PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
 

Otsus

Tallinn  06.03.2003 nr 6-KO

Koondumisele 04-ko/2003 Danfoss A/S / DEVI A/S loa andmine

 

Koondumine

17.02.2003 esitas Danfoss A/S esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Danfoss A/S omandab ligikaudu 84 % DEVI A/S aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Danfoss A/S valitseva mõju DEVI A/S üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 27.02.2003.a Danfoss A/S ja DEVI A/S koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle, ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Danfoss A/S ja DEVI A/S.

Danfoss A/S on Taanis registreeritud ettevõtja, kes on spetsialiseerunud külmutus- ja õhukonditsioneerimisseadmete automaatika, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koostisosade väljatöötamisele, tootmisele ja müügile. Danfoss-i kontserni kuuluvad äriühingud 31-s Euroopa riigis, lisaks Põhja- ja Lõuna - Ameerikas, Aasias ja Austraalias. Danfoss A/S äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtja AS Danfoss kaudu, kes tegeleb Danfossi toodete hulgimüügiga. AS-i Danfoss põhitegevus on veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koostisosade hulgimüük.

DEVI A/S on Taanis registreeritud ettevõtja, kes on spetsialiseerunud põranda elektriküttesüsteemide ja välisturvaseadmete tootmisele ja müügile. DEVI kontsernil on 21 äriühingut Euroopas. DEVI A/S tegutseb Eestis läbi oma tütarettevõtja AS DEVI Eesti, kelle tegevusalaks on DEVI poolt toodetud elektripõrandakütte kaablite, termostaatide ja mattide ning nende koostisosade hulgimüük. AS DEVI Eesti osutab ka hooldus- ja konsultatsiooniteenust.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Danfoss A/S 2001.a majandusaasta käive oli ligikaudu 30 miljardit krooni. DEVI A/S 2001.a majandusaasta käive oli ligikaudu 866 miljonit krooni ning tema äritegevus toimub Eestis kontserni kuuluva AS DEVI Eesti kaudu. Seega kuulub Danfoss A/S ja DEVI A/S koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt Eestis kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Koondumise osalised Danfoss A/S ja DEVI A/S tegutsevad mõlemad üldisel põrandaküttesüsteemide tootmise ja müügi kaubaturul, mis jaguneb alamturgudeks.

Danfoss A/S toodab kütte- ja veesüsteemide erinevaid kontroll- ja reguleerimisseadmeid, sealhulgas veeringlusega põrandaküttesüsteemide komponente (välja arvatud torud) ning on tuntud oma termostaatide ja radiaatorite kraanide poolest.

DEVI A/S valmistab elektri põrandaküttesüsteeme ja nende reguleerimisseadmeid, pakkudes süsteemi terviklahendust, mis koosneb küttekaablist, küttematist ja termostaadist.

Mõlemad koondumise osalised toodavad ja müüvad põrandakütte termostaate, kuid need ei ole tehniliselt asendatavad. Danfoss A/S toodab termostaate veeringlusega küttesüsteemidele, kuid DEVI A/S elektriküttesüsteemide tarvis. Kuigi DEVI elektri põrandaküttesüsteemide mitmesuguseid komponente võib kombineerida teiste tootjate elektripõrandakütte koostisosadega, ei otsusta lõpptarbija tavaliselt sellise kombinatsiooni kasuks. Ühe kaubamärgi all turustatavate koostisosade kasutamine elektri põrandaküttesüsteemis lihtsustab süsteemi võimalike vigade leidmist. Kui süsteemis peaks tekkima tõrge, on kliendil keeruline esitada nõuet erinevate tarnijate vastu, kelle koostisosi ta ise on süsteemis kombineerinud. Uuemat tüüpi termostaatide regulaatorid on täiesti erinevad ning neid ei saa teisega asendada.

DEVI A/S pakub DEVI terviklahendusi elektri põrandaküttesüsteemide kaubaturul, kuid Danfoss A/S on esindatud üksnes veeringlusega põrandaküttesüsteemide reguleerimisseadmete kaubaturul.

Seega koondumise osaliste poolt pakutavad kaubad ei ole oma tehniliste- ning tarbimisomaduste poolest ei jaekaubanduse (sanitaartehnika ja elektrikaubad) ega lõpptarbija seisukohalt omavahel asendatavad, mistõttu nad tegutsevad erinevatel kaubaturgudel.

Kuna koondumise osaliste Eestis asuvad tütarettevõtjad AS Danfoss ja AS DEVI Eesti tegelevad põhiliselt oma kontserni toodangu hulgimüügiga ei tekki ka Eestis koondumise poolt mõjutatud kaubaturge. AS Danfoss tegutseb veeringlusega põrandaküttesüsteemide reguleerimisseadmete hulgimüügi kaubaturul ning AS DEVI Eesti elektri põrandaküttesüsteemide hulgimüügi kaubaturul.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise osaliste Eesti tütarettevõtjad AS Danfoss ja AS DEVI Eesti tegutsevad erinevatel kaubaturgudel, mistõttu ei tekki koondumisest mõjutatud kaubaturgusid majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 tähenduses.

AS-i Danfoss peamisteks konkurentideks veeringlusega põrandaküttesüsteemide reguleerimisseadmete hulgimüügi kaubaturul on AS ABB ja AS Siemens. Eestis müüakse kütteseadmete regulaatoreid järgmiste kaubamärkide all: Oras, Herz, Oventrop, MMA, Honeywell, Heimeier, TA, SBE, Giacomini.

AS DEVI Eesti peamised konkurendid elektri põrandaküttesüsteemide hulgimüügi kaubaturul on AS Ensto Elekter, Alcatel Baltics Eesti filiaal, SLO Eesti AS ja OÜ Alter Electric.

AS Danfoss ja AS DEVI Eesti põhilised kliendid on vastavalt sanitaartehnika ja elektritarvete jaemüügiettevõtjad ning ehitusettevõtjad. Koondumise osaliste Eesti tütarettevõtjate tegevus puudutab ainult oma kontserni ettevõtjate poolt toodetud süsteemide ja nende koostisosade hulgimüüki Eestis. Sarnaselt koondumise osalistele on ka teised põrandaküttesüsteemide tootjad sisenenud Eesti turule, asutades hulgimüügiga tegeleva ettevõtja või leides kohaliku partneri. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Samuti ei võimalda koondumise osaliste positsioon kaubaturul neil tegutseda sõltumatult konkurentidest, ostjatest ja lõpptarbijatest. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti põrandaküttesüsteemide ja nende koostisosade hulgimüügi kaubaturul turguvalitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Vastavalt aktsiate ostu-müügilepingu punktile 13 kohustusid DEVI A/S aktsiate müüjad vastavalt [….] jooksul pärast tehingu lõpuleviimist ei otseselt ega kaudselt mitte osalema üheski põrandaküttetooteid müüvas, arendavas või tootvas ettevõtjas, mis osutab konkurentsi DEVI kontserni tegevusele. Konkurentsipiirangu ulatus piirdub riikidega, kus DEVI kontserni ettevõtjad tehingu lõpuleviimise ajal tegutsevad.

Konkurentsiamet on seisukohal, et nimetatud konkurentsipiirang on koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Danfoss A/S ja DEVI A/S koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

 

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi