REMIT

Euroopa Parlamendi määrus energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT) kehtestab energia hulgimüügituru osalistele, kes sõlmivad tehinguid, kohustuse registreerida end riikliku pädeva reguleeriva asutuse juures.

Registreerimine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2011. aasta 25. oktoobri määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT) kehtestab energia hulgimüügituru osalistele, kes sõlmivad tehinguid, mille kohta tuleb esitada teave ametile ja riiklikule reguleerivale asutusele, kohustuse registreerida end riikliku pädeva reguleeriva asutuse, Eesti puhul Konkurentsiameti juures.

17. detsembril 2014 võeti vastu Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1348/2014, milles käsitletakse andmete esitamist ja millega rakendatakse energia hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikeid 2 ja 6.

Eestis toimub registreerimine Euroopa energiaturu osaliste keskregistri (Centralised European Register of Energy Market Participants, CEREMP) kaudu.

REMITi artikkel 9 kohustab energia hulgimüügituru osalisi, kes sõlmivad tehinguid, millest tuleb ametile (ACER) teatada, registreerima end selle liikmesriigi pädeva riikliku reguleeriva asutuse juures.

Turuosaline registreerib end ainult ühe riikliku reguleeriva asutuse juures. Liikmesriigid ei nõua muus liikmesriigis juba registreeritud turuosaliselt uuesti registreerimist.

REMITi artikli 9 lõike 1 kohaselt registreerivad turuosalised, kes sõlmivad tehinguid, millest tuleb ametile teatada artikli 8 lõike 1 kohaselt, end selle liikmesriigi riikliku reguleeriva asutuse juures, kus nad on asutatud või asuvad, või juhul, kui nad ei ole liidus asutatud ega asu liidus, siis liikmesriigis, kus nad tegutsevad.

REMITi artikli 2 lõike 7 kohaselt on turuosaline isik, kaasa arvatud põhivõrguettevõtja, kes sõlmib tehinguid ning annab muu hulgas kauplemiskorraldusi ühel või mitmel energia hulgimüügiturul.

REMITi artikli 9 lõige 3 sätestab, et ACER määrab koostöös riiklike reguleerivate asutustega kindlaks vormi, milles riiklikud reguleerivad asutused on kohustatud esitama ametile turuosaliste registreerimisandmed. 26. juunil 2012 võttis ACER vastu otsuse nr 01/2012, mis käsitleb REMITi artikli 9 lõikes 3 sätestatud registreerimise vormi.

Registreerimisvorm koosneb 5 jaotisest.
Jaotis 1: Turuosalist puudutavad andmed
Jaotis 2: Turuosalisega seotud füüsiliste isikute andmed
Jaotis 3: Turuosalise lõplikku kontrollijat või lõplikku kasusaajat puudutavad andmed
Jaotis 4: Turuosalise ärisuhete struktuuri puudutavad andmed
Jaotis 5: Turuosaliste nimel teabe esitamiseks volitatud isikute andmed

Kõik turuosalised, kes sõlmivad tehinguid, millest tuleb REMITi artikli 8 lõike 1 kohaselt ametile teatada, on kohustatud esitama otsuses sätestatud informatsiooni.

Õiguslikud alused

Lisainformatsioon REMIT-i kohta on kättesaadav ACER-i loodud REMIT-i portaalist.

Viimati uuendatud: 15.12.2023