Vihjete portaal

Anna meile teada rikkumistest! Palume anda teada võimalikest rikkumistest, mis puudutavad Konkurentsiameti tegevusvaldkondi. Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, ebaausate kaubandustavade, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades. Vihje saab anda anonüümselt, amet ei säilita ega korja lehte külastanute andmeid.

Rikkumise aeg ja koht, rikkumise asjaolud, rikkumises osalenud isikud/ettevõtjad, rikkumise sisu jm asjakohane teave.

  • Rikkumise kirjeldamisel püüdke võimalikult täpselt õigusrikkumise asjaolusid kirjeldada.
  • Ärisaladuse edastamist ei peeta ebaseaduslikuks juhul, kui see on vajalik selleks, et avalike huvide eesmärgil ebaseaduslik tegu avalikuks teha (ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse (EKTÄKS) § 5 lõige 6 punkt 1) või selleks, et kaitsta tunnustatud õigustatud huvi (EKTÄKS § 5 lõige 6 punkt 3). Konkurentsiametil on ärisaladuse kaitsmise kohustus.
  • Vihje on võimalik esitada anonüümselt. Kui lisate vihjele oma kontaktandmed, saame vajadusel vihje üksikasju täpsustada. Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust (väärteomenetluse seadustiku § 33) s.t kui Konkurentsiamet kuulab rikkumisest teavitaja väärteomenetluse raames tunnistajana üle, siis käsitletakse õigusrikkumise teavitust konfidentsiaalsena, kuid tunnistaja ütlusi mitte.
  • Vihjete portaali kaudu esitatud rikkumiste võimaliku menetlemise ning selle tulemuste kohta Konkurentsiamet tagasisidet ei anna.
  • Juhul kui te edastate info, mida võib pidada kuriteoteateks, tuleb arvesse võtta, et kuriteoteadet ja kuriteokaebust käsitletakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabena. Kriminaalmenetluse algatamine on kohustuslik, kui esineb alus ja ajend (KrMS § 6). KarS § 57 näeb ette karistust kergendavad asjaolud, mh süü ülestunnistamisele ilmumine, süüteo avastamisele aktiivne kaasaaitamine, puhtsüdamlik kahetsus, jmt.
  • Kui te olete osalenud kartellis või te esindate ettevõtjat, kes on osalenud kartellis, on teil võimalik osaleda leebusprogrammis

Viimati uuendatud: 22.03.2024