Raudtee

Konkurentsiamet rakendab raudteeteenuste turul meetmeid diskrimineeriva või muul viisil ebaõiglase kohtlemise kõrvaldamiseks.

Konkurentsiameti üheks oluliseks ülesandeks on raudtee-ettevõtjate esitatud kaebuste lahendamine. Kui raudtee-ettevõtja leiab, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on raudteevõrgustiku teadaande kinnitamisel, läbilaskevõime jaotamisel, koordineerimismenetluse korraldamisel, läbilaskevõime ammendunuks tunnistamisel, liiklusgraafiku koostamisel, liiklusjuhtimise korraldamisel, uuenduste planeerimisel, hooldustööde tegemisel või kasutustasu määramisel teda ebaõiglaselt kohelnud, võib ta esitada Konkurentsiametile kaebuse.

Eestis on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad, kelle majandamisel olev raudtee on määratud avalikuks kasutamiseks

  • AS Eesti Raudtee (joonisel sinisega) ja
  • Edelaraudtee Infrastruktuuri AS (joonisel rohelisega).
Eeasti raudtee liinid

AS Eesti Raudtee haldab 1229 km raudteed ning osutab raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise teenust raudteeveo-ettevõtjatele ja veeremiomanikele koos liikluse korraldamisega. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS haldab sarnaste teenuste osutamisel 223,8 km raudteed. 

2018. aastal võeti Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2370, millega täienesid ülesanded riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas. Lisaks täpsustati nõudeid tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate sõltumatus ja läbilaskevõime taotlejate mittediskrimineeriv kohtlemine ja tõhus konkurents. Muudatustega suurenes kaebuste loetelu, mille lahendamine kuulub Konkurentsiameti pädevusse. Lisaks sätestati täiendavad alused raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja sõltumatuse nõuete määratlemisel ja põhiülesannete täitmisel.

Viimati uuendatud: 18.10.2023