Tegevusload

Majandustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist reguleerib Majandustegevuse seadustriku üldosa seadus.

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks

 • elektrienergia tootmine
 • võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu
 • võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu
 • riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine
 • otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine

Loakohustus puudub järgmistel juhtudel

 • elektrienergia tootmisel  kuni 1 MW netovõimsusega tootmisseadme abil
 • elektrienergia edastamisel elektrituruseaduse (ELTS) § 15 lõike 6 punkti 1 või 2 kohaselt või suletud jaotusvõrgu kaudu
 • elektrienergia tootmisel ELTS § 16 lõike 3 kohaselt
 • elektrienergia edastamisel otseliini kaudu, kui otseliin on ühendatud kuni 1 MW netovõimsusega tootmisseadmega

Elektrienergia müüjana tegutsemiseks peab ettevõtja esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses (MSüS) sätestatud korras. Teatamiskohustus puudub järgmistel juhtudel

 • elektrienergia müügil ELTS § 15 lõike 6 punktide 1 või 2 kohaselt
 • tootja toodetud elektrienergia müügil
 • elektrienergia müügil elektribörsil
 • elektrienergia müügil ELTS § 16 lõike 3 kohaselt
 • elektrienergia müügil, kui jaotusvõrguettevõtja osutab turuosalisele ainult ELTS § 44 lõike 41 kohaselt avatud tarne teenust või § 761 kohaselt üldteenust
 • elektrienergia müügil, kui elektrienergia on tarbijale edastatud otseliini kaudu ja toodetud kokku alla 1MW netovõimsusega tootmisseadmete abil

Loa taotlemine

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja esitama taotluse, selle lahendamiseks vajalikud andmed ja dokumendid (vt taotluse täitmine ja esitamine) ning vastama järgmistele nõuetele:

 1. elektriettevõtja on Euroopa Majanduspiirkonnas (Euroopa Liidu liikmesriigid, Islandi, Lichtenstein ja Norra) registreeritud juriidiline isik (ei kohaldata tootjale ja müüjale, kes toodab ja müüb temale kuuluvate kokku kuni 1MW netovõimsusega tootmisseadmete abil toodetud elektrienergiat);
 2. võrguettevõtja ja riigipiiri ületavat alalisvooluliini kasutava liinivaldaja aktsia- või osakapital on vähemalt 127 800 eurot;
 3. tootja ja müüja aktsia- või osakapital on vähemalt 31 950 eurot (ei kohaldata tootjale ja müüjale, kes toodab ja müüb temale kuuluvate kokku kuni 1 MW netovõimsusega tootmisseadmete abil toodetud elektrienergiat); 
 4. põhivõrgu kaudu võrguteenust osutava põhivõrguettevõtja ja riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergiat edastava liinivaldaja juhtimine peab toimuma ELTS §-s 18¹ sätestatud tingimustel;
 5. jaotusvõrgu kaudu võrguteenust osutava jaotusvõrguettevõtja juhtimine peab toimuma ELTS §-s 18 sätestatud tingimustel.

Lisaks peab jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks tegevusluba taotlev ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

 1. ettevõtja organisatsioon on taotletava tegevuse ulatuse ja laadiga kooskõlas;
 2. ettevõtjal on piisav arv vajaliku pädevusega töötajaid, sealhulgas elektritöö ja elektripaigaldise käitamiseks pädevad isikud;
 3. ettevõtjal on sellel tegevusalal tegutsemiseks majanduslikud eeldused;
 4. ettevõtjal on muud eeldused tegutseda sellel tegevusalal vastavuses ELTS ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega;
 5. ettevõtja tegevus ei ohusta varustuskindlust.

Jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks antakse tegevusluba eelloetletud tingimustele vastavale ettevõtjale, kui see ei ole vastuolus ELTS §-ga 60 ning taotluses nimetatud piirkond sobib elektrienergia jaotamiseks. 
Põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks antakse tegevusluba ainult ühele võrguettevõtjale, kui ta omab põhivõrku, vastab ELTS §-s 18¹ sätestatud nõuetele ja täidab ülalloetletud jaotusvõrguettevõtjale sätestatud tingimusi.
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks antakse tegevusluba juhul, kui taotleja vastab ELTS §-s 18¹ sätestatud ja ülal loetletud jaotusvõrguettevõtjale sätestatud nõuetele ning tegevusloa andmine on kooskõlas ELTS §-des 60 ja 61 sätestatuga.

Kui ettevõtjal on tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, mis vastab kontrollieseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 1. ettevõtja ärinimi ja registrikood;
 2. ettevõtja asukoha aadress;
 3. ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
 4. tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustusest vabastamise taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet MSüS §-s 22 toodud alustest.

Kui Eesti ettevõtja omab tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal ja soovib hakata tegutsema tegevusloas nimetatud tegevusalal muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandushaldusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad protseduurireeglid olla erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist.

Tegevusloa taotluse saab Konkurentsiametile esitada majandustegevuse registris.

Konkurentsiametile esitatakse  MSÜS §-s 19 toodule lisaks:

 1. jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamise korral ELTS §-le 62 vastav teeninduspiirkonna määratlus ja skemaatiline plaan; 
 2. riigipiiri ületava alalisvooluliini või otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamise korral iga liini suurim lubatud talitluspinge, liini pikkus, liini paiknemise plaan ja liini geograafilised koordinaadid; 
 3. otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamise korral dokument, mis tõendab ELTS § 61 lõikes 1 nimetatud tingimuse täitmist; 
 4. taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotlusega esitatavad andmed ja dokumendid peavad võimaldama Konkurentsiametil lisada tegevusloale kõrvaltingimusi tulenevalt ELTS §-st 32:

 • elektrienergia tootmiseks antavale tegevusloale:
  • tootmisseadme maksimaalne lubatud netovõimsus;
  • tootmisseadme asukoha andmed;
  • tootmisseadme käitamiseks kasutatava energiaallika andmed;
  • andmed selle kohta, kas tegevusloa alusel toodetud elektrienergiat võib müüa ELTS §-s 59 nimetatud toetust kasutades;
  • nende nõuete loetelu, mida kohaldatakse taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise suhtes ja niisuguseks tootmiseks kasutatavate seadmete suhtes, kui tegevusloa alusel toodetud elektrienergiat võib müüa ELTS §-s 59 nimetatud toetust kasutades;
  • selliste seadmete kirjeldus, mida võib kasutada elektrienergia tootmiseks ja müügiks ELTS §-s 59 nimetatud toetust kasutades.
 • jaotusvõrgu või põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks antavale tegevusloale:
  • võrgu suurim lubatud talitluspinge; 
  • tehnilised, majanduslikud ja organisatsioonilised tingimused, mida võrguettevõtja peab täitma; 
  • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisel andmed ELTS § 62 kohaselt määratletud teeninduspiirkonna kohta.
 • riigipiiri ületava alalisvooluliini ja otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamiseks antavale tegevusloale:
  • liini suurim lubatud talitluspinge;
  • liini geograafiliste koordinaatide andmed ja liini pikkus.

Tegevusloale võib lisada järgmisi kõrvaltingimusi:

 • nõue anda võrgu ja sellega seotud elektripaigaldiste ümberpaigutamise kulude katmiseks või võrgu ja sellega seotud elektripaigaldiste taastamise abinõude rakendamiseks Konkurentsiameti poolt heakskiidetud tagatis; 
 • arenduskohustus kooskõlas ELTS §-ga 66.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja olema  tasunud riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest ja tegevusloa kehtivuse ajal loa iga kehtivusaasta eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

Tegevusloa liik Riigilõiv 
elektrienergia tootmiseks 160 eurot
jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenusmahuga:
 •  kuni 5 GWh
960 eurot
 • 5 GWh kuni 20 GWh
1920 eurot
 • 20 GWh kuni 50 GWh
4480 eurot
 • 50 GWh kuni 100 GWh
6400 eurot
 • 100 GWh kuni 500 GWh
12 790 eurot
 • üle 500 GWh
19 180 eurot
põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks  2560 eurot
riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks  2560 eurot
otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks 1280 eurot

Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumääradest.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Viitenumber: 2900080076

Swedbank – EE932200221023778606
SEB – EE891010220034796011
Luminor Bank – EE701700017001577198
LHV Pank – EE777700771003813400 

Võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu tegevusluba taotleva võrguettevõtja, samuti riigipiiri ületava alalisvoolu liini kaudu elektrienergia edastamiseks tegevusluba taotleva liinivaldaja nõuetekohasuse hindamise menetluse alused ning tähtajad on toodud ELTS §-s 26¹.

Elektrienergia tootmise, võrguteenuse osutamise jaotusvõrgu kaudu ja otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamise puhul edastatakse tegevusloa taotlejale kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates Konkurentsiameti esmane vastus, mis sisaldab muuhulgas teavet taotluse lahendamise tähtaja kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul, välja arvatud taotluse puhul võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu, mis lahendatakse kümne kuu jooksul. Taotluse lahendamise tähtaeg hakkab kulgema kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja puuduste kõrvaldamiseks. Nõutud andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse lahendamata.

Konkurentsiamet võib MSÜS § 20 lõikes 2 toodud asjaolude ilmnemisel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.  Keeruliste juhtumite korral võib Konkurentsiamet taotluse lahendamise tähtaega pikendada üks kord kuni 30 päeva võrra.

Konkurentsiamet saadab otsuse ettevõtja elektronposti aadressile.

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja Konkurentsiametile MSÜS § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

 1. tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist (majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames
 2. ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (majandustegevuse muutumise teade).

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutumise teates kirjeldab ettevõtja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud või milliseid kavatsetakse muuta, või esitatakse tütarettevõtja kohta, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames, MSÜS § 15 lõike 1 punktides 1–3 ning 5 ja 6, aga samuti ELTS § 23 lõikes 2 sätestatud andmed ja dokumendid.

Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MSÜS §-s 30 sätestatud alustest. Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab Konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate saab esitada Konkurentsiametile majandustegevuse registris.

Konkurentsiamet, saanud ettevõtja majandustegevuse muutmise kavatsuse teate või majandustegevuse muutumise teate, mis on hinnatav MSÜS § 30 lõikes 4 nimetatud tegevusloa muutmise taotlusena, võib tegevusloa kõrvaltingimusi muuta 60 päeva jooksul MsüS-s tegevusloa muutmiseks sätestatud alustel.

Lisaks MSÜS-s sätestatud alustele võib Konkurentsiamet omal algatusel tegevusluba muuta või uue kõrvaltingimuse kehtestada, kui see on vajalik õigusaktis tehtud muudatuse arvestamiseks, varustuskindluse tagamiseks või ELTS-st või selle alusel kehtestatud õigusaktist tuleneva kohustuse täitmise tagamiseks. Tegevusloa muutmisest või uue kõrvaltingimuse kehtestamisest teatab Konkurentsiamet tegevusloa omajale kirjalikult vähemalt 90 päeva ette. Konkurentsiamet ei pea eeltoodud tingimust järgima kui tegevusloa muutmisega või uue kõrvaltingimuse kehtestamisega viivitamine võib seada ohtu varustuskindluse.

Tegevusloa kohasest majandustegevusest loobumine on ettevõtja poolt majandustegevusest vabatahtlik loobumine ühel või enamal loakohustusega tegevusalal.

ELTS § 21³ nimetatud üldhuviteenuse osutajana käsitatav võrguettevõtja, kes soovib osaliselt või ajutiselt üldhuviteenuse osutamisest loobuda teatab Konkurentsiametile sellest vähemalt kolm kuud ette. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MSÜS §-s 35 sätestatud alustest.

Tegevusluba omavad ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest Konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva MSÜS §-s 30 sätestatud korras. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel eelmärgitud paragrahvis sätestatud alustest.

Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest loobumise teate ja asjakohased selgitused koos põhjendustega saab esitada majandustegevuse registris.

