PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  17.10.2002 nr 62-KO

Koondumisele nr 17-ko/2002 Pearle Europe B.V./Instrumentarium Oyj osa loa andmine

Koondumine

27.09.2002.a esitas Pearle Europe B.V. esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Pearle Europe B.V. (edaspidi Pearle) ja Instrumentarium Oyj (edaspidi Instrumentarium) poolt 19.septembril 2002.a sõlmitud lepingu järgi Pearle omandab valitseva mõju Instrumentariumi osa üle. Koondumise läbiviimiseks luuakse Soomes ja Saksamaal uued valdusettevõtjad. Pearle omandab valitseva mõju Instrumentariumi organisatsiooniliselt iseseisva osa üle (edaspidi Optikatoodete jaemüügiüksus), millel on selgelt omistatav turukäive. Optikatoodete jaemüügiüksus koosneb Instrumentariumi Soomes asuva tütarettevõtja Instru optiikka Oy optikatoodete jaemüügiks vajalikest varadest ja 100% Hollandi tütarettevõtja Scanvision B.V. aktsiatest. Pearle ja Instrumentariumi vaheline tehing hõlmab müüja optikaalast tegevust, kaasa arvatud varad, õigused, kontseptsioonid ja oskusteave, mis on seotud prillide ja muude optikatoodete ja –teenuste müümisega Soomes, Rootsis, Eestis ja Venemaal, kaasa arvatud koduste tervisetoodete müük Soomes ja Eestis. Scanvision B.V. tütarettevõtja Eestis on Instrumentarium Optika OÜ. Seega, ettevõtja osa, kelle üle valitsev mõju omandatakse, äritegevus toimub Eestis.

Nimetatud tehingu tulemusel omandab Pearle valitseva mõju Instrumentariumi organisatsiooniliselt iseseisva osa Optikatoodete jaemüügiüksuse üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 10.10.2002.a Pearle ja Instrumentariumi osa koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja või tema osa üle, ja ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Perle ja Instrumentariumi osa Optikatoodete jaemüügiüksus.

Perle peamiseks tegevusalaks on optikakaupade – prillide, prilliraamide, prilliklaaside ja kontaktläätsede jaemüük. Ettevõtjal on Hollandis, Belgias, Saksamaal, Austrias, Itaalias, Portugalis ja Poolas üle 900 optikakaupluse. Pearle tegeleb ka prilliklaaside tootmisega oma kaupluste tarbeks. Pearle üle omavad vastavalt aktsionäride lepingule ühist valitsevat mõju Hollandi HAL Investments B.V. (67,9%) ja USA ühte suurimat optikatoodete jaemüügiketti omav Cole National Corporation (21,3%).

Perle ega tema aktsionärid ei omanud enne antud koondumist äritegevust Eestis.

Optikatoodete jaemüügiüksusel on Soomes (Instru optiikka Oy kaudu) kolm optikatoodete jaemüügiketti ja kaubamärki, need on “Instrumentarium”, “Nissen” ja “KEOPS”. Rootsis kasutatakse kaubamärki “Ögat” ning Eestis ja Venemaal “Instrumentarium”. Optikatoodete jaemüügiüksus tegutseb Eestis Instrumentariumi tütarettevõtja Instrumentarium Optika OÜ kaudu, kelle tegevusaladeks on optika- ja tervisetoodete ost-müük ja silmade kontroll. Ettevõtja omab müügiketti 14 kauplusega üle Eesti. Müüakse [………………………………………………] optikatooteid ning [………………………………………] kodus kasutatavaid tervisetooteid.

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Perle 2001.a majandusaasta käive oli 43,4 miljardit krooni. Instrumentariumi Optikatoodete jaemüügiüksuse 2001.a majandusaasta käive oli 1,6 miljardit krooni, sellest 29,3 miljonit Eestis. Instrumentariumi osa Optikatoodete jaemüügiüksuse, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Perle ja Instrumentariumi osa koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Instrumentarium Optika OÜ tegutseb kaubaturul, kus käibivaks kaubaks on optikatoodete (prillid, prilliraamid, prilliklaasid ja kontaktläätsed) ning tervisetoodete jaemüük. Prilliklaase ja -raame toodavad tavaliselt suured rahvusvahelised firmad, kelle tooteid ostavad hulgimüüjad ja müüvad edasi jaekauplustele. Jaekauplustes töötavad silmaarstid, kes teostavad silmade kontrolli. Klient valib sobivad klaasid ja raamid ning need saadetakse töökotta, kus klaasid sobitatakse raamidesse. Turule sisenemine ei ole keeruline, kuna selleks on Eestis vajalik ainult kauplemisluba.

Koondumise teate esitaja hinnangul oli 2001.a Eesti optikatoodete jaemüügi kaubaturu mahuks ligikaudu 117 miljonit krooni.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise teate kohaselt on Instrumentarium Optika OÜ turuosa optikatoodete müügi turul hinnanguliselt […] %.

Eesti optikatoodete jaemüügi kaubaturul tegutsevad veel OÜ Eesti Optik (turuosa ligikaudu […] %), Tallinna Optika AS (turuosa ligikaudu […] %), kaubamärki Eagle Vision kandvad AS Lupree kauplused (turuosa ligikaudu […] %) ja Norman Optika kaubamärki kandvad OÜ Hardinger, OÜ Semiratio ja OÜ Cordiner kauplused (turuosa ligikaudu [ ] %). Lisaks on tegevust alustanud väiksemad ettevõtjad nagu Liwestra Optika OÜ, OÜ Marken Optik, Pere Optika OÜ jt.

Antud koondumise puhul valitseva mõju omandaja Perle ei oma Eestis äritegevust. Eestis omab äritegevust ainult Instrumentariumi osa Optikatoodete jaemüügiüksus, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis koondumine ei mõjuta Eesti optikatoodete jaemüügi kaubaturgu. Koondumise tulemusel muutub Instrumentarium Optika OÜ üle ainult valitseva mõju omaja, samas ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti optikatoodete jaemüügi kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Pearle ja Instrumentariumi vahel sõlmitud ostu-müügilepingu kohaselt [………………………………………………………………………………………………..]

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelpool kirjeldatud konkurentsipiirang on Perle ja Instrumentariumi osa koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalik. Instrumentariumi Optikatoodete jaemüügiüksuse ostuhind on otseselt seotud konkurentsipiirangu olemasoluga, kuna sellega tagatakse olemasolevate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang on lubatav ainult selles osas, kuivõrd ta käsitleb müüja äritegevust nendel kaubaturgudel, kus Optikatoodete jaemüügiüksus tegutses ostu-müügilepingu sõlmimise hetkel ning konkurentsipiirangut ei rakendata rohkem, kui koondumise teates nimetatud [……] jooksul.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Perle Europe B.V. ja Instrumentarium Oyj osa koondumisele.

 

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi