Universaalne postiteenus

Universaalne postiteenus (UPT) on postiteenuste osutamine järjepidevalt, kvaliteetselt ja taskukohase tasu eest.

UPT moodustavad järgmised riigisisesed ja rahvusvahelised postiteenused:

  •  kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi;
  •  postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi.

Universaalse postiteenuse osutaja määratakse avaliku konkursiga, mille korraldab Konkurentsiamet. Järgmine konkurss toimub 2024. aastal.

Maksed ja taotlusvormid

Universaalse postiteenuse makse on rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja tasutav makse universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks.

Rahastamiskohustus on postiteenuse osutajal, kes on postiseaduse § 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud postiteenuste osutamiseks saanud tegevusloa (kirisaadetise edastamine liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena ja/või postipaki edastamine liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena).

Universaalse postiteenuse makse tasumiseks saadab Konkurentsiamet rahastamiskohustusega postiteenuse osutajale vastava teate vähemalt 7 päeva enne universaalse postiteenuse makse tasumise tähtpäeva. Universaalse postiteenuse makse tasutakse hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 25. kuupäeval.

Taotlus

Universaalse postiteenuse osutaja võib Konkurentsiametile esitada taotluse universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks. Taotlus tuleb esitada hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval.

Taotluses tuleb erilist rõhku panna selgitustele ebamõistlikult koormavate kulude tekkimise kohta universaalse postiteenuse kohustuse täitmisel. Igasugune ebamõistlikult koormavate kulude selgitus peab olema loogilises seoses Konkurentsiameti välja töötatud ühtses, kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika alusel esitatud andmetega. Ebamõistlikult koormavate kulude suuruse leidmine peab põhinema arvutustel, millele lisatakse selgitused ja dokumentaalsed tõendid, mis on hilisema kontrolli käigus selgesti jälgitavad ja tuvastatavad.

Taotlus peab sisaldama konkreetset ebamõistlikult koormavate kulude summat ning arvutuskäiku, kuidas on selleni jõutud.

Ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamisel ei võeta arvesse andmeid, mida ei ole põhjendatud, mille suurust ei ole võimalik arvutuste teel kindlaks teha, mis ei ole hilisema kontrolli käigus jälgitavad ja tuvastatavad ja mis ei seostu universaalse postiteenuse osutamisega.

Täiendavad andmed:

Koos taotlusega tuleb esitada andmed taotluse aluseks oleva kvartali kohta.

Ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamise taotlusega esitatavad andmed (taotluse vorm):

Metoodikad

Juhend kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamiseks alates 19.07.2023 (19.07.2023 kk 1-2/2023-015)

Ebamõistlikult koormavate kulude arvutamise metoodika alates 13.04.2015

Viimati uuendatud: 20.09.2023