist, ilmnesid selle tagajärjed veel viis aastat hiljemgi. Nõnda on see ka COVID19 pandeemia puhul. Keegi ei osanud ennustada, et riikide majanduselud 2020. aasta kevadel sisuliselt lukku keeratakse, seejärel riigid erinevate stiimulitega majandust taastavad ning, et 2021. aastal oleme enneolematult võimsas majanduse taastumise tsüklis.

 

 

Postside aruanded

Konkurentsiamet avaldab igal aastal aruande postiteenuste valdkonnas toimunud arengute ja esilekerkinud probleemide ning Konkurentsiameti tegevuse kohta:

Võimusjaotustulu kasutamine

Alates 1. jaanuarist 2020 hakati kohaldama kõikides liikmesriikides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/943, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (edaspidi Määrus). Määruse artikkel 19 lõige 5 sätestab, et põhivõrguettevõtjad määravad eelnevalt selgelt kindlaks, mil viisil võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad reguleerivatele asutustele aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest.

Iga aasta 1. märtsiks teavitavad reguleerivad asutused Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ametit (ACER) ja avaldavad aruande, milles esitatakse:

a) 12 kuu jooksul, kuni eelnenud aasta 31. detsembrini saadud tulu;
b) kõnealuse tulu kasutamine Määruse lõike 2 kohaselt1 , sh konkreetsed projektid, mille jaoks tulu kasutati, ja raamatupidamisarvestuses eraldi real kirjendatud summa;
c) summa, mida kasutati võrgutariifide arvutamisel, ja
d) tõend, et selline kasutus vastab Määrusele ning lõike 3 ja 4 kohaselt välja töötatud metoodikale.

Võimsusjaotustulu kasutamine 2020 » (121.63 KB, PDF)

Võimsusjaotustulu kasutamine 2019 » (121.34 KB, PDF)

Telekommunikatsioon

22.02.2022

Konkurentsiamet vaatles maa- ja hajaasustusega piirkondades internetiteenuse kättesaadavusega seotud probleemistikku konkurentsiolukorra vaatest. Amet ei tuvastanud seoses sidevõrkude väljaehitamisega olulisi konkurentsiprobleeme, kuid hindas probleemiks puuduliku hinnaregulatsiooni baasvõrkude üle. Lisaks takistavad maa- ja hajaasustusega piirkondades sidevõrkude rajamist mõningad turutõkked. Sideturule sisenemine ning seal tegutsemine nõuab ettevõtjalt enne kasumisse jõudmist suuri ja pikaajalisi investeeringuid. Ettevõtjatel tuleb arvesse võtta nii asustustihedust kui ka hilisemalt potentsiaalsete teenuse tarbijate paiknemistihedust ning asukohta.

30.03.2021

Konkurentsiamet vaatles Eesti telekommunikatsiooniturgu, et hinnata mitmeid telekommunikatsioonisektoriga seotud arenguid. Hinnang puudutab eelkõige lairibateenuste hulgi- ja jaehindu ning nimetatud teenustele juurdepääsu võimaldamist kaablikanalisatsiooni kaudu.