PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  12.12.2002 nr 72-KO

Koondumisele nr 22-ko/2002 Vapo Oy/AS Lato/AS Tootsi Turvas loa andmine

Koondumine

22.11.2002.a esitas Vapo Oy esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Vapo Oy omandas aktsiate ostu-müügilepingu alusel 100% AS Lato aktsiakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusel omandas Vapo Oy valitseva mõju AS Lato ja tema tütarettevõtja AS Tootsi Turvas üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 28.11.2002.a Vapo Oy ja AS Lato/AS Tootsi Turvas koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Vapo Oy ja AS Lato.

Soome ettevõtja Vapo Oy tegutseb turbatööstuses, metsatööstuses, energia tootmisel, kasvualuste ja turbatoodete tootmisel ja müügil. Vapo Oy-le kuuluvad tütarettevõtjad Vapo Oy Energia, Vapo Oy Biotech, Vapo Timber Oy ja Kekkilä Oyj. Kekkilä Oyj peamiseks tegevusalaks on kasvuturba tootmine ja turustamine. Kekkilä Oyj tütarettevõtja Eestis on OÜ Langham, kes tegutseb samuti kasvuturba kaubaturul.

AS Lato on valdusettevõtja ja tema peamiseks tegevuseks on AS Tootsi Turvas aktsiate valdamine ja turba kaevandamise, ümbertöötlemise, transpordi ja turustamisega seotud nõustamine.

AS Tootsi Turvas on Eesti üks suuremaid turvast kaevandav ja ümbertöötlev ettevõtja, kes tegutseb kahe tootmisüksusena Tootsi ja Lavassaare vallas ning omab turbabriketitehast. AS Tootsi Turvas toodab ja turustab turbabriketti, elektrit, küttetükkturvast, pätsturvast, kasvuturbaid, turbasubstraate ja mõningaid laiatarbetooteid

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Vapo Oy 2001.a majandusaasta käive oli 6,5 miljardit krooni ning AS Lato käive – 134 miljonit krooni. Ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Vapo Oy ja AS Lato/AS Tootsi Turvas koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Turvas on orgaaniline maavara, mis on tekkinud sootaimede mittetäielikul lagunemisel suurenenud niiskuse ja hapnikuvaeguse tingimustes. Eesti Turbaliidu andmetel www.ee/turbaliit/ katavad turbasood 22 protsenti Eesti pindalast. Eesti arvestatav turbavaru on umbes 2,4 miljardit tonni, millest praeguseks on ette nähtud tööstuslikuks tootmiseks 770 miljonit tonni turvast.

Käesoleval ajal on Eesti igaaastane keskmine turbatoodang ligikaudu 4,5 – 5 miljonit m3 erinevaid turbaid.

Turvas jaguneb vähelagunenud ja hästilagunenud turbaks. Toodetud turbast põhilise osa 2,5 – 3 miljonit m3 moodustab vähelagunenud ehk nn kasvuturvas, millist kasutatakse peamiselt aiandites ja kasvuhoonetes. Kasvuturvas turustatakse kas lahtise turbana või pressituna erineva suurusega plastikkottidesse. Kasvuturbast valmistatakse ka erinevaid turba ja väetise segusid , nn turba substraate. Kasvuturvast toodetakse nii freesturbana kui ka turbalademest väljalõigatud plokkidena.

Suurem osa hästilagunenud turbast (1,5 – 1,8 miljonit m3) läheb energiavajadusteks, olles tooraineks turbabriketi valmistamisel ja kütuseks katlamajades. Osaliselt kasutatakse hästilagunenud turvast ka kasvuturbana, sellest valmistatakse segatuna sammalturbaga erinevaid turbasegusid ja turvasväetisi.

Tarbija seisukohalt ei ole kasvuturvas (pätsturvas, kasvusubstraadid ja kasvuturbana kasutatav freesturvas) ja kütteturvas (brikett, tükkturvas ja küttematerjalina müüdud freesturvas) asendatavad, sest nende tehnilised ja tarbimisomadused ning kasutustingimused on erinevad, mistõttu kasvuturvas ja kütteturvas moodustavad eraldi kaubaturud.

