Tegevusload

Siit leiab ettevõtja vajalikku teavet postiteenuse osutamise tegevusloa taotlemise kohta

Postiteenust osutavate ettevõtjate, kes on esitanud Konkurentsiametile tegevuse alustamise teate või kellele on väljastatud tegevusluba, andmetega on võimalik tutvuda majandustegevuse registris.

Tegevusluba nõutakse

 • universaalse postiteenuse osutamiseks;
 • kirisaadetise edastamiseks liht-, täht-, väärt-, partiisaadetisena;
 • postipaki edastamiseks liht-, täht-, väärt-, partiisaadetisena.

Universaalse postiteenuse osutaja leitakse Konkurentsiameti korraldatud avaliku konkursiga. Konkursi võitja peab esitama tegevusloa taotluse.

Tegevusluba ei ole vaja, kui edastatakse

 • perioodilisi väljaandeid;
 • otseposti;
 • kullerposti.

Kui soovitakse alustada tegevust, milleks ei ole vaja tegevusluba, peab esitama teate majandustegevuse alustamisest majandustegevuse registri kaudu.

Tegevusloa taotlemine

 • taotleja ja taotluses esitatud tegevus vastab postiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
 • esitatatud tüüptingimused on kooskõlas õigusaktidega ja vastavad postiseaduse eesmärkidele;
 • taotlejal on postiteenuse osutamiseks vajalik postivõrk või selle kasutusõigus;
 • taotlejal ja teda juhtima õigustatud isikul ei tohi olla karistusregistris karistusandmeid ameti- või majandusalase kuriteo kohta;
 • riigilõiv on tasutud.

 • taotlus;
 • asutamisel oleva juriidilise isiku puhul asutamislepingu või asutamisotsuse notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ärakiri;
 • dokumendid, mis tõendavad teenuse osutamiseks vajaliku postivõrgu olemasolu või selle kasutusõigust;
 • postiteenuse osutamise tüüptingimused;
 • ettepanek tegevusloa kõrvaltingimuste kohta (tegevuse alustamise kuupäev; geograafiline piirkond, kus tegevusloa omaja osutab ise teenust, ja vajadusel geograafiline piirkond, kus tema nimel osutab teenust teine postiteenuse osutaja; juurdepääsupunktide arv, nende asukohtade andmed ja postkontorite minimaalsed lahtiolekuajad; muud tingimused, mis tulenevad postiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud õigustest või kohustustest).

NB! Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.

Taotluse saate esitada

 • Universaalse postiteenuse tegevusloa
  • taotluse läbivaatamine - 1180 eurot;
  • tingimuste muutmise taotluse läbivaatamine - 670 eurot.
 • Universaalse postiteenuse tüüptingimuste muutmise taotluse läbivaatamine - 670 eurot.
 • Postiteenuse tegevusloa
  • taotluse läbivaatamine - 370 eurot.
  • tingimuste muutmise taotluse läbivaatamine - 250 eurot.
 • Postiteenuse tüüptingimuste muutmise taotluse läbivaatamine - 250 eurot.

Riigilõiv tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

 • SEB Pank EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
 • Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
 • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) või
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Maksekorraldusele palume kindlasti märkida Konkurentsiametviitenumber 2900080089.

Saadetud taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul. Tegevusluba väljastatakse taotlejale elektroonselt pärast menetluse lõppu viie tööpäeva jooksul.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse taotlejaga e-kirja teel ühendust. Pärast puuduste kõrvaldamist väljastatakse tegevusluba 30 päeva jooksul.

Tegevusluba kehtib 5 aastat.

Uue tegevusloa saamiseks tuleb esitada taotlus Konkurentsiametile vähemalt 60 päeva enne tegevusloa kehtivusaja lõppemist.

Tegevusloa tingimuste või teenuse tüüptingimusite muutmiseks peab esitama Konkurentsiametile taotluse.

Kui ei ole võimalik täita tegevusloa kõrvaltingimusi või postiseaduses ettenähtud kohustusi, peab sellest Konkurentsiametit viivitamatult teavitama. Teates tuleb loetleda kohustused, mida ei suudeta täita, nimetada täitmata jätmise põhjused ja tegevusloa kehtivuse peatamise tähtaeg.

Valitud valdkonnas tegevuse lõpetamiseks tuleb esitada Konkurentsiametile taotlus:

Konkurentsiamet tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui:

 • tegevusloa taotlemisel on tahtlikult esitatud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobutakse postiteenuse osutamisest;
 • tegevusloa omaniku suhtes kehtib postiteenuste valdkonnas kohtuotsusega kohaldatud keeld, välja arvatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Konkurentsiamet võib tunnistada tegevusloa kehtetuks, kui:

 • tegevusloas nimetatud tegevust ei ole alustatud ettenähtud kuupäevaks või nimetatud tegevus lõpetatakse tegevusloa kehtivusajal;
 • tegevusloa omaniku suhtes on välja kuulutatud pankrot;
 • oluliselt on rikutud tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva postiteenuse nõudeid või tegevusloa kõrvaltingimusi;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega tekib avalikule korrale oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tekib tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning postiteenuse tegevusloa kehtivuse eelduseks olev äramuutev tingimus

Kui on olemas tegevusluba teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis postiteenuse osutamiseks, mis vastab kontrolleseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis eraldi tegevusluba Eestis tegutsemiseks vaja ei ole. Sellisel juhul tuleb esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja olemasolu korral ärinimi, juriidilisest isikust ettevõtja puhul ärinimi ja registrikood;
 • ettevõtja asukoha aadress;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
 • tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Kui on Eestis postiteenuse osutamiseks tegevusluba ja soovitakse osutada teenust ka mõnes muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, siis on vaja selle lepinguriigi ettenähtud majandushaldusasutuse kooskõlastust. Kuna lepinguriigiti võivad protseduurireeglid olla erinevad, on soovitatav enne taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi asutuse poole.

Info teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsemiseks on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Viimati uuendatud: 10.01.2024