Raudtee valdkonna tegevusload

Raudtee valdkonnas väljastab Konkurentsiamet tegevuslube ettevõtjatele, kes soovivad osutada järgmiseid teenuseid: avaliku raudteetaristu majandamine, reisijatevedu avalikul raudteel ja kaubavedu avalikul raudteel.

Ettevõtjal ei pea olema eelnimetatud tegevusaladel tegutsemiseks tegevuslube, kui talle on väljastatud raudteeseaduse § 42 lõike 3 kohane hoolduse eest vastutava üksuse sertifikaat.

Kogu eelnimetatud tegevuslubade kehtivuse ajal peab loa omanikul olema vastutuskindlustus oma kohustuste täitmata jätmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tekkinud kahju hüvitamiseks vastavalt raudteeseadusele ja rahvusvahelistele kokkulepetele.

Kaubaveo tegevusluba ei ole vajalik, kui raudteeveoga tegelemine ei ole raudtee-ettevõtja peamine tegevusala. Raudteevedu ei ole raudtee-ettevõtja peamine tegevusala siis, kui tegu on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga, kes tegeleb raudteeveoga ainult raudteeinfrastruktuuri majandamise eesmärgil.
 

Väljastatud tegevusload seisuga august 2022

Tegevuslubade taotlemine

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

 • füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu, äriühingu juhatuse liikme või muu äriühingut juhtima õigustatud isiku kohta ei ole karistusregistris karistusandmeid esimese astme, majandus-, ametialase või karistusseadustiku §-des 422, 423, 4232 ja 425 nimetatud kuriteo kohta;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu, äriühingu juhatuse liikme või muu äriühingut juhtima õigustatud isiku kohta ei ole karistusregistris karistusandmeid käesolevas seaduses, kaubandusliku meresõidu seaduses, meresõiduohutuse seaduses, autoveoseaduses, ühistranspordiseaduses, töölepingu seaduses või töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud väärteo kohta, mille eest on kohaldatud selle väärteo eest ettenähtud karistuse maksimummäära, või nende nõuete korduva rikkumise kohta;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu, äriühingu juhatuse liikme või muu äriühingut juhtima õigustatud isiku kohta ei ole karistusregistris karistusandmeid tolliseaduses sätestatud väärteo kohta, mille eest on kohaldatud selle väärteo eest ettenähtud karistuse maksimummäära, või nende nõuete korduva rikkumise kohta, kui loa taotleja soovib tegeleda piiriülese tegevusega, mille suhtes kohaldatakse tolliprotseduure;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, äriühing, äriühingu juhatuse liige või muu äriühingut juhtima õigustatud isik ei ole pankrotivõlgnik pankrotiseaduse § 8 tähenduses;

 • füüsilisest isikust ettevõtja, äriühing, äriühingu juhatuse liige või muu äriühingut juhtima õigustatud isik vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77), artiklis 19 nimetatud hea mainega seotud nõuetele;

 • kolmanda riigi ettevõtja on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi äriregistris;

 • füüsilisest isikust ettevõtjal, äriühingu juhatuse liikmel või muul äriühingut juhtima õigustatud isikul, kes vastutab vastavalt kas avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise, avalikul raudteel kaubaveo või reisijateveo eest, on erialased teadmised või töökogemus, et tagada ettevõtja ohutu tegevus ning selle usaldusväärne korraldus ja kontroll;

 • ettevõtja on finantsmajanduslikult võimeline täitma oma tegelikke ja võimalikke kohustusi vähemalt järgneva 12 kuu jooksul ning tal ei ole suuri või korduvaid maksuvõlgnevusi, mis seaksid tema finantsmajandusliku võimekuse kahtluse alla.

Eestis raudteeveoga (st reisijatevedu ja kaubavedu) tegelemiseks ei ole välisriigi raudtee-ettevõtjal ega raudtee-ettevõtjate ühendusel vaja tegevusluba taotleda, kui see on antud välisriigis ning tegevuslubade vastastikuses tunnustamises on riigid kokku leppinud. Euroopa Liidu teises liikmesriigis väljastatud tegevusluba loetakse Eesti Vabariigis kehtivaks. Välisriigi, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriigi raudtee-ettevõtja ja raudtee-ettevõtjate ühendus, peab Eestis raudteeveoga tegelemiseks taotlema Tehnilise Järelevalve Ametilt ohutustunnistuse B osa, kui talle on teise liikmesriigi ohutusasutuse poolt antud ohutustunnistuse A osa.

