Tegevusload

Ettevõtja peab enne majandustegevusega alustamist taotlema Konkurentsiametilt tegevusluba. Majandustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist reguleerib Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus.

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

  • gaasi ülekande teenuse osutamine;
  • gaasi jaotamise teenuse osutamine;
  • gaasi import;
  • veeldatud gaasi terminali haldamine;
  • gaasi hoiustamise teenuse osutamine.

Loakohustust ei ole isikul, kes müüb gaasi ainult oma liikmetele, rentnikele või üürnikele, kui selline müük ei ole tema põhitegevus ning toimub ühe kinnistu või vallasasjaks oleva ehitise ja selle teenindamiseks vajaliku maa piires.

Gaasi müüjana tegutsemiseks peab ettevõtja esitama Konkurentsiametile (majandustegevuse registri kaudu) majandustegevuseteate majandustegevuse seadustikuüldosa seaduses (MSÜS) sätestatud korras.

Loa taotlemine

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja esitama taotluse, selle lahendamiseks vajalikud andmed ja dokumendid (vt taotluse täitmine ja esitamine) ning vastama järgmistele nõuetele:

• tal on tehnilised võimalused ja vajaliku oskusega personal nõuetekohaseks tegutsemiseks taotluses märgitud tegevusalal;
• tal on majanduslikud ning organisatsioonilised eeldused ja tingimused tegevuseks, milleks tegevusluba taotleb;
• jaotusvõrguettevõtjaks oleva ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 31 950 eurot;
• gaasi ülekande teenust osutava ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 128 000 eurot;
• veeldatud gaasi terminali opereerimise teenust osutava ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 128 000 eurot;
• gaasi hoiustamise teenust osutava ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 128 000 eurot;
• gaasi ülekande teenust osutava ettevõtja juhtimine toimub maasgaasiseaduse (MGS) §-s 291 sätestatud tingimustel;
• jaotusvõrguettevõtja juhtimise eraldamine on korraldatud MGS-i §-s 295 ja hoidlate võrgu halduri juhtimise eraldamine MGS-i §-s 296 sätestatud tingimustel.

Kui ettevõtjal on tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, mis vastab kontrollieseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

• ettevõtja ärinimi ja registrikood;
• ettevõtja asukoha aadress;
• ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
• tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustusest vabastamise taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet MSÜS-i §-s 22 toodud alustest.

Kui Eesti ettevõtja omab tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal ja soovib hakata tegutsema tegevusloas nimetatud tegevusalal muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandushaldusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad protseduurireeglid olla erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist.

Tegevusloa taotluse saab Konkurentsiametile esitada

Tegevusloa taotlemisel tuleb arvestada, et Konkurentsiametile esitatakse lisaks MSüS-i §-s 19 toodud andmetele järgmised andmed ja dokumendid:

• taotletav tegevuspiirkond (välja arvatud gaasi impordi tegevusalal);
• tegevuspiirkonnas asuvate võrkude asendiplaan ja kirjeldus (välja arvatud gaasi impordi tegevusalal);
• taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotluse esitamisel peab taotleja arvestama, et taotlusega esitatavad andmed ja dokumendid peavad võimaldama Konkurentsiametil lisada tegevusloale kõrvaltingimusi tulenevalt MGS-i §-st 32:

• süsteemihalduri esitatavad gaasisüsteemi tehnilisi võimalusi ja varustuskindlust arvestavad gaasi impordile kehtestatavad nõuded MGS-i § 28 lõike 2 punktis 2 sätestatu kohaselt;
• MGS-i § 22 kohane arenduskohustus;
• muud kõrvaltingimused, kui see on vajalik varustuskindluse või MGS-ist ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise või eesmärkide saavutamise tagamiseks või arvestades konkreetse tegevuse eripära.

NB! Enne taotluse esitamist peab taotleja olema tasunud riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. 

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest ja tegevusloa kehtivuse ajal loa iga kehtivusaasta eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

tegevusloa liik riigilõiv
gaasi impordiks 640 eurot
gaasi ülekandeteenuse osutamiseks  260 eurot
gaasi jaotamise teenuse osutamiseks 260 eurot

Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumääradest.

Riigilõivud tasutakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga  2900080076:

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Viitenumber: 2900080076

Swedbank – EE932200221023778606
SEB – EE891010220034796011
Luminor Bank – EE701700017001577198
LHV Pank – EE777700771003813400

NB! Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse ning kindlasti märkida maksekorraldusele viitenumber 2900080076.

Menetluse alused ning tähtajad gaasi ülekande teenust osutava ettevõtja nõuetekohasuse hindamiseks on toodud MGS-i §-s 29³, kolmandast riigist pärit isikuga seotud gaasi ülekande teenust osutava ettevõtja nõuetekohasuse hindamiseks MGS-i §-s 294.

Tegevusloa taotluse esitamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul edastatakse taotlejale Konkurentsiameti esmane vastus, mis sisaldab muu hulgas teavet taotluse lahendamise tähtaja kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab taotlejat taotluse puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja puuduste kõrvaldamiseks. Nõutud andmete tähtajaks esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Konkurentsiamet võib MSÜS-i §-i 20 lõikes 2 toodud asjaolude ilmnemisel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra. Tulenevalt MSÜS-i §-i 20 lõikest 3 võib Konkurentsiamet taotluse lahendamise tähtaega üks kord kuni 30 päeva võrra pikendada, kui see on vajalik üksikjuhtumi keerukuse tõttu. 

Konkurentsiamet saadab otsuse ettevõtja elektronpostiaadressile.

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja Konkurentsiametile MSÜS-i §-i 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

• tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist (majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames;
• ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (majandustegevuse muutumise teade).

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutumise teates kirjeldab ettevõtja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud või milliseid kavatsetakse muuta, või esitatakse tütarettevõtja kohta, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames, MSÜS-i §-i 15 lõike 1 punktides 1–3 ning 5 ja 6, aga samuti MGS-i §-i 28 lõikes 2 sätestatud andmed ja dokumendid.

Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MSÜS-i §-s 30 sätestatud alustest. Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab Konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate saab esitada Konkurentsiametile majandustegevuse registris.

Kui Konkurentsiamet on saanud ettevõtja majandustegevuse muutmise kavatsuse teate või majandustegevuse muutumise teate, mis on hinnatav MSÜS-i §-i 30 lõikes 4 nimetatud tegevusloa muutmise taotlusena, võib amet tegevusloa kõrvaltingimusi muuta 30 päeva jooksul MSÜS-is tegevusloa muutmiseks sätestatud alustel.

Tegevusloa kohasest majandustegevusest loobumine on ettevõtja  majandustegevusest vabatahtlik loobumine ühel või enamal loakohustusega tegevusalal.

MGS-i §-i 22 lõikes 16 nimetatud üldhuviteenuse osutajana käsitatav võrguettevõtja, kes soovib osaliselt või ajutiselt üldhuviteenuse osutamisest loobuda, teatab Konkurentsiametile sellest vähemalt kolm kuud ette. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MSÜS-i §-s 35 sätestatud alustest.

Võrguettevõtja võib oma tegevuse lõpetada ainult juhul, kui ta on andnud MGS-i §-st 22 tulenevad kohustused üle teisele võrguettevõtjale.

Võrguettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne oma tegevuse lõpetamist Konkurentsiametit kirjalikult informeerima lõpetamisajast ja -kavast ning esitama piisava ülevaate abinõudest, mis tagavad MGS-i §-s 22 esitatud nõuete täitmise.

Tegevusluba omavad ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest Konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva MSÜS-i §-s 30 sätestatud korras. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel eelmärgitud paragrahvis sätestatud alustest.

Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest loobumise teate ja asjakohased selgitused koos põhjendustega saab esitada majandustegevuse registris.

Konkurentsiamet tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui ettevõtja

• esitas tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
• loobub majandustegevusest;
• suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib Konkurentsiamet kehtetuks tunnistada järgmistel alustel:

• majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul tegevusloa väljastamisest arvates või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul (üldhuviteenuse osutamise korral on MSÜS-i §-i 37 lg 2 punktis 1 nimetatud ajaperiood 12 kuud);
• tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
• tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
• tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks olev äramuutva tingimuse tekkimine.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest MSÜS-i §-s 60 sätestatud korras või alates otsuses märgitud hilisemast tähtpäevast.

Tabelis toodud tegevusload on tähtajatud.

Ärinimi
Äriregistri kood
Asukoha aadress Otsus tegevusloa andmise kohta Kuupäev Tegevuspiirkond

Adven Eesti AS

registrikood:
10066299

Kassi tn 13
Tallinn
Harju maakond
12618
149-TL/MGS 09.12.2003

Kakskümmend üks (21) võrgupiirkonda:
Kümme (10) Harju maakonnas:

* üks Tallinna linna ning Harku, Lääne-Harju ja Saue valla territooriumidel
* üks Tallinna linna Pirita linnaosa territooriumil
* üks Paldiski linnas (linna administratiivpiiri ulatuses)
* kaks Kadaka pst ja Pärnu mnt piirkonnas Tallinna linna territooriumil
* üks Saue linnas (linna administratiivpiiri ulatuses)
* üks Maardu linna territooriumil
* üks Pärnu mnt ja Jälgimäe teega piirneval alal Saue ja Saku valla territooriumidel
* üks Rae valla territooriumil
* üks Viimsi poolsaarel Viimsi valla territooriumil
Üks (1) Viljandi maakonnas:
* Viljandi Paala linnaosa ja Viljandi valla territooriumil
Üks (1) Pärnu maakonnas:
* Vändra alevis (alevi administratiivpiiri ulatuses)
Kolm (3) Tartu maakonnas:
* üks Kambja ja Kastre valla territooriumidel
* üks Tartu linna (Aardla linnaosa) ja Kambja valla territooriumidel
* üks Tartu linnas (Tammelinna linnaosas)
Kaks (2) Lääne-Viru maakonnas:
* Rakvere linna ja Rakvere valla territooriumidel

* Tapa ja Väike-Maarja valdade territooriumidel
Kaks (2) Ida-Viru maakonnas:
* üks Püssi linna ja Lüganuse valla territooriumidel
* üks Jõhvi valla territooriumil
Üks (1) Jõgeva maakonnas:
* Põltsamaa valla territooriumil

Üks (1) Rapla maakonnas:
* Rapla ja Kehtna valdade territooriumidel
(administratiivpiiride ulatuses), välja arvatud Järvakandi alevi territoorium

Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ

registrikood:
10797844

Energia 1
Narva linn
Ida-Viru maakond 20304 
198-TL/MGS 08.12.2005 Üks (1) võrgupiirkond Ida-Viru maakonnas:
* Narva-Jõesuu linnas (haldusterritooriumil)

Averson OÜ

registrikood:
10806075

Sakala tn 3
Pärnu linn
Pärnu maakond 80028
15-TL/MGS 19.01.2007 Kaks (2) võrgupiirkonda
Üks (1) Pärnu maakonnas:
*Pärnu linna ja Tori valla territooriumil:
Üks (1) Harju maakonnas:
* Maardu linna territooriumil

Bingonet OÜ

registrikood:
10827982

Mustamäe tee 16 
Tallinn
Harju maakond
10617
70-TL/MGS 07.05.2004 Üks (1) võrgupiirkond Harju maakonnas:
* Maardu linna ja Muuga aedlinna piirkonnas 

Dvigatel Gaas OÜ

registrikood:
11808461

Mustamäe tee 16
Tallinn
Harju maakond 10617
7.2-3/09-0082 29.12.2009 Üks (1) võrgupiirkond Harju maakonnas:
* Suur-Sõjamäe, Kesk-Sõjamäe tänavate, Lennujaama tee ja Tallinna Lennujaama maavaldusega piirneval territooriumil Tallinna linnas 

Energate OÜ

registrikood:
11460006

Mustamäe tee 16
Tallinn
Harju maakond 10617
28-TL/MGS 24.03.2005 Viis (5) võrgupiirkonda:
Neli (4) Harju maakonnas:
* üks Rae valla territooriumil
* üks Tallinna linna Pikaliiva elamurajoonis
* üks Harku valla ja Saue valla ning Tallinna linna territooriumidel
* üks Jõelähtme ja Raasiku valla territooriumidel
Üks (1) Rapla maakonnas:
* Kohila valla territooriumil

Esmar Gaas OÜ

registrikood:
12260924

Rohuneeme tee 12
Haabneeme alevik
Viimsi vald
Harju maakond
74001
7.2-3/12-021 19.06.2012 Kolmeteist (13) võrgupiirkonda Harju maakonnas:
* kaks Mähe piirkonnas Tallinna linnas
* üks Kloostrimetsa piirkonnas Tallinna linnas
* üks Äigrumäe piirkonnas Tallinna llinnas
* üks Tallinna linna Pirita linnaosa ja Viimsi valla territooriumidel
* üks Kiili valla, Saue valla ja Tallinna linna Nõmme linnosa territooriumidel
* üks Saue valla ja Harku valla territooriumidel
* üks Haabersti linnaosa ja Kristiine linnaosa territooriumidel  Tallinna linnas
* üks Tallinna linna Haabersti linnaosa territooriumil
* üks Laagri aleviku piirkonnas Saue valla territooriumil
* üks Tallinna Kesklinna linnaosa ja Rae valla territooriumidel
* kaks Jõelähtme valla territooriumil

Gaasivõrk AS

registrikood:
12503841

Gaasi tn 5
Tallinn
Harju maakond
11415
183-TL/MGS 18.11.2005 Üks (1) võrgupiirkond Eesti Vabariigi territoorium

Gren Eesti AS

registrikood:
12114252

Niidu tn 24 Pärnu linn Pärnu linn Pärnu maakond 80047 7.2-3/11-027 21.06.2011 Kaks (2) võrgupiirkonda Pärnu maakonnas:
* üks Rääma piirkonnas Pärnu linnas
* üks Kesklinna piirkonnas Pärnu linnas 

Ihaste Gaas OÜ

registrikood:
10984144

Mustamäe tee 55 
Tallinn
Harju maakond 
10621
148-TL/MGS 10.08.2004 Üks (1) võrgupiirkond Tartu maakonnas:
* Tartu linna Uus Ihaste ja Vana Ihaste piirkonnas

Kuremaa Enveko OÜ

registrikood:
10320390

Kuremaa tee 32
Laiuse alevik
Jõgeva vald
Jõgeva maakond 48443
156-TL/MGS 22.12.2003 Kolm (3) võrgupiirkonda Jõgeva maakonnas:
* üks Kuremaa aleviku piirkonnas
* üks Jõgeva aleviku piirkonnas
* üks Laiuse aleviku piirkonnas

Metsavahi Kinnisvara OÜ

registrikood:
12578052

Keava tn 3-15
Tallinn
Harju maakond 11312
7.2-3/16-018 08.06.2016 Üks (1) võrgupiirkond Harju maakonnas:
* Laagri aleviku ja Alliku küla piirkonnas Saue valla territooriumil 

RAADIMÕISA GAAS OÜ

registrikood:
11046399

Tähe 129b
Tartu
Tartu maakond
50113
67-TL/MGS 06.06.2005 Seitse (7) võrgupiirkonda
Viis (5) Tartu maakonnas:
* üks Tartu linna Raadi-Kruusamäe linnaosa, Tartu valla Vahi küla ja Tila küla ning Luunja valla Lohkva küla territooriumidel
* üks Kambja valla ja Tartu linna territooriumidel
* üks Ülenurme aleviku  piirkonnas Kambja valla territooriumil
* üks Tõrvandi aleviku piirkonnas Kambja valla territooriumil
* üks Äksi aleviku piirkonnas Tartu valla territooriumil
Kaks (2) Lääne-Viru maakonnas:
* üks Rakvere linna ja Rakvere ning Vinni valla territooriumidel
* üks Sõmeru alevikus Rakvere valla territooriumil

Rae Gaas OÜ

registrikood:
11505482

Loopere tee 3
Rae vald
Harju maakond
75310
21-TL/MGS 18.08.2008 Üks (1) võrgupiirkond Harju maakonnas:
* Rae valla Rae küla territooriumil (endine Loopera maaüksus) 

Silpower AS

registrikood:
10266472

Kesk 4
Sillamäe linn
Ida-Viru maakond 40231
33-TL/MGS 31.10.2008 Üks (1) võrgupiirkond Ida-Viru maakonnas:
* Sillamäe tööstustsooni piirides Sillamäe linnas

Sillamäe-Veevärk AS

10339515

Ranna 5
Sillamäe linn
Ida-Viru maakond 40231
148-TL/MGS 11.09.2006 Üks (1) võrgupiirkond Ida-Viru maakonnas:
* Sillamäe linnas (administratiivpiiri ulatuses)

TALLINNGAAS OÜ

registrikood:
10941324

Männiku tee 68
Tallinn
Harju maakond
11212
165-TL/MGS 20.09.2004 Kaks (2) võrgupiirkonda Harju maakonnas:
* üks Tallinna linna Vabaduse pst, Valdeku tn, Mahla tn ja Männiku tee vahelisel alal
* üks Tallinna linna Männiku tee ja Kraavi tn vahelisel alal

Tarbegaas OÜ

registrikood:
10988254

Mustamäe tee 55
Tallinn
Harju maakond 10621
95-TL/MGS 28.07.2005 Kaks (2) võrgupiirkonda
Üks (1) Pärnu maakonnas:
* Pärnu linna ja Sindi linna ning Tori valla territooriumidel
Üks (1) Harju maakonnas:
* Tallinna linna Veerenni  tn ja Järvevana tee piirkonnas

Tehnovõrkude Ehituse OÜ

registrikood:
10407719

Suurevälja tn 12
Tallinn
Harju maakond 13516
128-TL/MGS 22.06.2004 Üks (1) võrgupiirkond Harju maakonnas:
* Kakumäe poolsaarel Tallinna linnas

TERMOX OÜ

registrikood:
10084446

Tähe 112A
Tartu
Tartu maakond
51013
158-TL/MGS 23.12.2003 Kaks (2) võrgupiirkonda
Üks (1) Tartu maakonnas:
* Kõrveküla aleviku piirkonnas Tartu valla territooriumil
Üks (1) Jõgeva maakonnas:
* Jõgeva aleviku piirkonnas  Jõgeva valla terrirtooriumil

Vaivara Gaas OÜ

registrikood:
11335904

Alliksaare 5
Olgina alevik Vaivara vald
Ida-Viru maakond
40103
7.2-3/10-014 26.03.2010 Üks (1) võrgupiirkond Ida-Viru maakonnas:
* Tõrvajõe ja Peeterristi külade ning Olgina aleviku piirkonnas Narva-Jõesuu linna territooriumil

VARMATA AS

registrikood:
10301820

Tähe 135
Tartu
Tartu maakond
51013 
36-TL/MGS 07.04.2005 Kolm (3) võrgupiirkonda
Üks (1) Viljandi maakonnas:
* Viiratsi aleviku piirkonna Viljandi valla territooriumil
Kaks (2) Tartu maakonnas:
* üks Aruküla tee ja Kvissentali elamurajooni piirkonnas Tartu valla ja Tartu linna territooriumidel
* üks Tõrvandi aleviku piirkonnas Kambja valla territooriumi

Viimati uuendatud: 15.12.2023