Valdkonna tutvustus

Gaasiturgu reguleerivad Euroopa regulatsioonid ja siseriiklikud regulatsioonid (maagaasiseadus ja võrgueeskiri), mis sätestavad nõuded gaasi müüjatele, võrguettevõtjatele, bilansihalduritele ja tarbijatele kui ka turul järelevalvet teostavale Konkurentsiametile.

Konkurentsiamet edendab tihedas koostöös avaliku sektori asutustega, ettevõtjatega, teiste liikmesriikide reguleerivate asutuste, ACER-i ning Euroopa Komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist ja keskkonnasäästlikku maagaasi siseturgu ühenduses ning turu tõhusat avamist kõikidele tarbijatele ja tarnijatele ühenduses ning tagada asjakohased tingimused gaasivõrkude tulemuslikuks ja usaldusväärseks toimimiseks,
võttes arvesse pikaajalisi eesmärke.

Maagaasi ülekande- ja jaotusvõrgus tegelevad ettevõtjad peavad võrguteenuse hinnad Konkurentsiametiga kooskõlastama. Lisaks kontrollib Konkurentsiamet, et võrguteenuse hinnas kajastuvad investeeringud oleksid mõistlikud ja tagaksid võrgu töökindluse ning jätkusuutlikkuse.

Süsteemihalduri Elering AS-i omanduses on Eesti ülekandevõrk. Suurim jaotusteenust osutav ettevõtja on AS Gaasivõrk (Eesti Gaas AS tütarettevõte). Lisaks AS-ile Gaasivõrk on Eestis veel 20 tegutsevat maagaasi jaotusvõrguettevõtet. 


Eesti gaasiturg on avatud alates 2007. aastast. Avatud gaasiturul saab iga tarbija valida endale sobiva gaasimüüja, sealjuures ei ole oluline, kelle võrguga on tarbimiskoht ühendatud.
 

Gaasi valdkonnas on Konkurentsiameti peamised ülesanded:

  • Konkurentsivõimelise, turvalise ja keskkonnasäästliku maagaasi siseturu ja piirkondlike turgude arendamine;
  • Võrguteenuse hindade kooskõlastamine ja kontrollimine;
  • Liitumistasu arvestamise metoodikate kooskõlastamine;
  • Võrgulepingu tüüptingimuste kooskõlastamine;
  • Kvaliteedinõuete täitmise kontrollimine.

Õigusaktid

Viimati uuendatud: 15.12.2023