PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  7.02.2003 nr 4-KO

Koondumisele nr 02-ko/2003 Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus loa andmine

Koondumine

16.01.2003.a esitas Tallinna Teede AS esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Tallinna Teede AS omandab aktsiate ostu-müügilepingu alusel 100 protsenti AS Viskomi Ehitus aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Tallinna Teede AS valitseva mõju AS Viskomi Ehitus üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 30.01.2003.a Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus.

Tallinna Teede AS tegeleb teede ehitamise, remondi ja hooldamisega, teede tehnilise järelevalvega, ehitusjärelevalvega ja projektijuhtimisega. Lisaks sellele teedeehitusmaterjalide uuringute, projekteerimise ja katsetamisega, teede ja insenerrajatiste andmebaasi kogumise, töötlemise ja hoidmisega, liiklusmärkide valmistamisega ning mehhanismide rentimisega.

Tallinna Teede AS emaettevõtja on AS Merko Ehitus, kelle tegevusalad on üldehitus-, remondi-, sanitaartehnilised-, elekterside-, elektri- ja automaatikatööd, mäetööd, ehitusjärelevalve, arhitektuurne projekteerimine ja muud tegevusalad. Teehoiutöid teostavad AS-le Merko Ehitus alltöövõtjad.

AS Merko Ehitus kuulub AS Merko Gruppi, kellel on Eestis 29, Lätis 17 ja Leedus 4 tütarettevõtjat.

AS Viskomi Ehitus tegeleb peamiselt teede ehitamise, remondi ja hooldamisega ning mehhanismide rentimisega.

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Tallinna Teede AS-i 2001.a majandusaasta käive oli 81,8 miljonit krooni, AS-i Merko Grupp 2001.a majandusaasta käive 1,5 miljardit krooni.

KonkS § 24 lg 5 kohaselt juhul, kui eelneva kahe aasta jooksul on üks ja sama ettevõtja omandanud valitseva mõju ettevõtjate üle, kes tegutsevad ühes ja samas majandusharus, peab selle ettevõtja käive, kelle üle omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka nende ettevõtjate käivet, kelle üle on valitsev mõju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta jooksul.

Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus tegutsevad ühes ja samas majandusharus, s.o teede ehitamise, remondi ja hooldamise alal. Kuna AS Merko Ehitus omandas Tallinna Teede AS üle valitseva mõju 31.12.2001.a, seega vähem kui kaks aastat tagasi, liidetakse koondumiseks hinnangu andmisel Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus käibed. KonkS § 24 lg 5 alusel arvutatud AS Viskomi Ehitus 2001.a majandusaasta käive oli 124 miljonit krooni.

Ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Tallinna Teede AS ning AS Viskomi Ehitus koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 “Koondumise teate esitamise juhend” § 7 lg 3 p 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ning koondumine viib vähemalt 15 protsendilise turuosani.

Teeseaduse § 14 kohaselt kuuluvad teetöö kavandamine, tee projekteerimine, ehitamine ja remontimine, tee ja teekaitsevööndi hooldamine, teekasutuse kontrollimine ning tee haldamisega seotud muud tegevused teehoiu mõiste alla.

Teeseaduse § 251 sätestab, et avalikult kasutatavate teede ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks, nimetatud teehoiutööde ehitusjärelevalveks, teede projekteerimiseks ning projekti ekspertiisi tegemiseks on nõutav tegevusluba. Tegevusluba antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on täitnud nõuded vastava teehoiutöö tegemiseks.

31.12.2002.a seisuga oli Maanteeameti poolt välja antud üle 300 tegevusloa, sellest ligikaudu 90 juriidilistele isikutele.

