PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
 

Otsus

Tallinn  07.02.2003.a. nr 5-KO

Koondumise nr 1-ko/2003 AS Magnum Medical/OÜ Parimex Invest täiendava menetluse alustamine

 

Koondumine

10.01.2003.a. esitas AS Magnum Medical esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt AS Magnum Medical omandab 70,8% OÜ Parimex Invest osakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusena omandab AS Magnum Medical valitseva mõju OÜ Parimex Invest üle Konkurentsiseaduse (KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Koondumise osalised

AS Magnum Medical äritegevus sisaldab ravimite (retsepti- ja käsimüügiravimite), toidulisandite ja loodustoodete ning nn konsuumerkaupade (kosmeetika ja hügieenitarbed) importi, ladustamist, transporti ning müüki nii kohalikul turul kui ka ekspordiks. AS Magnum Medical peamiseks tegevusalaks on ravimite hulgimüük.

OÜ Parimex Invest on ravimite jaemüügiga tegelevaid äriühinguid koondav ettevõtja. OÜ Parimex Invest valitseva mõju alla kuulub 45 apteeki, 12 haruapteeki ja 2 müügipunkti erinevates Eesti piirkondades.

Täiendava menetluse alustamine

Koondumise teate esitaja andmeil oli AS-i Magnum Medical turuosa ravimite hulgimüügi kaubaturul 2001.aastal 43,25%. Ravimiameti andmetel oli 2002.a. III kvartalis AS-i Magnum Medical turuosa ravimite hulgimüügi kaubaturul 48,8%. Turguvalitsev on Konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest. Seega on AS-i Magnum Medical puhul tegemist turguvalitseva ettevõtjaga. OÜ Parimex Invest turuosa ravimite jaemüügi kaubaturul selgub Konkurentsiameti poolt koondumise menetlemise käigus kogutavate andmete põhjal.

KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolude olemasolu või puudumine AS-i Magnum Medical ja OÜ Parimex Invest koondumise puhul ning võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2,

otsustan:

Alustada koondumise hindamiseks täiendavat menetlust.

KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja täiendava menetluse käigus nelja kuu jooksul ühe järgmistest otsustest:

  1. annab koondumiseks loa;
  2. keelab koondumise;
  3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.

Vastavalt KonkS § 28 lg 2 on koondumise osalistel õigus taotleda suulise ärakuulamise läbiviimist.

 

Peeter Tammistu

Tagasi