Hindade kooskõlastamine

Konkurentsiametiga peavad kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna kõik soojusettevõtjad, kes müüvad soojust tarbijale või võrguettevõtjale või toodavad soojuse elektri ja soojuse koostootmise protsessis. Konkurentsiametile andmete (taotlus) esitamiseks ning hindade kooskõlastamiseks on amet välja töötanud vastava juhendi ja metoodikad.

Konkurentsiamet kontrollib esmalt esitatud taotluste nõuetekohasust. Kui ettevõtja ei ole esitanud taotletava soojuse piirhinna kooskõlastamiseks vajalikke andmeid ega selgitusi, võib amet esitatud taotluse lugeda puudustega taotluseks ega alusta selle menetlemist enne puuduste likvideerimist.

Menetlusprotsessis amet muuhulgas võrdleb esitatud andmeid äriregistris avaldatud majandusaastate aruannetega, võrdleb andmete muutust ajas ning võrdleb teiste soojusettevõtjatega. Võrdlustest tulenevaid hälbeid tuleb soojusettevõtjal täiendavalt selgitada ja põhjendada. Soojusettevõtja võib taotleda ka hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks, mida kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamisel ettevõtja tegevusest sõltumatute sisendite (näiteks kütuste hinnad) muutusel. Kaugkütteseadusele mittevastava hinnakujunduse puhul võib Konkurentsiamet jätta taotletud hinnavalemi ja/või soojuse piirhinna kooskõlastamata. Konkurentsiamet edastab otsuse soojusettevõtjale ja avaldab kooskõlastatud soojuse piirhinna ameti kodulehel. Soojusettevõtjal on kohustus avalikustada tarbijatele müüdava soojuse hind (soovitavalt oma kodulehel). Soojust võib müüa ka kooskõlastatud piirhinnast madalama hinnaga, lähtudes võrdse kohtlemise printsiibist.

Taotlusprotsess

Taotluse tuleb täita, allkirjastada ja esitada. Ettevõtja sisestab taotlusesse oma finantsandmed. Esitatakse kolme eelneva majandusaasta tegelikud andmed ning järgneva 12 kuu (regulatsiooniperioodi) prognoos. Kõik andmed sisestatakse Exceli tabelitesse. Taotlus allkirjastatakse ning esitatakse digitaalselt koos asjakohaste lepingute ning selgitusega. Info laekunud taotluse kohta avaldab amet oma veebilehel.

Amet kontrollib taotluse nõuetekohasust. Kui ettevõtja ei esita andmeid, ei selgita ega põhjenda piirhinna moodustamise aluseid, mis on vajalikud taotletava soojuse hinna kooskõlastamiseks, võib amet esitatud taotluse lugeda puudustega taotluseks ega alusta selle menetlemist enne puuduste likvideerimist.

Taotlust kontrollitakse. Amet võrdleb esitatud tegelikke andmeid äriregistris avaldatud majandusaasta aruannetega. Seejärel võrreldakse ettevõtja esitatud prognoosandmeid eelnevate aastate tegelike andmetega ning teiste sarnaste ettevõtjate näitajatega. Võrdlusest tulenevad hälbeid palutakse ettevõtjail selgitada ja põhjendada.

Koostatakse eelhinnang / küsitakse lisainfot. Kui prognoositud näitajad (tehnilised andmed, kulukomponendid) on põhjendatud, siis võetakse need arvesse. Vajadusel küsitakse ettevõtjalt lisainformatsiooni, et teha põhjendatud ja objektiivne lõppotsus.

Kui hinnavalemit ei ole, siis analüüsib amet menetluse ajal põhjalikult kogu taustainfot. Kui hinnavalem on juba kinnitatud (kinnitatakse kuni kolmeks aastaks), siis põhjendatakse vaid muutuvaid komponente ning esitatakse vastavad lepingud. Konkurentsiamet võib jätta hinnavalemi ja/või piirhinna kooskõlastamata.

Amet teavitab ettevõtjat ja tarbijaid. Konkurentsiamet edastab otsuse ettevõtjale ja avaldab kooskõlastatud soojuse piirhinna ameti kodulehel. Ettevõtjal on kohustus avalikustada rakendatav soojuse müügihind (soovitavalt oma kodulehel).

Viimati uuendatud: 05.03.2024