Sadamad

Konkurentsiamet lahendab sadamateenuse osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/352 kohaldamisest tingitud kaebusi.

Kaebuse lahendamisel on Konkurentsiametil õigus nõuda poolelt asjakohast teavet. Teave esitatakse Konkurentsiameti määratud tähtaja jooksul, mis ei ületa üht kuud ja mida võib põhjendatud juhul pikendada kahe nädala võrra.
Konkurentsiamet teeb kaebuse kohta otsuse kolme kuu jooksul asjakohase teabe saamisest arvates. Otsusega jätab Konkurentsiamet kaebuse rahuldamata või teeb ettekirjutuse rikkumise kõrvaldamiseks. 
Konkurentsiamet jätab kaebuse rahuldamata, kui:
•    kaebus on põhjendamata või tõendamata;
•    kaebuse esitaja ei võimalda Konkurentsiametile viimase määratud tähtajaks juurdepääsu tema käsutuses olevale teabele, mis on vajalik kaebuse lahendamiseks;
•    kaebuse põhjal ei tuvastata rikkumist sadama pidaja tegevuses.

Sadamateenuse lepingud, mis on sõlmitud enne 15. veebruari 2017 ning mis on tähtajatud või sarnase toimega, tuleb viia määrusega vastavusse 1. juuliks 2025 (artikkel 21 lõige 2).
 

Viimati uuendatud: 18.10.2023