Language switcher

Hindade kooskõlastamine

Esitatud taotlused ja kooskõlastatud soojuse tootmise piirhinnad ja lõpptarbijahinnad

Piirhindade kooskõlastamise metoodikad ja juhendid

Hinna- või järelevalvemenetluse läbiviimiseks esitatavad andmed

Täitmine
Allkirjastamine
Esitamine
Taotlus
Nõuetekohasuse kontroll
Sisuline kontroll
Lisainfo küsimine
Hinnangu koostamine
Menetlus
Valemi ja/või hinna kooskõlastamine
Valemi ja/või hinna kooskõlastamata jätmine
Ettevõtja ja tarbijate teavitamine

Taotlus

Taotluse täitmine, allkirjastamine ja esitamine. Ettevõtja sisestab taotlusesse oma finantsandmed. Esitatakse kolme eelneva majandusaasta tegelikud andmed ning järgneva 12 kuu (regulatsiooniperiood) prognoos. Kõik andmed sisestatakse Exceli tabelitesse. Taotlus allkirjastatakse ning esitatakse digitaalselt koos asjakohaste lepingute ning selgitusega. Info laekunud taotluse kohta avaldab amet oma veebilehel

Taotluse nõuetekohasuse kontroll. Kui ettevõtja ei esita andmeid, ei selgita ega põhjenda piirhinna moodustamise aluseid, mis on vajalikud taotletava soojuse hinna kooskõlastamiseks, võib amet esitatud taotluse lugeda puudustega taotluseks ega alusta selle menetlemist enne puuduste likvideerimist.

Menetlus

Taotluse kontroll. Amet võrdleb esitatud tegelikke andmeid äriregistris avaldatud majandusaasta aruannetega. Seejärel võrreldakse ettevõtja esitatud prognoosandmeid eelnevate aastate tegelike andmetega ning teiste sarnaste ettevõtjate näitajatega. Võrdlusest tulenevad hälbeid palutakse ettevõtjail selgitada ja põhjendada.

Eelhinnangu koostamine/lisainfo küsimine. Kui prognoositud näitajad (tehnilised andmed, kulukomponendid) on põhjendatud, siis võetakse need arvesse. Vajadusel küsitakse ettevõtjalt lisainformatsiooni, et teha põhjendatud ja objektiivne lõppotsus

Hinnavalemi ja/või piirhinna kujunemine ja kooskõlastamine. Kui hinnavalemit ei ole (jada 1), siis analüüsib amet menetluse ajal põhjalikult kogu taustainfot. Kui hinnavalem on juba kinnitatud (kinnitatakse kuni kolmeks aastaks), siis põhjendatakse vaid muutuvaid komponente ning esitatakse vastavad lepingud. Konkurentsiamet võib jätta hinnavalemi ja/või piirhinna kooskõlastamata.

Ettevõtja ja tarbijate teavitamine. Konkurentsiamet edastab otsuse ettevõtjale ja avaldab kooskõlastatud soojuse piirhinna ameti kodulehel. Ettevõtjal on kohustus avalikustada rakendatav soojuse müügihind (soovitavalt oma kodulehel).