PEADIREKTORI ASETÄITJA

Otsus

Tallinn  21.11.2002.a. nr 71-KO

Koondumisele nr 21-ko/2002 DLJ Merchant Banking III, Inc., Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P/ Nycomed Holding A/S loa andmine.

Koondumine

30.10.2002.a. esitas DLJ Merchant Banking III, Inc. (edaspidi “DLJ”) ja Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P (edaspidi “Blackstone”) esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt omandab DLJ […] % osaluse ja Blackstone […] % osaluse Nyco Holding ApS-s. Nimetatud tehingu tulemusena omandavad DLJ ja Blackstone läbi valdusettevõtjate ühise valitseva mõju Nycomed Holding A/S üle ja selle kaudu Nycomedi kontserni üle KonkS § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 14.11.2002.a. ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 3 ja 4 järgi on koondumise osalised ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva mõju kolmanda ettevõtja üle ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks DLJ, Blackstone ja Nycomed Holding A/S.

DLJ on Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtja, kes kuulub Credit Suisse Gruppi. Tema põhitegevusalaks on finantsteenuste osutamine ja investeeringud eraettevõtjate omakapitali. Fond tegeleb ettevõtete finantsvõimendusega (laenukapitali abil) väljaostmisega, teeb struktureeritud investeeringuid aktsiatesse ja muudes vormides investeeringuid eraettevõtjate omakapitali. DLJ ei oma äritegevust Eestis. Blackstone on Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtja, kes kuulub Blackstone Gruppi. Tema põhitegevuse hulka kuuluvad finantsnõustamisteenused, investeeringud eraettevõtjate omakapitali ja kinnisvarasse. Blackstone’il puudub äritegevus Eestis.

Nycomed Holding A/S on Taani Kuningriigis registreeritud ettevõtja. Nycomedi põhitegevusalaks on ravimite ja tervisetoodete tootmine, turustus ja müük. Nycomedi äritegevus toimub Eestis Nycomed Sefa AS ja Nycomed Eesti AS kaudu, mis on Norra Kuningriigis registreeritud Nycomed Pharma AS täistütarettevõtjad. Kõik Nycomed Pharma AS aktsiad kuuluvad kaudselt Nycomed Holdings A/S-le. Veel on Nycomed’il Eestis Sihtasutus Nycomed Eesti Fond. Nycomed Eesti AS ei ole aktiivselt tegutsev äriühing. Nycomed Sefa AS peamisteks tegevusaladeks on ravimite ja muude farmaatsiatoodete tootmine ja turustus.

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

DLJ (Credit Suisse Grupp) 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli […] krooni. Blackstone Grupi 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli […] krooni. Nycomed’i 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli […] krooni. Nycomed’i äritegevus toimub Eestis kontserni kuuluvate tütarettevõtjate Nycomed Eesti AS ja Nycomed Sefa AS kaudu. Seega kuulub DLJ, Blackstone ja Nycomed Holding A/S koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

DLJ ja Blackstone ei oma äritegevust Eestis. Nycomed Holding A/S äritegevus toimub Eestis tema kaudsete tütarettevõtjate Nycomed Eesti AS ja Nycomed Sefa AS kaudu. Nycomed Eesti AS ei ole aktiivselt tegev äriühing. Nycomed Sefa AS tegeleb peamiselt ravimite tootmise ja hulgimüügiga. Nycomed Sefa AS-l on Eestis tehas, milles pakitakse tablette Balti riikide ja Venemaa turgude tarbeks. Tehas on eelnevalt tegelenud vedelate ravimite valmistamisega ja väikeses mahus tehakse seda praegugi. Eelnevast tulenevalt piiritletakse käesoleva koondumise puhul kaubaturgudena ravimite tootmise ja turustamise kaubaturud.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused ravimite tootmiseks ja turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40% protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Nycomed turustab oma toodangut Eestis läbi Nycomed Sefa AS-i. Nycomed Sefa AS 2001.a. majandusaasta käive oli […] krooni. DLJ ja Blackstone ei tegutse Eesti ravimite tootmise ja turustamise kaubaturul.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis ei mõjuta koondumine Eesti ravimite tootmise ja turustamise kaubaturge. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti ravimite tootmise ja turustamise kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

 

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt kohustuvad Nordic Capital III ja Nordic Capital IV […] aasta jooksul mitte veenma ühtki Nycomed’i olulist töötajat enda juurde tööle tulema. Koondumise teate esitaja on seisukohal, et see säte on vajalik tagamaks Nycomed’i tegevuse täisväärtuslik edastamine ostjateni.

Konkurentsiamet on seisukohal, et kirjeldatud konkurentsipiirang on käesoleva koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba DLJ Merchant Banking III, Inc., Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P ja Nycomed Holding A/S koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Aini Proos

Tagasi