Antud koondumise puhul on kaubaturgudel käibivateks kaupadeks kasvuturvas ning kütteturvas, mis jaguneb turbabriketiks, tükkturbaks ja freesturbaks.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused kasvuturba müügil on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

Koondumise teate esitaja andmetel oli Eestis 2001.a kasvuturba hinnanguline müügimaht […] m3, turbabriketil - […] t, tükkturbal – […] t, freesturbal – […] m3.

Kasvuturba tootmismahust eksporditakse üle 90%, turbabriketti üle 80 % ja tükkturvast ligikaudu 60%.

Vapo Oy (OÜ Langham kaudu) ja AS Lato/AS Tootsi Turvas tegevus kattub ainult ühel kaubaturul, milleks on kasvuturba müük Eestis. Seega mõjutab käesolev koondumine ainult kasvuturba müügi kaubaturgu.

AS Tootsi Turvas realiseeris 2001.a Eesti turul […] m3 kasvuturvast ja OÜ Langham […] m3.

AS Tootsi Turvas turuosa Eesti kasvuturba müügi kaubaturul oli […]% ja OÜ-l Langham […]%.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Turbatootmisega ja turbatoodete müügiga tegeleb Eestis üle 30 ettevõtja, enamik neist tegutseb kasvuturba tootmise ja turustamise alal.

Käesoleva koondumise puhul ei teki kütteturba müügiturul koondumisest mõjutatud kaubaturge, kus tegutseks vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat. Koondumise teate kohaselt on AS Tootsi Turvas turuosa briketi müügil […]%. Briketi müügiturul konkureerivad koondumise osalisega AS Sangla Turvas (turuosa […]%) ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ (turuosa […]%). Kütteks kasutatava tükkturba müügi kaubaturul on AS Tootsi Turvas turuosa […]% ning freesturba turuosa […]%. AS-ga Tootsi Turvas konkureerivad tükkturba kaubaturul AS Mikskaar ([…]%), AS Prelvex ([…]%) ja AS Põlva Maaparandus ([…]%). Kütteks kasutatava freesturba müügi kaubaturul omab AS Tootsi Turvas […]%-st turuosa, peamised konkurendid sellel kaubaturul on AS Põlva Maaparandus ([…]%) AS Tartu EPT ([…]%) ja AS Prelvex ([…]%). Koondumine ei mõjuta kütteturba müügi kaubaturgu, samuti ei muutu sellel turul konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur.

Käesoleva koondumise puhul on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks kasvuturba müügi kaubaturg, kuna seal tegutsevad oma tütarettevõtjate kaudu mõlemad koondumise osalised. Kasvuturba turustamisel oli 2001.a koondumise osaliste turuosa kokku […]%, mis ei tekita turguvalitsevat seisundit.

Kasvuturba müügi kaubaturul on tihe konkurents. Koondumise osalised konkureerivad ligikaudu paarikümne kasvuturvast müüva ettevõtjaga nagu AS Mikskaar, AS Torfex, AS Prelvex, AS Ramsi Turvas, AS Elva E.P.T., AS Biomix, AS Ahtol, AS Farve, OÜ ASB Greenworld Eesti jt., kelle kõigi turuosad on suhteliselt tagasihoidlikud […]%.

Arvestades koondumise osaliste koondumise tulemusel tekkivat turuosa ja tegelikku konkurentsi ei tekita ega tugevda koondumine turguvalitsevat seisundit kasvuturba müügi kaubaturul KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

 

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Vapo Oy ja müüjate vahel […].a sõlmitud aktsiate ostu-müügilepingu punkt […] kohaselt ei või müüjad […] aasta jooksul peale lepingu allkirjastamist ilma Vapo Oy loata ei otseselt ega kaudselt konkureerida [……….] AS Lato või AS Tootsi Turvas tegevusega samal tegevusalal.

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelpool kirjeldatud konkurentsipiirang on Vapo Oy ja AS Lato/AS Tootsi Turvas koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalikud, kuna sellega tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Vapo Oy ja AS Lato/AS Tootsi Turvas koondumisele.

 

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi