PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
 

Otsus

Tallinn  14.03.2003 nr 7-KO

Koondumisele 05-ko/2003 Toyota Motor Finland Oy/Toyota Baltic AS loa andmine

 

Koondumine

28.02.2003 esitas Toyota Motor Finland Oy esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Toyota Motor Finland Oy omandab vastavalt 28.02.2003.a sõlmitud aktsiate ostu-müügilepingule täiendavalt 40% Toyota Baltic AS aktsiatest. Kuni nimetatud tehinguni omasid Toyota Baltic AS-i üle ühist valitsevat mõju Toyota Motor Finland Oy ja Sumitomo Corporation. Tehingu tulemusel omandab Toyota Motor Finland Oy ainuvalitseva mõju Toyota Baltic AS-i üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 06.03.2003.a Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS-i koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle, ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on antud juhul koondumise osalisteks Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS.

Valitseva mõju omandaja Toyota Motor Finland Oy on Soomes registreeritud valdusäriühing, kes tegeleb oma tütarettevõtjate kaudu sõiduautode ja muude sõidukite, nende osade ning lisaseadmete impordi, müügi, edasimüügi, rentimise, samuti finantseerimise, kindlustamise ja remontimisega. Toyota Motor Finland Oy ainuaktsionäriks on Jaapani äriühing Toyota Motor Corporation. Toyota Motor Finland Oy omab muuhulgas ainuõigust oma tütarettevõtja Toyota Auto Finland Oy kaudu edasi müüa Toyota ja Lexus sõiduautosid ja nende varuosasid Toyota Baltic AS-le nende edasimüügiks Baltimaades.

Toyota Baltic AS-i, kelle üle omandatakse valitsev mõju, põhitegevus on ainuõiguse alusel Toyota Auto Finland Oy-lt hangitud Toyota ja Lexus uute sõidukite ja nende varuosade müük Baltimaades. Toyota Baltic AS-l on sõlmitud lepingud edasimüüjatega, kes müüvad sõiduautod edasi oma nimel.

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Toyota Motor Finland Oy 2001/2002.a majandusaasta käive oli ligikaudu 7 miljardit krooni, kusjuures Toyota Motor Corporation käive oli 1 940 miljardit krooni. Toyota Baltic AS 2001/2002.a majandusaasta arvestuslik käive oli ligikaudu 642 miljonit krooni ning tema äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt Eestis kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Antud koondumise puhul on kaubaturuks uute sõiduautode ja nende varuosade müügi kaubaturg, kus tegutseb Toyota Baltic AS.

Uute sõiduautode müügi kaubaturgu võib üldiselt jaotada mini-, väike-, keskmise suurusega-, suurte-, luksus-, mitme otstarbega-, sport- ja muude sõiduautode müügi kaubaturuks.

Koondumise teate esitaja hinnangul on Toyota Baltic AS-i turuosa Eesti uute sõiduautode müügi kaubaturul järgmine: miniautod – 11%, väikeautod – 9,6%, keskmise suurusega sõiduautod – 8,6%, keskmise suurusega kõrgema hinnaklassi sõiduautod – 15,1%, luksusautod – 7,8%, sportautod – 13,5% ja muud sõiduautod – 4,5%.

Valitseva mõju omandaja Toyota Motor Finland OY, samuti teised Toyota kontserni kuuluvad ettevõtjad, tütarettevõtjaid Eestis ei oma. Seetõttu puudavad Eestis koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kuna Eestis puuduvad käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis koondumine ei mõjuta Eesti sõiduautode müügi kaubaturgu. Koondumise tulemusel muutub Toyota Motor Finland Oy ja Sumitomo Corporation ühine valitsev mõju Eesti äriühingu Toyota Baltic AS üle Toyota Motor Finland Oy ainuvalitsevaks mõjuks, samas ei muutu kaubaturgude struktuur ega konkurentsiolukord sellel kaubaturul.

Seega Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS koondumine ei tekita ega tugevda Eesti sõiduautode müügi kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS koondumiseks.

 

Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik otsusest teada sai või pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi