Tegevusload

Ettevõtja peab enne majandustegevusega alustamist taotlema Konkurentsiametilt tegevusluba. Majandustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist reguleerib Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

 • soojuse tootmine;
 • soojuse jaotamine;
 • soojuse müük.

Loakohustus puudub järgmistel juhtudel:

 • soojuse tootmisel, kui tootmise prognoositav maht aastas ei ületa 50 000 MWh ettevõtja kohta või ettevõtja ei tooda soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis; 
 • soojuse jaotamisel, kui jaotamise prognoositav maht aastas ei ületa 50 000 MWh ettevõtja kohta;
 • soojuse müügil, kui müügi prognoositav maht aastas ei ületa 50 000 MWh ettevõtja kohta;
 • soojuse müügil, kui soojusettevõtja kuulub kontserni ja kontserni summaarne soojuse müük Eestis isikutele, kes ei kuulu kontserni, ei ületa 50 000 MWh aastas;
 • soojuse müügil, kui soojusettevõtja ei tooda soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis;
 • kui isik müüb soojust ainult oma liikmetele, rentnikele või üürnikele ning selline müük ei ole tema põhitegevus ja toimub ühe kinnistu või vallasasjaks oleva ehitise ja selle teenindamiseks vajaliku maa piires.

Loa taotlemine

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja esitama taotluse, selle lahendamiseks vajalikud andmed ja dokumendid (vt taotluse täitmine ja esitamine) ning vastama järgmistele nõuetele:

 1. ta on äriregistrisse kantud või asutamisel olev aktsiaselts või osaühing, kellel on tehnilised võimalused ja vajaliku oskusega personal tegutsemiseks taotluses märgitud tegevusalal;
 2. aastas üle 50 000 MWh soojust müüva soojusettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 31 950 eurot.

Kui ettevõtjal on tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, mis vastab kontrollieseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

• ettevõtja ärinimi ja registrikood;
• ettevõtja asukoha aadress;
• ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
• tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustusest vabastamise taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS )§-s 22 toodud alustest.

Kui Eesti ettevõtja omab tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal ja soovib hakata tegutsema tegevusloas nimetatud tegevusalal muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitatav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandushaldusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad protseduurireeglid olla erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_et

Nõutavad andmed ja dokumendid tegevusloa taotlemiseks saab Konkurentsiametile esitada

Tegevusloa taotlemisel tuleb arvestada, et Konkurentsiametile esitatakse  MSÜS-i §-s 19 toodud andmetele lisaks järgmised andmed ja dokumendid:

 1. taotletav tegevuspiirkond;

 2. tegevuspiirkonnas asuvate võrkude asendiplaan ja kirjeldus;

 3. taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotluse esitamisel peab taotleja arvestama, et taotlusega esitatavad andmed ja dokumendid peavad võimaldama Konkurentsiametil lisada tegevusloale kõrvaltingimusi tulenevalt kaugkütteseaduse (KKütS) §-st 23:

 1. KKütS-i § 14 lõike 3 kohane arenduskohustus;
 2. muud kõrvaltingimused, kui need on vajalikud varustuskindluse või KKütS-ist ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise või eesmärkide saavutamise tagamiseks või arvestades konkreetse tegevuse eripära.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja olema  tasunud riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest ja tegevusloa kehtivuse ajal loa iga kehtivusaasta eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist.

tegevusloa liik riigilõiv
soojuse tootmiseks üle 50 000 MWh aastas 260 eurot ettevõtja kohta
soojuse jaotamiseks üle 50 000 MWh aastas 260 eurot ettevõtja kohta
soojuse müügiks üle 50 000 MWh aastas 260 eurot ettevõtja kohta või kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kui kontserni kuuluvate soojusettevõtjate soojuse summaarne müük ületab 50 000 MWh aastas.
Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest 50% ülaltoodud riigilõivumäärast

Riigilõivud tasutakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga  2900080076.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Viitenumber: 2900080076
Selgitus: Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse.

 • Swedbank – EE932200221023778606
 • SEB – EE891010220034796011
 • Luminor Bank – EE701700017001577198
 • LHV Pank – EE777700771003813400 

Tegevusloa taotluse esitamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul edastatakse taotlejale Konkurentsiameti esmane vastus, mis sisaldab muu hulgas teavet taotluse lahendamise tähtaja kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab taotlejat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja puuduste kõrvaldamiseks. Nõutud andmete tähtajaks esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Konkurentsiamet võib MSÜS § 20 lõikes 2 toodud asjaolude ilmnemisel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra. Tulenevalt MSÜS-i § 20 lõikest 3 võib Konkurentsiamet taotluse lahendamise tähtaega üks kord kuni 30 päeva võrra pikendada, kui see on vajalik üksikjuhtumi keerukuse tõttu. 

Tegevusloa taotluse lahendab Konkurentsiamet otsusega, mille väljastab elektrooniliselt (saadab ettevõtja elektronpostiaadressile). 

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja Konkurentsiametile MSÜS-i § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

 1. tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt 3 kuud enne kavandatavat muutmist (majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames;
 2. ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (majandustegevuse muutumise teade);
 3. majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutumise teates kirjeldab ettevõtja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud või milliseid kavatsetakse muuta, või esitatakse tütarettevõtja kohta, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames, MSÜS-i § 15 lõike 1 punktides 1–3 ning 5 ja 6, aga samuti KKütS-i § 19 lõikes 2 sätestatud andmed ja dokumendid.

Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MSÜS-i §-s 30 sätestatud alustest. Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab Konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.
 

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate saab esitada Konkurentsiametile

 • majandustegevuse registris (MTR).

Kui Konkurentsiamet on saanud ettevõtja majandustegevuse muutmise kavatsuse teate või majandustegevuse muutumise teate, mis on hinnatav MSÜS-i § 30 lõikes 4 nimetatud tegevusloa muutmise taotlusena, võib amet tegevusloa kõrvaltingimusi muuta 30 päeva jooksul MSÜS-is tegevusloa muutmiseks sätestatud alustel.

Tegevusloa kohasest majandustegevusest loobumine on ettevõtja majandustegevusest vabatahtlik loobumine ühel või enamal loakohustusega tegevusalal.

KKütS-i § 4 lõikes 2 nimetatud üldhuviteenuse osutajana käsitatav võrguettevõtja, kes soovib osaliselt või ajutiselt üldhuviteenuse osutamisest loobuda, teatab Konkurentsiametile sellest vähemalt 3 kuud ette. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MSÜS-i §-s 35 sätestatud alustest.

Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Võrguettevõtja võib oma tegevuse lõpetada ainult juhul, kui ta on andnud KKütS-i §-st 14 tulenevad kohustused üle teisele võrguettevõtjale.

Võrguettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne oma tegevuse lõpetamist Konkurentsiametit kirjalikult informeerima lõpetamisajast ja -kavast ning esitama piisava ülevaate abinõudest, mis tagavad KKütS-i §-s 14 esitatud nõuete täitmise.

Tegevusluba omavad ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest Konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva MSÜS-i §-s 30 sätestatud korras. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel eelmärgitud paragrahvis sätestatud alustest.

Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest loobumise teate ja asjakohased selgitused koos põhjendustega saab esitada,

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Konkurentsiamet tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui ettevõtja:

 • esitas tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobub majandustegevusest;
 • suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Konkurentsiamet võib tunnistada tegevusloa kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul tegevusloa väljastamisest arvates või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul (üldhuviteenuse osutamise korral on MSÜS-i § 37 lg 2 punktis 1 nimetatud ajaperioodi 12 kuud);
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks olev äramuutva tingimuse tekkimine.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest MSÜS-i §-s 60 sätestatud korras või alates otsuses märgitud hilisemast tähtpäevast.

Viimati uuendatud: 13.12.2023