Vesi

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, vee-ettevõtja ja tarbija õigused ja kohustused tarbija veega varustamisel ühisveevärgi kaudu ning reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimisel ühiskanalisatsiooni kaudu ja vajaduse korral selle puhastamisel, samuti riikliku järelevalve korralduse ning vastutuse seaduses sätestatud nõuete rikkumise eest.

Veevaldkonnas on Konkurentsiameti peamised ülesanded:

  • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse (veeteenuse) hinna määramine;
  • põhiteenusega seotud teenuse hinna määramine;
  • liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlastamine;
  • veeteenuse hinna ja liitumistasu üle järelevalve teostamine.

Viimati uuendatud: 12.02.2024