Konkurentsiamet tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui ettevõtja:

 • esitas tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning milliste esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobub majandustegevusest;
 • suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib Konkurentsiamet kehtetuks tunnistada järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul (üldhuviteenuse osutamise korral on MSÜS § 37 lg 2 punktis 1 nimetatud ajaperioodi 12 kuud) 
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks olev äramuutva tingimuse tekkimine.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest MSÜS §-s 60 sätestatud korras või alates otsuses märgitud hilisemast tähtpäevast.

Jaotusvõrgu kaudu võrguteenust osutavad jaotusvõrguettevõtjad

Tabelis toodud tegevusload on tähtajatud.

Ärinimi, äriregistri kood Asukoha aadress Otsus tegevusloa andmise kohta Kuupäev Teeninduspiirkond

Dvigatel- Energeetika AS

10257898

Valukoja tn 8/1
Tallinn
Harju maakond 11415
41-TL/ElTS 21.04.2005 Kaks (2) maa-ala Harju maakonnas:
* üks Suur-Sõjamäe tn piirkonnas Tallinnas
* üks Kesk-Sõjamäe tn ja Lennujaama tee piirkonnas Tallinnas

Eesti Talleks AS

10280727

Mustamäe tee 4
Tallinn
Harju maakond 10616
143-TL/ElTS 23.07.2004 Üks (1) maa-ala Harju maakonnas:
 Mustamäe tee, Paldiski mnt, Pirni tn ja Mureli tn piirkonnas Tallinnas

EKE Ärikeskus OÜ

10078888

Vana-Narva mnt. 28
Maardu linn
Harju maakond 74114
206-TL/ElTS 26.11.2004 Üks (1) maa-ala Harju maakonnas:
Vana-Narva mnt 28 piirkonnas Maardu linnas

Elektrilevi OÜ

11050857

Veskiposti tn 2
Tallinn
Harju maakond 10138
99-TL/ElTS 17.06.2004 Eesti Vabariigi territoorium, välja arvatud maa-alad,
kus võrguteenust jaotusvõrgu kaudu osutavad teised käesolevas tabelis
nimetatud jaotusvõrguettevõtjad

Elernet EST OÜ

11640429

Kadri tee 2-3
Tallinn
Harju maakond 10127
50-TL/ElTS 10.05.2005 Üks (1) maa-ala Harju maakonnas:
Pärnu mnt, Kohila tn, Türi tn ja Saku tn piirkonnas Tallinnas

Elme AS

10068482

Kopli tn 103/3
Tallinn
Harju maakond 11712
7.2-3/10-031 13.07.2010 Kaks (2) maa-ala Harju maakonnas:
* üks Kopli tn 103 piirkonnas Tallinnas
* üks Marati tn 14 piirkonnas Tallinnas

ELVESO AS

100966975

Ehituse tn 9

Jüri alevik, Rae vald

Harju maakond 75301

80-TL/EITS 24.05.2004

Kaks (2) maa-ala Harju maakonnas:

Jüri aleviku piirkonnas Rae vallas

Entek AS

10029542

Paldiski mnt 23
Keila linn
Harju maakond 76607
45-TL/ElTS 02.05.2005 Üks (1) maa-ala Harju maakonnas:
Paldiski mnt 23 piirkonnas Keila linnas

EPT Energia OÜ

10287868

Jaama tn 63b
Põlva linn
 Põlva maakond
63306
91-TL/ElTS 15.07.2005 Üks (1) maa-ala Põlva maakonnas:
Jaama tn, Energia tn ja Raudtee tn piirkonnas Põlva linnas

ESRO AS

10021049

Puidu tn 11
Viljandi linn
Viljandi maakond
71020
56-TL/ElTS 16.04.2004 Üks (1) maa-ala Männimäe linnaosa
tööstuspiirkonnas Viljandi linnas

Gren Tartu AS

10641763

Sõbra tn 54/1
Tartu linn
Tartu maakond
50106
74-TL/EITS 12.05.2004 Neli (4) maa-ala Tartu maakonnas:
* üks (1) Turu katlamaja piirkonnas Tartu linnas
* üks (1) Ropka katlamaja piirkonnas Tartu linnas
* üks (1) Tarkoni katlamaja piirkonnas Tartu linnas
* üks (1) Anne katlamaja piirkonnas Tartu linnas

Halinga Energeetika OÜ

10105272

Energeetika   

Loomse küla
Põhja-Pärnumaa vald
Pärnu maakond 87222

39-TL/ElTS 21.04.2005 Viis (5) maa-ala Pärnu maakonnas:
* üks Libatse küla territooriumil Põhja-Pärnumaa vallas
* üks Vahenurme ja Eense külade territooriumil Põhja-Pärnumaa vallas
* kaks Pärnu Jaagupi alevi territooriumil Põhja-Pärnumaa vallas
* üks Loomse ja Tõrdu külade territooriumil Põhja-Pärnumaa vallas

Hundipea OÜ

14862069

Paljassaare tee 28d
Tallinn
Harju maakond 10313
7-15/2021-014 25.10.2021 Kaks (2) maa-ala Harju maakonnas:
Paljassaare sadama piirkonnas Tallinnas

Imatra Elekter AS

10224137

Tööstuse tn 2
Haapsalu linn
Lääne maakond 90506
7.2-3/12-011 10.05.2012 Kaks (2) maa-ala:
* üks Lääne maakonnas
* üks Harju maakonnas (Viimsi valla territooriumil)

Limestone factories of Estonia
(endine Paekivitoodete tehase OÜ

10022037

Peterburi tee 34/1
Tallinn
Harju maakond
11415
40-TL/ETS 18.03.2004 Kaks (2) maa-ala Tallinnas:
* üks Peterburi tee 94 piirkonnas
* üks Peterburi tee 34 piirkonnas

Loo Elekter AS

10017616

Saha tee 16
Loo alevik
Jõelähtme vald
Harju maakond 74201
7.2-3/11-033 28.07.2011 Neliteist (14) maa-ala:
* kaksteist (12) Harju maakonnas:
** viis (5) Harku vallas (üks Rannamõisa küla, üks Kumna küla ja üks Tutermaa küla territooriumil ning kaks Laabi küla territooriumil)
** kaks (2) Jõelähtme vallas (üks Ülgase küla ja üks Manniva küla territooriumil)
** kaks (2) Jõelähtme, Raasiku ja Rae vallas (üks Liivamäe, Saha ja Nehatu külade ning Loo aleviku territooriumidel ja üks Maardu, Saha, Kulli, Kadaka ja Vandjala külade ning Kostivere aleviku territooriumidel)
** üks (1) Rae vallas (Lagedi aleviku territooriumil)
** kaks (2) Kuusalu vallas (Kiiu aleviku territooriumil)
* üks (1) Rapla maakonnas (Alu aleviku ja Kalevi küla territooriumidel Rapla vallas)
* üks (1) Järva maakonnas (Mägise küla, Aravete aleviku, Kurisoo küla, Ahula küla ja Pullevere külade territooriumidel Järva vallas)

MAARDU ELEKTER AS

10055315

Lao tn 33,
Maardu linn
Harju maakond 74114
37-TL/ETS 11.03.2004 Üks (1) maa-ala Maardu linna piirkonnas Harju maakonnas

Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ

14394675

Kopli tn 35
Tallinn
Harju maakond 10412
63-TL/ElTS 28.04.2004 Üks (1) maa-ala Harju maakonnas:
Kopli tn, Sitsi tn ja Paavli tn piirkonnas Tallinnas

Merirahu Võrgud OÜ

10819528

Merirahu tn 55
Tallinn
Harju maakond
13516
65-TL/ElTS 30.04.2004 Üks (1) maa-ala Harju maakonnas:
Merirahu elamurajooni piirkonnas Tallinnas

Ramsi Turvas AS

10276571

Turba tee 12
Ramsi alevik
Viljandi vald
Viljandi maakond 71101
58-TL/ElTS 20.03.2007 Kolm (3) maa-ala Viljandi maakonnas:
* kaks Viljandi valla territooriumil
* üks Põhja-Sakala valla territooriumil

Sagro Elekter OÜ

10239535

Vae tn 2
Laagri alevik
Saue vald
Harju maakond
76401
86-TL/ElTS 25.05.2004 Kolm (3) maa-ala Harju maakonnas:
* kaks Laagri aleviku piirkonnas Saue vallas
* üks Harku karjääri piirkonnas Harku vallas

Saku Maja AS

10344321

Juubelitammede tee 6
Saku alevik
Saku vald
Harju maakond 75501
8-TL/ETS 13.01.2004 Kaks (2) maa-ala Saku vallas Harju maakonnas:
* üks Saku aleviku territooriumil
* üks Juuliku küla territooriumil

Silikaat AS

10022296

Pärnu mnt 238
Tallinna linn
Harju maakond 11624
60-TL/ElTS 27.05.2005 Kolm (3) maa-ala Harju maakonnas:
* üks Pärnu mnt 234 ja 238 piirkonnas Tallinnas
* üks Silikaltsiidi tn 8 piirkonnas Tallinnas
* üks Männiku karjääri piirkonnas Tallinnas

Silpower AS

10266472

Kesk tn 4
Sillamäe linn
Ida-Viru maakond 40231
7.2-3/10-049 28.12.2010 Üks (1) maa-ala Ida-Viru maakonnas:
Kesk tn 2 piirkonnas Sillamäe linnas

Tallinna Lennujaam AS

10349560

Tartu mnt 101
Tallinn
Harju maakond 10112
82-TL/ElTS 24.05.2004 Üks (1) maa-ala Harju maakonnas:
Tallinna Lennujaama piirkonnas Tallinna linna ja Rae valla territooriumil

TALLINNA SADAM AS

10137319

Sadama tn 25
Tallinn
Harju maakond 15051
198-TL/ElTS 15.11.2004 Kolm (3) maa-ala Harju maakonnas:
* üks Paldiski Lõunasadama piirkonnas
* üks Tallinna Vanasadama piirkonnas
* üks Muuga sadama piirkonnas

Tööstus Investeeringute AS

10210997

Sepa tn 15c
Tartu linn
Tartu maakond 50113
64-TL/ElTS 02.06.2005 Üks (1) maa-ala Tartu maakonnas:
Sepa ja Vasara tn piirkonnas Tartu linnas

Veerenni Jaotusvõrk OÜ

10570388

Rotermanni tn 18/1-25
Tallinn
Harju maakond 10111
84-TL/ElTS  25.05.2004 Kaks (2) maa-ala Harju maakonnas:
Pärnu mnt, Vineeri tn, Tatari tn ja Vana-Lõuna tn piirkonnas Tallinnas

Viru Elektrivõrgud OÜ

10855041

P.Kerese tn 11
Narva linn
Ida-Viru maakond 20309
208-TL/ElTS 12.12.2006 Üks (1) maa-ala Ida-Viru maakonnas:
hõlmab muuhulgas Narva linna ja Narva-Jõesuu linna territooriumi ning osa Sillamäe linna ja Kohtla-Järve linna territooriumist

VKG Energia OÜ

10516395

Järveküla tee 14
Kohtla-Järve linn   Ida-Viru maakond
30328
27-TL/ElTS 25.01.2007 Üks (1) maa-ala Ida-Viru maakonnas:
Järve linnaosa piirkonnas Kohtla-Järve linna territooriumil

VOLTA ENERGEETIKA OÜ

10507680

Tööstuse tn 47
Tallinn
Harju maakond 10416
151-TL/ETS 15.12.2003 Üks (1) maa-ala Tööstuse tn 47 piirkonnas Tallinnas
Võrgu Elektritööd OÜ 11911673  

Kivit tn 24 Võru linn  Võru maakond 65605

7-15/2023-028

15.12.2023   Üks (1) maa-ala Põlva maakonnas: Lao tn 5 piirkonnas Põlva linnas 

WTC Tallinn AS

10109301

Ahtri tn 8
Tallinn
Harju maakond 10151
48-TL/ElTS 02.04.2004 Üks (1) maa-ala Narva mnt, Ahtri tn ja Jõe tn piirkonnas Tallinnas

Viimati uuendatud: 29.04.2024