Language switcher

Valdkonna tutvustus

Eesmärk

Koondumiste kontrolli eesmärgiks on hinnata konkurentsiõiguslikke mõjusid ning eelkõige ära hoida turgu valitseva seisundi tekkimine või tugevdamine, mille kaudu võidakse takistada tõhusat konkurentsi kaubaturul või selle olulisel osal. Selleks, et turumajandus toimiks optimaalselt, on konkurentsiõiguses kehtestatud reeglid, mis võimaldavad läbi koondumiste kontrolli säilitada konkurentsi toimimist soodustavaid turustruktuure ning tõhusat konkurentsi kaubaturul.

Konkurentsiamet kontrollib ettevõtjate vahelisi koondumisi, mille osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. Koondumise osalise käive arvutatakse vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määrusega nr 68 kehtestatud käibe arvutamise juhendile.

Koondumist, mida peab kontrollima Konkurentsiamet, ei või jõustada enne, kui on tehtud koondumist lubav otsus.

Koondumiste menetlemine

Koondumisele hinnangu andmisel lähtub amet vajadusest säilitada ja arendada konkurentsi, võttes seejuures arvesse kaubaturgude struktuuri ning tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi kaubaturul.

30 kalendripäeva jooksul alates koondumise teate esitamisest teeb Konkurentsiamet ühe järgmistest otsustest:

 • loa andmise otsuse;
 • täiendava menetluse alustamise otsuse;
 • otsuse, kui tegemist ei ole koondumisega;
 • otsuse, kui koondumist ei kontrollita;
 • lõpetab menetluse otsusega, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.

Täiendava menetluse käigus teeb amet nelja kuu jooksul täiendava menetluse algusest arvates ühe järgmistest otsustest:

 • annab koondumiseks loa;
 • keelab koondumise;
 • lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.
 

RIIGILÕIV KOONDUMISE MENETLEMISE EEST

Saaja: Rahandusministeerium

SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Maksedokumendile peab olema märgitud viitenumber: 2900073096 ja
selgitus: Riigilõivuseaduse § 1161, riigilõiv koondumise menetlemise eest

Koondumise menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1920 eurot.

 • eelnevalt iseseisvalt tegutsenud ettevõtjate ühinemine äriseadustiku tähenduses või ettevõtjate osade ühendamine;
 • ettevõtja poolt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle;
 • ettevõtjate poolt ühiselt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle (sh uue ettevõtja moodustamine, kelle äritegevus on kavandatud pikaajaliseks ja iseseisvaks);
 • füüsilise isiku poolt, kes juba omab vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju, valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle;
 • mitme füüsilise isiku poolt, kes juba omavad vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju, ühiselt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle (sh uue ettevõtja moodustamine, kelle äritegevus on kavandatud pikaajaliseks ja iseseisvaks).

Euroopa konkurentsireeglid

 • Euroopa Komisjoni konsolideeritud pädevuseteatis, mis käsitleb nõukogu määrust (EÜ) nr 139/2004  kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (2008/C 95/01) »
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004, 20. jaanuar 2004, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus) (ELT L 24, 29.1. 2004, lk 1—22)  »
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 802/2004, 21. aprill 2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 133, 30.4.2004, lk 1—39) »
 • Komisjoni teatis lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EMU) nr 139/2004 (ELT 2005/C 56/04) »
 • Komisjoni määruse (EÜ) nr 802/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle, artikli 3 lõike 2 kohane teatis (ELT 2006/C 251/02) »
 • Komisjoni teatis koondumise mõiste kohta vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr. 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumise üle (EÜT 98/C 66/02)
 • Komisjoni teatis täielikult toimivate ühisettevõtete mõiste kohta vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr. 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumise üle (EÜT 99/C 66/01)
 • Komisjoni teatis käibe arvutamise kohta vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr. 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumise üle (EÜT 98/C 66/04)
 • Komisjoni teatis asjaomaste ettevõtjate mõiste kohta vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr. 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumise üle (EÜT 98/C 66/03)
 • Horisontaalsete ühinemiste hindamise suunised vastavalt nõukogu määrusele kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT 2004/C 31/03)
 • Komisjoni teatis nõukogu määruse (EMÜ) nr 4064/89 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 447/98 seisukohalt vastuvõetavate parandusmeetmete kohta (EÜT 2001/C 68/03) 
 • Komisjoni teatis koondumistega otseselt seotud ja nendeks vajalike piirangute kohta (EÜT 2005/C 56/03)
 • Komisjoni otsus, 23. mai 2001, ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes (2001/462/EÜ, ESTÜ) 
 

Kontaktid

 

Külliki Lugenberg

koondumiste kontrolli osakonna juhataja
konkurentsiteenistus

 Telefon: 667 2483
[email protected]