Language switcher

Valdkonna tutvustus

Hindade reguleerimine

2010. aasta novembrist alates on Konkurentsiamet ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hindade regulaator. Konkurentsiameti ülesanneteks on veeteenuse hinna kooskõlastamine, liitumistasu arvutamise metoodikate kooskõlastamine ning veeteenuse hinna ja liitumistasude suuruse üle järelevalve teostamine.

Küsimused ja vastused

Kes on vee-ettevõtja?

Vee-ettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist.

Kes määrab piirkonnas vee-ettevõtja?

Vee-ettevõtja määrab kohaliku omavalitsuse volikogu.

Kes ja millal peab maksma liitumistasu? 

Kohaliku omavalitsuse volikogu määratud vee-ettevõtjal on õigus võtta ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu. Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu arvutamise metoodikast, mille kooskõlastab vastavalt oma pädevusele Konkurentsiamet või kohalik omavalitsus. 

Seisukohad ja arvamused

2016: Võlakapitali kaasamise hind ja osakaal riiklikult reguleeritud sektorite ettevõtetes

Reguleeritavate ettevõtjate teenuste hindade põhjendatuse kontrollimiseks on kehtestatud eriseadused, mis sätestavad hindade kujundamise aluspõhimõtted. Teenuse hind peab katma põhjendatud kulutused, vajalikud investeeringud ning mõistliku kasumi. Kasumlikkust piiratakse kaalutud keskmise kapitali hinnaga (lüh WACC), mille määramisel on muuhulgas oluline hinnata võla- ja omakapitali hinda ning kapitali struktuuri ehk võla- ja omakapitali vahekorda. Mõistliku ärikasumi arvutamine monopoolse teenuse hinnakomponendina on vajalik selleks, et vältida olukorda, kus turgu valitseval ettevõtjal võiks tekkida võimalus teenida teenuse müügist ülikasumit. Loomulikul, turumajanduslikul teel kujundaks mõistliku kasumi konkurents. 

Võlakapitali kaasamise hind ja osakaal riiklikult reguleeritud sektorite ettevõtetes » (1.14 MB, PDF)

2015: Hinnaregulatsiooni tulemuste hindamine reguleeritud sektorites

Energeetikas sai hinnaregulatsioon seadusliku aluse koos energiaseaduse jõustumisega aastal 1998. Seadus sätestas nii hindade kujunemise alused gaasi-, elektri- ja kaugküttesektoris kui ka sõltumatu regulaatori – Energiaturu Inspektsiooni loomise. 2003. aastal jõustusid energeetikasektorit reguleerivad eriseadused: elektrituruseadus, maagaasiseadus ja kaugkütteseadus. Hinna kujunemisel lähtuti sealjuures energiaseadusega sarnastest printsiipidest. 2008. aasta 1. jaanuarist ühendati Energiaturu Inspektsioon Konkurentsiametiga ja regulaatoriks sai sellega Konkurentsiamet. 2010. aastal muudeti ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadust, millega määrati ka suuremate vee-ettevõtjate hinnaregulaatoriks Konkurentsiamet. Varasemalt täitsid hinnaregulaatori rolli kohalikud omavalistused. Samal ajal muudeti ka kaugkütteseadust ning kõikide soojusettevõtjate hinnaregulaatoriks määrati samuti Konkurentsiamet.

 

Kontaktid

Kertu Saul

hinnaregulatsiooni osakonna juhataja
regulatsiooniteenistus

Telefon: 667 2584
[email protected]

 

Vivika Kruusmägi

hinnaregulatsiooni osakonna vanemanalüütik

regulatsiooniteenistus 

Telefon: 667 2586
[email protected]