Euroopa võrgueeskirjad

Euroopa elektrienergia siseturu eesmärk on pakkuda valikuvõimalust, uusi ettevõtlusvõimalusi ja rohkem piiriülest kaubandust. Toimiv ja konkurentsile avatud siseturg annab tarbijatele võimaluse valida eri pakkujate vahel. Samas saab turule siseneda ka rohkem ettevõtjaid. See aitab kaasa tõhususe kasvule, konkurentsivõimelistele hindadele, kõrgematele teenindusstandarditele, toetab varustuskindlust ja säästlikkust.

Euroopa ülekandevõrkude operaatorite organisatsiooni ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) eestvedamisel arendatakse üleeuroopalisi võrgueeskirju. Võrgueeskirjad hõlmavad endas ühtseid põhimõtteid seoses ülekandetasudega, olemasolevate ühendusvõimsuste jaotamisega eri riikide põhivõrkude vahel ning varustuskindlusega. Võrgueeskirjad määravad üldise raamistiku, kuid täpsemad piirid seab iga liikmesriik ise.
Võrgueeskirjad jagunevad kolmeks:

  • elektrituru võrgueeskirjad;
  • ühenduste eeskirjad;
  • elektrisüsteemi talitlust puudutavad eeskirjad.

Piiriülese võimsuse arvutamise ja jaotamise võrgueeskiri

Piiriülese võimsuse arvutamise ja jaotamise võrgueeskiri (Capacity Allocation & Congestion Management), määrus 2015/1222, käsitleb piiriülese ülekandevõimsuse arvutamise ja jaotamise põhimõtteid eesmärgiga suurendada efektiivset konkurentsi ja võrgu optimaalset kasutust, arvestades süsteemi töökindlusega. Selleks viiakse ellu üleeuroopaline elektribörside ja süsteemihaldurite koostööl tuginev järgmise päeva ja päevasisese turu ühendamine (ingl k market coupling).

Pikaajaliste võimsuste arvutamise ja jaotamise võrgueeskiri (Forward Capacity Allocation), määrus 2016/1719, käsitleb pikaajaliste piiriüleste võimsuste jaotamise põhimõtteid eesmärgiga ühtlustada piirkondadevahelise hinnariski maandamise instrumente. Seejuures peetakse silmas konkurentsitingimuste parandamist ja turu läbipaistvuse suurendamist. Lõppeesmärk on luua üks üleeuroopaline oksjoniplatvorm.

Elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (Electricity Balancing), määrus 2017/2195,  käsitleb Euroopa ühtseid bilansipõhimõtteid eesmärgiga suurendada piirkondadevahelist integratsiooni tegevuste ja toodete koordineerimise ja harmoniseerimise teel.

Elektritootmisüksuste võrku ühendamise nõuete võrgueeskiri (Reguirements for Generator), määruses 2016/631,

määratakse läbipaistvad ja õiglased nõuded nii uutele liituvatele sünkroon-masinatele kui ka läbi konverterite ühendatud tootmisüksustele. Määruse eesmärk on tagada võrdne ning mittediskrimineeriv kohtlemine kõikidele tootmisüksustele.

Tarbmimise ühendamise võrgueeskirjas (Demand Connection), määruses 2016/1388, kehtestatakse nõuded suurtarbijatele (peamiselt tööstused ja jaotusvõrgud), keda elektri põhivõrguga ühendatakse. Käsitletakse nii aktiiv- kui ka reaktiivvõimsusega seotud küsimusi, kaitse ja juhtimise funktsioone, mudeleid, elektri kvaliteeti, infoedastust jm. Eeskiri tagab, et kõiki võrguettevõtjaid ning tarbimiskohti koheldakse võrdselt ning tarbijad aitavad kaasa elektrisüsteemi stabiilsele toimimisele üle kogu Euroopa.

Alalisvooluühendusi käsitlev võrgueeskiri (HVDC Connection), määrus2016/1447, määratleb nõuded nii kõrgepingelistele alalisvooluühendustele kui ka alalisvoolu vahendusel ühendatud tootmisüksustele. Eeskirja kohaselt peab:

  • alalisvoolu tehnoloogia kasutamine tõstma varustuskindluse taset, toetades ja soodustades samal ajal taastuvatel allikatel põhinevate tootmisüksuste liitmist elektrivõrguga;
  • toetama alalisvoolu infrastruktuuride koordineeritud arendamist eri piirkondade vahel;
  • suurendama konkurentsi taset alalisvoolu tehnoloogia arendamise ning pakkumise vallas.

Võrgueeskirjaga, määrus 2017/2196, määratletakse elektrisüsteemi hädaolukorra, kustumise ja taastamise puhul kasutatavate menetluste ning võetavate meetmete ühtlustatud nõuded ja põhimõtted. Nimetatud nõuete ja põhimõtete eesmärgiks on kaitsta elektrisüsteemi talitluskindlust vahejuhtumite esinemisel.

 
Käidueeskirjas, määrus 2017/1485, on sätestatud elektrisüsteemi käitamise ühtlustatud reeglid põhivõrguettevõtjatele, piirkondlikele talitluskindluse koordineerimise keskustele, jaotusvõrguettevõtjatele ja olulistele võrgukasutajatele. Eeskiri sisaldab kogu Euroopa Liidus talitluskindluse säilitamiseks ja elektrisüsteemi käitamise kooskõlastamiseks vajalike tingimuste tagamise nõudeid ja põhimõtteid, reaalajas esinevate talitluskindluse probleemide ennetamiseks vajaliku operatiivse plaanimise ja kavandamise nõudeid ja põhimõtteid ning liiduülese koormuse-sageduse juhtimise ja reservide nõudeid ja põhimõtteid. Eesmärgiks on tagada ühendatud elektrisüsteemi ja vahendite talitluskindlus, püsiva kvaliteediga sagedus ning tõhus kasutamine.

Viimati uuendatud: 15.12.2023