Korduma kippuvad küsimused

Siit leiab vastused valdkonna kohta sagedamini esitatud küsimustele.

KKK

Lihtkirjade vastuvõtmist saatjalt ja kättetoimetamist ei registreerita. Kui tegemist on näiteks tänaval asuvasse Omniva kirjakasti jäetud kirjaga, siis see kogutakse, kirjad sorteeritakse ja viiakse saaja postkasti. Edastamise käigus ei lisata saadetisele unikaalset registreerimisnumbrit, mille järgi oleks võimalik hiljem tuvastada kirja teekonda või asukohta. Samuti ei registreerita lihtkirja kättetoimetamist ega küsita saajalt vastuvõtmise kohta allkirja. Seetõttu on ka teenuse hind postiteenustest üks odavamaid ning see teenus on mõeldud eelkõige teadete või väheväärtuslike esemete saatmiseks.

Postiseaduse järgi ei pea teenuse osutaja lihtkirja kadumise või kahjustumise eest hüvitist maksma. Seda põhimõtet järgivad postiteenuse osutajad üle maailma. Põhjus on selles, et kuna kirja teekonda ei registreerita, siis üldjuhul ei ole võimalik tagantjärele tuvastada, kas selline kiri üldse postitati, kelle süül võis see kaduda või kahjustuda ning kas ja millal toimetati selline kiri saaja postkasti.

Oluline on teada, et igal postiteenuse osutajal on kehtestatud oma teenuse tüüptingimused, millest teenuse osutamisel lähtutakse. Üldiselt on tüüptingimustes toodud ka pakendamise nõuded ja juhendid. Pakendi valib ja pakendi nõuetekohasuse eest vastutab saatja. Seetõttu on saatja jaoks tähtis tutvuda valitud postiteenuse tingimustega ja pakendamise juhendiga enne teenuse kasutamist.

Kui saadetis on pakendatud nõuetekohaselt ja läheb edastamise käigus siiski katki, siis vastutab kahjustuse eest postiteenuse osutaja. Üldiselt tagastatakse siis ka saatekulu. Kui saatja ei ole järginud pakendamise nõudeid ja saadetis puruneb valesti valitud pakendi tõttu, siis jääb kahjustumise tekkimise eest vastutavaks saatja.

Saadetise kahjustumine tuleb fikseerida saadetise kättesaamisel. Postiteenuse osutajatel võivad selle jaoks olla eri nõuded, kuid üldise põhimõtte järgi tuleb pakendi seisukord üle kontrollida kohe postiteenuse osutaja juuresolekul. Postkontoris tuleb seda teha postkontorist lahkumata.

Pakiautomaadist kahjustunud pakki saades tuleb kohe pöörduda postiteenuse osutaja lähimasse teeninduspunkti või selle puudumisel teavitada postiteenuse osutajat telefoni või e-posti teel. Soovitav on sellisel juhul lisada ka fotod saadetisest. Edasi tuleb tegutseda vastavalt postiteenuse osutajalt saadud juhistele.

Vigastusteta pakendiga saadetise sisu on üldjuhul terve, sest õige pakendi korral kaitseb see sisu kahjustumise eest. Kui vigastusteta pakendiga saadetise sisu on siiski kahjustunud, siis on tõenäoliselt tegemist ebapiisava pakendiga, näiteks ei lisatud õrnale esemele põrutuste vastu piisavalt kaitsematerjali. Sellisel juhul on saatja valinud ebapiisava pakendi ning teenuse osutaja pakendamise juhendi eiramisel jääb vastutavaks saatja.

Üldjuhul on tüüptingimustes toodud maksimaalsed hüvitise määrad vastava postiteenuse puhul. See tähendab, et kui saatja valib postiteenuse, mille maksimaalseks hüvitise määraks on näiteks 320 eurot, siis 500 eurot väärt eseme saatmisel vastutab postiteenuse osutaja kuni 320 euro ulatuses, isegi kui pakend vastas nõuetele. Seega peab saatja arvestama, et hüvitise piirmäära ületava summa osas jääb vastutus igal juhul tema kanda.

Postiteenuste puhul kaudset kahju ei hüvitata. Tavaliselt on see asjaolu välja toodud ka teenuse osutaja tüüptingimustes. See tähendab, et põhjendatud juhul hüvitab postiteenuse osutaja vaid otsese kahju, milleks on saadetise sisu väärtus ja saatekulu. Kõik muu loetakse kaudseks kahjuks. Selleks võib olla saamata jäänud tulu, saadetise hilinemisest tingitud täiendavad kulud saatjale või saajale, kaebuse lahendamise käigus tehtud kulud transpordile või kõneteenusele jne.

Seega peab postiteenuse kasutamisel alati arvestama võimalusega, et saadetis ei pruugi jõuda loodetud ajaks kohale või saadetis kahjustub ja seda ei saa loodetud ajal kasutada. Loomulikult püüavad postiteenuse osutajad taolisi olukordi minimeerida, kuid neid täielikult vältida ei ole võimalik.

Postiteenuse osutajaks loetakse ettevõtja, kes võttis saadetise saatjalt edastamiseks vastu. See postiteenuse osutaja vastutab saatja ees, kuid võib saatja korralduse täitmiseks kasutada ka alltöövõtjaid ja muid lepingupartnereid. Seega tuleb käesoleva näite puhul saajal saadetise kättesaamisel saadetise kahjustumine fikseerida. Seejärel tuleb pöörduda Saksamaa e-poe poole pretensiooniga, et tellitud kaup jõudis kohale kahjustatult, kuna kauba kohaletoimetamise eest vastutab saaja ees e-pood. Omniva ega Saksamaa postiteenuse osutaja ei vastuta saaja ees, kuna saaja ei ole neilt postiteenust tellinud ega ole nendega lepingulises suhtes. Saksamaa e-poel on saatjana õigus nõuda Saksamaa postiteenuse osutajalt kahjustumise eest hüvitist. Saatjal on alati õigus loovutada hüvitise saamise õigus saajale.

Konkurentsiametil on sellises olukorras nõuandev roll, kuna amet teostab järelevalvet Eesti postiteenuse osutajate üle. Saksamaa postiteenuse osutaja ei ole Eesti postiteenuse osutaja ja Saksamaa e‑pood ei ole postiteenuse osutaja. Kui saaja ei ole rahul Saksamaa e-poe lahendusega, siis on saajal õigus pöörduda pretensiooniga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koosseisu kuuluvasse Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusse, kes saab lahendada tarbijate kaebusi Euroopa Liidus tegutsevate kauplejate vastu.

https://consumer.ee/

Sellisel juhul tuleb teavitada postiteenuse osutajat, kes Teile ajalehte toob. Siis teab teenuse osutaja tuua puuduva ajalehe järgmisel korral. Kui Teil jäävad tellitud ajalehed pidevalt õigel päeval saamata, siis saate pöörduda pretensiooniga Konkurentsiametisse e-posti aadressil [email protected].

Soovitame Teil võtta ühendust tellitud ajalehe väljaandjaga, kellelt olete lehe tellinud. Väljaandja peab tellitud lehe Teieni toimetama vastavalt Teie ja väljaandja vahel sõlmitud lepingule. Suure tõenäosusega ei ole selles lepingus kirjas hommikuks või lõunaks lehe toomist, vaid leht on lubatud tuua tööpäeva jooksul. Lehe toomiseks on väljaandja omakorda sõlminud lepingu postiteenuse osutajaga.

Kui Te siiski leiate, et väljaandja ei ole oma lubadusi täitnud, siis saate oma õiguste kaitseks pöörduda pretensiooniga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, kes tegeleb tarbija ja kaupleja vaheliste kaebuste lahendamisega. Konkurentsiamet sellist pretensiooni lahendada ei saa, kuna lehe väljaandja, kellega Teil on sõlmitud leping, ei ole postiteenuse osutaja.

  • kirisaadetis
  • postipakk
  • perioodiline väljaanne

Kirisaadetis on postiteenuse osutajale edastamiseks üle antud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed. Kirisaadetis on näiteks kiri, trükis ja pisipakk.

Postipakk on postiteenuse osutajale edastamiseks üle antud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed.

Perioodiline väljaanne on saatjalt tellitav ja tema poolt postiteenuse osutajale perioodiliselt, sagedusega vähemalt üks kord kvartalis edastamiseks üle antav adresseeritud trükis.

Postiteenuse osutaja on isik, kes osutab postiteenuseid ja edastab postisaadetisi.

Postiteenusteks on kirisaadetise ja postipaki edastamine

  • lihtsaadetisena,

– mis väljastatakse saajale või tema esindajale ilma allkirjata;
– mille väärtus on postiteenuse osutajale avaldamata;

– mille kaotsimineku või kahjustumise korral puudub postiteenuse osutajal kohustus maksta hüvitist;

  • tähtsaadetisena,

– mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;
– mille väärtus on postiteenuse osutajale avaldamata;
– mille kaotsimineku või kahjustumise korral maksab postiteenuse osutaja saatjale postiteenuse osutaja eelnevalt määratud garantiisumma;

  • väärtsaadetisena,

– mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;
– mille väärtus on postiteenuse osutajale avaldatud;
– mille kaotsimineku või kahjustumise korral maksab postiteenuse osutaja saatjale tema avaldatud saadetise väärtuse.

Kullerpostiteenus on kirisaadetise ja postipaki edastamine,
– mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;
– mis edastatakse kulleriga kiirel ja usaldusväärsel viisil;
– mille saatjal on võimalus igal hetkel saada informatsiooni saadetise asukoha kohta selle teekonnal, sekkuda saadetise kättetoimetamisse ja vajaduse korral korraldada ümber selle edastamist.

Otsepostiteenus on kirisaadetise edastamine,
– mis väljastatakse saajale või tema esindajale
ilma allkirjata;
– mille sisuks on turunduslik või avalik materjal;
– mida edastatakse samal ajal vähemalt 100 saajale;
– mille sisu, kaal ja mõõtmed on identsed teiste samal ajal edastatavate saadetiste omadega, välja arvatud saaja nimi, postiaadress, identifitseerimisnumber ning muud teisendused, mis ei muuda sõnumi olemust;
– mille pakendile on kantud märge «reklaam», «reklaam posti teel» või «otsepost».

Otsepost ei ole arvete edastamine ning otsepostisaadetiste tingimustele vastava postisaadetise edastamine koos eespool nimetatud tingimustele mittevastava postisaadetisega.

Viimati uuendatud: 20.09.2023