Kui ettevõtjal on olemas avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis teenuse osutamiseks, mis vastab kontrolleseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis eraldi raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba tal Eestis tegutsemiseks vaja ei ole. Sellisel juhul tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja olemasolu korral ärinimi, juriidilisest isikust ettevõtja puhul ärinimi ja registrikood;
 • ettevõtja asukoha aadress;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
 • tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Kui Eesti ettevõtja, kes omab raudtee reisijateveo, raudtee kaubaveo ja avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba ning soovib osutada neid teenuseid muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, siis kuna liikmesriigiti võivad olla protseduurireeglid erinevad, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandusasutuse poole.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_et

Koos tegevusloa taotlusega esitatakse Konkurentsiametile lisaks MsüS § 19 toodud andmetele ka järgmised dokumendid:

 • majandusaasta aruande puudumisel või juhul, kui esitatav majandusaasta aruanne on koostatud ja kinnitatud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist, raamatupidamise vahearuande koopia tegevusloa taotlemisele eelnenud kuu lõpu seisuga;  
 • äriühingu juhatuse liikmete ja teiste äriühingut juhtima õigustatud isikute nimekiri, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), elukoht, andmed hariduse või töökogemuse ja viimaste töö- või teenistuskohtade kohta ning dokumendid nimetatud isikute vastavuse kohta kehtestatud nõuetele.

Raudtee-ettevõtja peab sõlmima vastutuskindlustuslepingu ning omama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastatud ohutusluba või –tunnistust.

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Taotluse saab esitada:

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

 • raudteeinfrastruktuuri majandamine 1920 eurot;
 • raudtee reisijatevedu 1920 eurot;
 • raudtee kaubavedu 3840 eurot.

Riigilõivud tasutakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole :

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

viitenumber: 2900080076

Peale ettevõtjalt taotluse saamist esitab Konkurentsiamet taotlejale järgneva kolme päeva jooksul esmase vastuse, mis sisaldab muuhulgas ka teavet tegevusloa kehtivusaja ja kontrollesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete kohta.

Konkurentsiamet lahendab taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja nende kõrvaldamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse läbivaatamata.

Amet võib vajadusel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise 30 päevaks peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult, välja arvatud juhul, kui loa kehtivusaja piirangut taotleb ettevõtja ise.

Konkurentsiamet väljastab tegevusloa ettevõtjale vastavalt tema esitatud soovile kas elektroonselt või paberkandjal.

Konkurentsiamet võib tegevusloa peatada kuni kuueks kuuks või nõuda ettevõtjalt uuesti raudteeseaduse § 13 lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavust tõendavaid andmeid, kui ettevõtja ei ole kuue järjestikuse kuu jooksul tegevusloal märgitud tegevusalal tegutsenud või ei ole alustanud tegevusloaga lubatud tegevust kuue kuu jooksul loa saamisest arvates.

Raudtee-ettevõtja võib Konkurentsiametilt taotleda tegevuse alustamiseks raudteeseaduse § 16 lõikes 2 nimetatud tähtajast pikemat ajavahemikku, kui tema osutatavate teenuste eripära tõttu ei ole võimalik tegevust varem alustada.

Teenuse osutamise tagamiseks võib Konkurentsiamet anda ajutise tegevusloa raudtee-ettevõtjale, kelle tegevusluba tunnistatakse kehtetuks raudteeseaduse § 13 lõike 1 punktis 8 sätestatud nõude täitmata jätmise tõttu. Ajutine tegevusluba antakse kuni kuueks kuuks tegevusloa kehtetuks tunnistamisest arvates. Selle aja jooksul on raudtee-ettevõtja kohustatud jätkama tegevust ajutises tegevusloas märgitud tingimustel ja ulatuses.

 Taotlused koos põhjendustega saab esitada Konkurentsiametile:

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitatud valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobumine majandustegevusest;
 • tegevusloa taotleja suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada ka juhul, kui:

 • tegevusloa omanik ei alusta või teosta majandustegevust kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest;
 • rikutakse oluliselt tegevusloa kontrollesemesse kuuluvaid majandustegevuse nõudeid;
 • avalikule korrale tekib oluline kahju või oht, mida ei olnud või mille olemasolu ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles tegevusloa omaniku huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;

Lisaks võib Konkurentsiamet tunnistada avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudtee reisijateveo ja raudtee kaubaveo tegevusloa kehtetuks ka juhul, kui ettevõtja rikub rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevaid kohustusi ja seetõttu võib tekkida oht inimesele, varale või keskkonnale või see toob kaasa rahvusvahelise raudteeveo katkemise.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest

Viimati uuendatud: 29.04.2024