PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  17.10.2002.a. nr 63-KO

Koondumisele nr 18-ko/2002 Uralita S.A/ OAO Pfleiderer Tschudowo loa andmine

Koondumine

26.09.2002.a. esitas Uralita S.A esindaja Konkurentsiametile teate, mille kohaselt Uralita S.A omandab 84,53% OAO Pfleiderer Tschudowo aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusena omandab Uralita S.A valitseva mõju OAO Pfleiderer Tschudowo üle KonkS § 2 lg 4 tähenduses. Lisaks omandab Uralita S.A kõik tootenimed ja kaubamärgid. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 10.10.2002.a. ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle ja ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Uralita S.A ja OAO Pfleiderer Tschudowo.

Uralita S.A on Hispaania Kuningriigis registreeritud ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on ehitusmaterjalide ja laiatarbe keemiakaupade tootmine ning turustamine. Uralita S.A-l puudub äritegevus Eestis.

OAO Pfleiderer Tschudowo on Vene Föderatsioonis registreeritud ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on klaasvilla tootmine ja turustamine. OAO Pfleiderer Tschudowo äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Pfleiderer Baltic OÜ kaudu, kes tegeleb OAO Pfleiderer Tschudowo toodangu turustamisega eelkõige Eestis, Lätis ja Leedus.

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Uralita kontserni 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli üle 17,5 miljardi krooni. Pfleiderer kontserni 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli üle 30,9 miljardi krooni. OAO Pfleiderer Tschudowo äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Pfleiderer Baltic OÜ kaudu. Seega kuulub Uralita S.A ja OAO Pfleiderer Tschudowo koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Uralita S.A ei oma äritegevust Eesti territooriumil. OAO Pfleiderer Tschudowo tütarettevõtja Pfleiderer Baltic OÜ tegeleb klaasvilla ja isolatsioonitoodete turustamise ja hulgimüügiga. OAO Pfleiderer Tschudowo toodangut turustatakse kaubamärgi URSA all. Sellest tulenevalt piiritletakse käesoleva koondumise puhul kaubaturuna isolatsioonitoodete turustamise kaubaturg.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused isolatsioonimaterjalide müügiks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40% protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

OAO Pfleiderer Tschudowo turustab oma toodangut Eestis ainult läbi Pfleiderer Baltic OÜ. Pfleiderer Baltic OÜ 2001.a. majandusaasta käive oli ligikaudu […] krooni. Uralita S.A ei tegutse Eesti isolatsioonitoodete tootmise ega turustamise kaubaturul.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis ei mõjuta koondumine Eesti isolatsioonitoodete turustamise kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti isolatsioonitoodete turustamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba Uralita S.A ja OAO Pfleiderer Tschudowo koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu

Tagasi