PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  06.01.2003 nr 1-KO

Koondumisele nr 23-ko/2002 Ahlström Capital Oy, CapMan Capital Management Ltd., Capman (Guernsey) Ltd., Capman Sweden AB/ Nordkalk Oyj Abp loa andmine

Koondumine

10.12.2002.a. esitas Ahlström Capital Oy (edaspidi nimetatud “Ahlström Capital”), CapMan Capital Management Ltd., Capman (Guernsey) Ltd. ja Capman Sweden AB (kolm viimast koos edaspidi nimetatud “CapMan”) esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt omandavad Ahlström Capital ja CapMan kumbki 27,8% osaluse Nordkalk Oyj Abp-s selleks eraldi asutatud NK-Holding’u kaudu. Nimetatud tehingu tulemusena omandavad Ahlström Capital ja CapMan läbi valdusühingu ühise valitseva mõju Nordkalk Oyj Abp (edaspidi nimetatud “Nordkalk”) üle KonkS § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 19.12.2002.a. ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 3 ja 4 järgi on koondumise osalised ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva mõju kolmanda ettevõtja üle ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Ahlström Capital, CapMan ja Nordkalk.

Ahlström Capital on Soome Vabariigis registreeritud investeerimisettevõtja, kes on spetsialiseerunud aktiivsele otseinvesteerimisele ettevõtjate omakapitali. Ahlström Capital teeb otseseid kapitaliinvesteeringuid erinevatesse majandusvaldkondadesse, praegusel hetkel on ettevõtja tegev elektri- ja elektroonikatööstuses, pakketööstuses, metsanduses ja kinnisvaraäris. Ahlström’i grupi äritegevus toimub Eestis kahe äriühingu kaudu: Ahltronix Eesti AS, mis tegeleb elektrooniliste seadmete (sh kaabeltelevisioon) projekteerimisega, nende osade ja detailide paigaldamisega ning Ahlström Cores OÜ, mille tegevusalaks on pabertoodete ja kartong hülsside valmistamine, müük ning sellega seonduv tegevus.

CapMan on Põhjamaade üks juhtivaid erainvesteerimisettevõtjaid. CapMan’i peamiseks tegevusalaks on eraaktsiafondide haldamine ja nõustamisteenused. CapMan grupp teenib oma tulud fondide haldustasudest, intressi kandvate fondide pealt teenitud intressidest ning osast sidusettevõtete kasumist. CapMan haldab/nõustab mitmeid eraõiguslikke aktsia/riskikapitali fonde ning omab nende nimel ainuisikulist või ühist valitsevat mõju mitmes Eestis registreeritud ettevõtjas, millest ükski ei tegutse koondumise poolt mõjutatud kaubaturgudel.

Nordkalk on Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja, kes toodab ja turustab Põhja-Euroopas (täpsemalt Soomes, Rootsis, Eestis ja Poolas) lubjakivil põhinevaid tooteid. Lubjakivil põhinevaid tooteid kasutatakse põhiliselt terase-, ehitusmaterjalide, tselluloosi- ja paberitööstuses, aga ka põllumajanduses ja keskkonnahoolduses. Nordkalk’i äritegevus toimub Eestis tema 100% tütarettevõtja Nordkalk AS kaudu. Nordkalk AS toodab ja turustab purustatud lubjakivi, peenestatud lubjakivi ja kustutamata lupja. Purustatud lubjakivi eksporditakse Soome, Rootsi, Poola ja Saksamaale.

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Ahlström Capital grupi 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli […] krooni. CapMan’i 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli […] krooni. Nordkalk’i 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli […] krooni. Nordkalk’i äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Nordkalk AS kaudu. Seega kuulub Ahlström Capital, CapMan ja Nordkalk koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Nordkalk’i äritegevus toimub Eestis tema 100% tütarettevõtja Nordkalk AS kaudu. Nordkalk AS toodab ja müüb lubjakivil põhinevaid tooteid, mida kasutatakse peamiselt terase-, tselluloosi- ja paberitööstustes ning põllumajandussektoris. Nordkalk’i poolt valmistatavad lubjakivil põhinevad tooted võib jagada nelja gruppi: (i) purustatud lubjakivi, (ii) peenestatud või pihustatud lubjakivi, (iii) kustutamata ja kustutatud lubi, (iv) paberipigmendid (peenestatud kaltsiumkarbonaat). Antud koondumise puhul on kaubaturuna piiritletud lubjakivil põhinevate toodete tootmise ja turustamise kaubaturg.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused lubjakivil põhinevate toodete tootmiseks ja turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

Ahlström Capital ja CapMan on investeerimisettevõtjad, kes tegelevad põhiliselt otseinvesteerimisega ettevõtete omakapitali ning eraaktsiafondide haldamisega. Ükski nende valitseva mõju all olev ettevõtja ei tegutse otseselt ega kaudselt piiritletud kaubaturul.

Kuna puuduvad horisontaalsed kattuvused ja vertikaalsed suhted koondumise osaliste vahel, siis ei esine käesoleva koondumise puhul mõjutatud kaubaturge Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2002.a. määruse nr 3 Koondumise teate esitamise juhend § 7 lg 3 tähenduses.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Lubjakivil põhinevate toodete müügi turu kogumaht Eestis 2001.a. oli koondumise teate esitaja hinnangul […] krooni. Nordkalk AS käive 2001.a. oli […] krooni ja tema turuosa lubjakivil põhinevate toodete müügi osas […] %. Nordkalk AS suurimad konkurendid Eestis on AS Harku Karjäär, AS Väo Paas ja Paekivitoodete Tehas OÜ.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis ei mõjuta koondumine Eesti lubjakivil põhinevate toodete tootmise ega turustamise kaubaturge. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti lubjakivil põhinevate toodete tootmise ja turustamise kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Ahlström Capital Oy, CapMan Capital Management Ltd., Capman (Guernsey) Ltd., Capman Sweden AB ja Nordkalk Oyj Abp koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9)

Peeter Tammistu

Tagasi