Valdkonna tutvustus

Elektriturgu reguleerivad Euroopa regulatsioonid ja siseriiklikud regulatsioonid (elektrituruseadus ja võrgueeskirjad), kus on toodud nõuded nii elektrienergia tootjaile, müüjatele, võrguettevõtjatele, liinivaldajatele, bilansihalduritele, elektribörsi korraldajale ja tarbijatele kui ka turul järelevalvet teostavale Konkurentsiametile.

Konkurentsiamet edendab tihedas koostöös avaliku sektori asutustega, ettevõtjatega, teiste liikmesriikide reguleerivate asutuste, Euroopa Komisjoni ja ACER-iga Euroopa Liidus konkurentsivõimelist, paindlikku, turvalist ja keskkonnasäästlikku elektrienergia siseturgu ning turu tõhusat avamist kõikidele Euroopa Liidu tarbijatele ja tarnijatele ning tagada asjakohased tingimused, et elektrivõrgud toimiksid tõhusalt ja töökindlalt, võttes arvesse pikaajalisi eesmärke.

Kõik elektri jaotus- ja põhivõrguga tegelevad ettevõtjad ehk võrguettevõtjad peavad võrgutasud Konkurentsiametiga kooskõlastama. Selline järelevalve annab tarbijale kindluse, et ettevõtjad ei teeni monopoolset turupositsiooni ära kasutades põhjendamatult suurt kasumit. Lisaks kontrollib amet, et ettevõtete investeeringud võrkude tehnilise seisundi parandamiseks ja energiataristu arendamiseks on mõistlikud,  tagamaks võrgu töökindluse ning jätkusuutlikkuse.

Eestis on  üks põhivõrguettevõtja ja 32 jaotusvõrguettevõtjat. Elektrisüsteemi toimimise ja kvaliteetse elektrivarustuse kindlustamise eest vastutab põhivõrguettevõtja ja süsteemihaldur Elering. Suurima turuosaga jaotusvõrguettevõtja on Elektrilevi OÜ, kellele järgnevad Ida- ja Lääne-Virumaal tegutsev VKG Elektrivõrgud OÜ ja Lääne-Eestis tegutsev Imatra Elekter AS. Kõigil võrguettevõtjatel on kohustus tagada tarbijale kvaliteetne elektriühendus ja rikete kiire kõrvaldamine.  

2013. aasta algusest avanes Eesti elektriturg kõigile tarbijatele, mis tähendab, et kõigil, kellel on olemas kehtiv võrguleping, on võimalik valida endale sobiv elektrimüüja. Avatud turul on kõigil elektri tootjatel võrdsed võimalused juurdepääsuks elektrivõrkudele ja Euroopa Liidu riikide vahelistele võrguühendustele. Tarbija jaoks tähendab avatud elektriturg võimalust valida enda jaoks sobivaim elektrimüüja olenemata sellest, millise ettevõtjaga on tal sõlmitud võrguteenuse leping. Ettevõtja on aga olukorras, kus tal tuleb klientide võitmise nimel rohkem pingutada. Elektrihind kujuneb elektribörsil võrdsetes konkurentsitingimustes. Kui tarbija ühegi elektrimüüjaga lepingut ei sõlminud või leping lõppes, siis varustab tarbimispiirkonna võrguettevõtja (või viimase nimetatud müüja) teda elektrienergiaga üldteenuse raames. Konkurentsiamet kontrollib üldteenuse hinna kujunemist.

Elektriturul toimub kauplemine Eesti piirkonnas elektribörsi „Nord Pool“ kaudu või tootja ja tarbija omavaheliste lepingute alusel.

Elektri valdkonnas on Konkurentsiameti peamised ülesanded:

  • Konkurentsivõimelise, paindliku, turvalise ja keskkonnasäästliku elektrienergia siseturu ning piirkondlike turgude arendamine;
  • Elektri võrgutasude ja universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamine ja kontrollimine;
  • Liitumistasu arvutamise metoodikate kooskõlastamine;
  • Elektrivaldkonna üle järelevalve teostamine, väärtegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine;
  • Ettevõtjatele tegevus- ja arenduskohustuse panemine ja täitmise kontrollimine.

Viimati uuendatud: 15.12.2023