PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  13.01.2003.a. nr 2-KO

Koondumisele nr 25-ko/2002 BACP Europe Fund IV M LP/ Paroc Group Oy Ab loa andmine

Koondumine

23.12.2002.a. esitas BACP Europe Fund IV M LP (edaspidi “BACP”) esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt omandab BACP valdusettevõtja R-Laatikko 707 Oy kaudu ligikaudu 85% Paroc Group Oy Ab (edaspidi “Paroc”) aktsiakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusel omandab BACP valitseva mõju Paroc’i üle KonkS § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 03.01.2003.a. ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks BACP ja Paroc.

BACP on [....] registreeritud investeerimisfond, mille põhitegevusalaks on investeerimine eraettevõtete omakapitali. BACP Grupp teeb investeeringuid peamiselt [...] ettevõtetesse. BACP ei oma äritegevust Eestis.

Paroc on Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja, kelle tegevusaladeks on soojustamiseks mõeldud kivivillatoodete valmistamine ja turustamine kasutamiseks ehituses ja muudes tehnilistes valdkondades. Paroc’i äritegevus Eestis toimub AS Paroc kaudu. AS Paroc asutati 1992.a. Paroc Group Oy Ab Eesti müügiesindusena. AS-l Paroc Eestis tootmistegevust ei ole.

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

BACP 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli [............] krooni. Paroc’i 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli [.........] krooni. Paroc’i äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja AS Paroc kaudu. Seega kuulub BACP ja Paroc’i koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eestis või selle osal.

Paroc’i äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja AS Paroc kaudu. AS Paroc tegeleb Paroc’i toodete turustamisega Eestis. Paroc arendab, valmistab ja müüb isolatsiooniks ja soojustuseks mõeldud mineraalvatitooteid kasutamiseks ehituses ja muudes tehnilistes valdkondades. Paroc’i tooteid kasutatakse peamiselt tuleohutuse, soojustuse, vee- ja niiskustõkke ning heliisolatsiooni tagamiseks tööstuses, äri- ja eluhoonete ehituses ning laevaehituses. Paroc’il on kolm peamist tootmissuunda: ehituse isolatsioonitooted, tehnilised isolatsioonitooted ja paneelisüsteemid. Antud koondumise puhul on kaubaturgudena piiritletud isolatsioonitoodete turustamise kaubaturg ja paneelsüsteemitoodete turustamise kaubaturg.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused isolatsioonitoodete ja paneelsüsteemitoodete turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

BACP on investeerimisfond, mis tegeleb põhiliselt investeerimisega ettevõtete omakapitali. BACP-l puudub äritegevus Eestis.

Kuna puuduvad horisontaalsed kattuvused ja vertikaalsed suhted koondumise osaliste vahel, siis ei esine käesoleva koondumise puhul mõjutatud kaubaturge Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2002.a. määruse nr 3 Koondumise teate esitamise juhend § 7 lg 3 tähenduses.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

AS Paroc turuosa Eesti isolatsioonitoodete turustamise kaubaturul on Paroc’I hinnangul ligikaudu [...] % ja kergete kihtpaneelide turustamise kaubaturul [...] %. Peamisteks konkurentideks on Saint-Gobain Isover Eesti AS, Eesti Soojustuskeskus OÜ, Pfleiderer Baltic OÜ, Thermoisol Eesti AS ja Reideni Plaat AS. AS Paroc peamised kliendid on edasimüüjad [...] %, ehitustöövõtjad [...] % ja tööstusettevõtted [...] %.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis ei mõjuta koondumine Eesti isolatsioonitoodete ja paneelsüsteemitoodete turustamise kaubaturge. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti isolatsioonitoodete ja paneelsüsteemitoodete turustamise kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba BACP Europe Fund IV M LP ja Paroc Group Oy Ab koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

Peeter Tammistu

Tagasi