Konkurentsiamet on 10.01.2003.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Magnum Medical omandab valitseva mõju OÜ Parimex Invest üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus teadaande avaldamisest seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või tel 611 3948 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi