Konkurentsiamet kiitis heaks osaühingu Lindström ettepaneku muuta kliendilepingu tingimusi

12.06.2024 | 08:47

Konkurentsiamet viis läbi järelevalvemenetluse osaühingu Lindström vastu seoses üüriteenuste liiga pikkade ülesütlemise tähtaegadega ja kiitis kompromissina heaks ettevõtja ettepaneku nende tähtaegade lühendamiseks.
    • Jaga

Konkurentsi erimenetluste valdkonna juhi Elen Jalaku sõnul kontrolliti menetluses, kas osaühingu Lindström tööriiete ja vahetusvaipade üürilepingu tingimused võivad olla konkurentsi piiravad. „Küsimuse all oli lepingu ülesütlemise tähtaja pikkus – kui turgu valitsevas seisundis ettevõtja seda rakendab, võib see teenuse tarbija jaoks teenuse pakkuja vahetamise raskeks muuta. See omakorda võib raskendada teiste tööriiete ja vahetusvaipade üüriteenust osutavate ettevõtjate Eesti turule sisenemist ja siin teenuse osutamist,“ ütles Jalak.

Konkurentsiamet jõudis menetluse raames läbi viidud analüüsiga esialgsele seisukohale, et  osaühing Lindsröm on tööriiete ja porivaipade üüriteenuse osutamise turul turgu valitsev ettevõtja. Turgu valitsevat seisundit omaval ettevõtjal on kohustus oma positsiooni mitte kuritarvitada. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine on kehtiva õiguse kohaselt süütegu, mida Konkurentsiamet menetleb väärteomenetluse korras ja millisel juhul on võimalik rikkujat karistada kuni 400 000 euro suuruse rahatrahviga.

Osaühing Lindström tegi Konkurentsiametile ettepaneku, mille kohaselt ta kohustub kompromissina muutma tööriiete ja vahetusvaipade üürilepingute ülesütlemise tingimusi selliselt, et ülesütlemise tähtajad on senisest lühemad. Konkurentsiamet leidis, et osaühingu Lindström pakutud kohustustega konkurentsipiirang kõrvaldatakse ja tekkinud konkurentsiprobleem peaks lahenema. Konkurentsiamet kohustas 21.05.2024 tehtud otsusega osaühingut Lindström täitma viimase pakutud kohustusi ja lõpetas ettevõtja vastu alustatud järelevalvemenetluse.

„On julgustav näha, et ka ettevõtjad ise eelistavad lahendada konkurentsiprobleeme haldusmenetluses,“ ütles Jalak.

Viidatud otsuse ärisaladusteta versioon on leitav Konkurentsiameti kodulehelt.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Eike Kingsepp