Tegevusluba on vajalik järgmisteks teehoiutöödeks: teede ehitamine, remont ja hooldamine, sildade ehitamine ja remont, teede ja sildade projekteerimine, teede- ja sildade projektide ekspertiis ja teehoiutööde ehitusjärelevalve. Teede ehitamise, remondi ja hooldamise ning sildade ehitamise ja remondi tegevuslubasid antakse ainult juriidilistele isikutele. Koondumise osaliste põhitegevusala on teede ehitamine, remont ja hooldamine, mis moodustab olulise osa kõigist teehoiuteenustest.

Enamus teede ehitamise, remondi ja hooldamise valdkonnas tegutsevatest ettevõtjatest, muuhulgas ka koondumise osalised, tegelevad nii pea- kui alltöövõtjana, mistõttu antud koondumise puhul käsitletakse seda ühtse kaubaturuna.

Teede ehitamise, remondi ja hooldamise teenust ostetakse valdavalt riigi ja kohalike omavalitsuste poolt eesmärgiga tagada üldises kasutuses olevate maanteede ja tänavate korrashoid ning arendamine, kusjuures suurim tellija on Maanteeamet ning Tallinnas teede remondi ja ehituse korraldamise ja finantseerimise eest vastutav Tallinna Linnavalitsuse Kommunaalamet. Samas suureneb erasektori tähtsus kliendina ning kõik turuosalised pakuvad teenust nii era- kui avalikule sektorile. Antud koondumise puhul ei ole eristatud kaubaturge ostjate tüübi (avalik sektor, kes peab korraldama riigihankeid, ja erasektor, kes seda ei pea) järgi, vaid käsitletud on teede ehitamist, remonti ja hooldamist selles mõttes ühtse kaubaturuna.

Geograafilise kaubaturuna on antud koondumise puhul käsitletud kogu Eesti territooriumi, kuna kaubaturul tegutsevad ettevõtjad võivad väljaantud tegevuslubade alusel töid teostada üle Eesti.

Lähtudes eelpool toodust käsitletakse antud koondumise puhul kaubaturuna teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturgu Eestis.

Koondumise teate esitaja hindab Eesti teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturu mahuks 2001.a 1,65 miljardit krooni.

Konkurentsiameti poolt läbiviidud uuring kinnitas, et nimetatud kaubaturu maht on ligikaudu 1,6 miljardit krooni ning turul tegutseb umbes 40 ettevõtjat, kelle põhitegevus on teede ehitamine, remont ja hooldus.

Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus ühine turuosa teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturul oli 2001.a 8%, mistõttu koondumisest mõjutatud kaubaturgusid ei teki.

Koondumise osaliste konkurendid on AS Teede REV-2, kelle turuosa on üle 20%, AS Talter ja AS Aspi (turuosad üle 10%), AS TREF, AS Baltifalt, AS Ratex (turuosad 5 - 10%) jt.

Õiguslik hinnang

KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus koondumisel ei teki turguvalitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses, kuna nende ühine turuosa on ainult 8%. Teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturul tegutseb kümneid ettevõtjaid, sellel alal tegutsemise lubasid on välja antud ligikaudu 90 ettevõtjale ning umbes 40-le neist on teede ehitamine, remont ja hooldamine põhitegevus. Neist kuue juhtiva ettevõtja AS Teede REV-2, AS Talter, AS Aspi, AS TREF, AS Baltfalt ja AS Ratex kätte oli 2001.a koondunud ligi 70% kaubaturust. Nimetatud ettevõtjad omavad ka asfaltbetooni tehaseid, mis suurendab nende turupositsiooni ja juurdepääsu turule, kaasa arvatud osalemiseks riigihangete konkurssidel. Koondumise osalised käesoleval ajal asfaltbetooni ei tooda. Koondumise osaliste positsioon ei võimalda neil tegutseda sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Arvestades Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus koondumise tulemusel tekkivat turuosa teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturul, konkurentide arvu, nende majanduslikku ja finantsjõudu ning teisi tegureid, ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

[……………………………………………].

Konkurentsiamet on seisukohal, et nimetatud konkurentsipiirangud on koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalikud, kuna sellega tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi