Language switcher

Aruanded ja hinnangud

Elektri- ja gaasituru aruanded

Konkurentsiameti aruanne elektri- ja gaasituru toimimisest viimasel paaril aastal keskendub muuhulgas ka Eesti jaoks põletavale küsimusele - kuidas on kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades tagatud varustuskindlus tulevikus nii Eestis kui Euroopas? Aruandes selgitatakse, kuidas on varustuskindlus tagatud kliimaneutraalsuse ja võrdse konkurentsi põhimõtteid arvesse võttes ning mida tähendab varustuskindluse norm – indikaator, mis on Euroopas varustuskindluse hindamisel kasutusele võetud. 

Postside aruanded

Konkurentsiamet avaldab igal aastal aruande postiteenuste valdkonnas toimunud arengute ja esilekerkinud probleemide ning Konkurentsiameti tegevuse kohta:

2019. aasta aruanne »  (569.34 KB, PDF)

2018. aasta aruanne » (870.96 KB, PDF)

2017. aasta aruanne » (871.43 KB, PDF)

2016. aasta aruanne » (864.08 KB, PDF)

2015. aasta aruanne » (799.35 KB, PDF)

Võimusjaotustulu kasutamine

Alates 1. jaanuarist 2020 hakati kohaldama kõikides liikmesriikides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/943, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (edaspidi Määrus). Määruse artikkel 19 lõige 5 sätestab, et põhivõrguettevõtjad määravad eelnevalt selgelt kindlaks, mil viisil võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad reguleerivatele asutustele aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest.

Iga aasta 1. märtsiks teavitavad reguleerivad asutused Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ametit (ACER) ja avaldavad aruande, milles esitatakse:

a) 12 kuu jooksul, kuni eelnenud aasta 31. detsembrini saadud tulu;
b) kõnealuse tulu kasutamine Määruse lõike 2 kohaselt1 , sh konkreetsed projektid, mille jaoks tulu kasutati, ja raamatupidamisarvestuses eraldi real kirjendatud summa;
c) summa, mida kasutati võrgutariifide arvutamisel, ja
d) tõend, et selline kasutus vastab Määrusele ning lõike 3 ja 4 kohaselt välja töötatud metoodikale.

Võimsusjaotustulu kasutamine 2020 » (121.63 KB, PDF)

Võimsusjaotustulu kasutamine 2019 » (121.34 KB, PDF)

Telekommunikatsioon

Konkurentsiamet vaatles Eesti telekommunikatsiooniturgu, et hinnata mitmeid telekommunikatsioonisektoriga seotud arenguid. Hinnang puudutab eelkõige lairibateenuste hulgi- ja jaehindu ning nimetatud teenustele juurdepääsu võimaldamist kaablikanalisatsiooni kaudu.