PEADIREKTORI ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  03.10.2002. nr 61-KO

Koondumisele nr 16-ko/2002 Pfizer Inc./Pharmacia Corporation loa andmine

Koondumine

10.09.2002.a. esitas Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporation esindaja Konkurentsiametile teate, mille kohaselt Pfizer Inc. 100% tütarettevõtja Pilsner Acquisition Sub Corporation, mis asutati spetsiaalselt antud tehingu elluviimiseks, ühineb Pharmacia Corporationiga. Pharmacia Corporationi ja Pilsner Acquisition Sub Corporationi ühinemise tulemusena saab Pharmacia Corporation’ist 100 % Pfizeri tütarettevõtja. Nimetatud tehingu tulemusena omandab Pfizer Inc valitseva mõju Pharmacia Corporation üle KonkS § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 19.09.2002.a. ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle ning ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporation.

Pfizer Inc on Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on inimestele ja loomadele mõeldud ravimite tootmine, arendamine, turustamine ja müük. Pharmacia Corporation on Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on inimeste ja loomade ravimite, tervisetoodete ja diagnostikatoodete uuringud, arendus ja tootmine. Pilsner Acquisition Sub Corporation on Pfizer Inc. 100%-line tütarettevõtja ja on loodud ainult käesoleva koondumise eesmärgil ning kavatsetakse ühendada Pharmacia Corporationiga.

Pfizer Inc. kontserni äritegevus toimub Eestis Pfizer H.C.P. Corporation Eesti filiaali kaudu, kes tegeleb põhiliselt Pfizer Inc esindamisega Eestis ja kontserni ettevõtjate toodete müügi edendamisega. Pharmacia Corporation kontserni äritegevus toimub Eestis Pharmacia Enterprises S.A Eesti filiaali kaudu, kes tegeleb põhiliselt Pharmacia Corporation toodete turustustegevusega ja ravimite registreerimisega Eestis.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Pfizer Inc. kontserni 2001.a majandusaasta ülemaailmne käive oli […]. Pharmacia Corporationi kontserni 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli […]. Pfizer Inc kontserni äritegevus toimub Eestis Pfizer H.C.P Corporation Eesti filiaali kaudu. Pharmacia Corporation äritegevus toimub Eestis Pharmacia Enterprises S.A Eesti filiaali kaudu. Seega kuulub Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporation koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Nii Pfizer Inc. kui Pharmacia Corporation tegelevad ravimite (retsepti- ja käsimüügiravimite ning loomade tervishoiutoodete) uurimise, arendamise, tootmise, turustamise ja müügiga. Seega piiritletakse käesoleva koondumise puhul kaubaturgudena inimestele mõeldud ravimite ja loomade tervihoiutoodete kaubaturud.

Inimestele mõeldud farmaatsiatoodete kaubaturu määratlemise alusena kasutab Euroopa komisjon European Pharmaceutical Marketing Research Association (EphMRA) ja Intercontinental Medical Statisticsi (IMS) poolt kasutatavat anatoomilis-terapeutilist klassifikatsiooni (ATC). ATC klassifikatsiooni kolmandal tasandil (ATC-3) võib ravimid grupeerida vastavalt nende sihtotstarbele.

Koondumise osaliste inimestele mõeldud toodete müük Eestis 2001.a. kattus ainult neljas ATC-3 kategoorias: (a) reumavastased ravimid (b) antidepressandid (c) diabeedivastased vahendid ning (d) “teised uroloogilised preparaadid”. Mõjutatud kaubaturuks käesoleva koondumise puhul on kaubaturg “teised uroloogilised preparaadid”. Nende preparaatide osas on olemas ka kitsam määratlus, mis jaguneb järgmiselt: (i) eesnäärmehaiguste ravimid (ii) erektsioonihäirete ravimid (iii) inkontinentsusravimid ja (iv) kõik muud uroloogilised ravimid.

Tarbija seisukohalt ei ole need tooted omavahel asendatavad, sest nende omadused, kasutustingimused ning eesmärgid on erinevad. Ravimitootja seisukohalt on erinevate ravimiliikide pakkumise tingimused sarnased, mistõttu kõikidel ravimite tootmisega tegelevatel ettevõtjatel on võimalik toota erinevaid liike ravimeid. Kuna käesoleva koondumise puhul ei esine KonkS § 22 lg 2 sätestatud asjaolusid ka juhul, kui piiritleda kaubaturud kitsamalt, käsitatakse kaubaturuna inimestele mõeldud ravimite kaubaturgu.

Loomade tervishoiu tooted võib jagada viieks põhiliseks alaks, nimelt meditsiinilised ja toitainelised toidulisandid, hügieenitooted, vaktsiinid ja veterinaarravimid.

Koondumise osaliste tegevus Eestis kattub kolmes valdkonnas, nimelt süstitavad antibiootikumid (kariloomadele ja lemmikloomadele), lokaalse udarapõletiku tooted vastavalt lakteerivatele või ahtratele lehmadele. Käesoleva koondumise puhul on mõjutatud kaubaturuks veterinaarravimite kaubaturg.

Veterinaarravimite hulka kuuluvad antibiootilised tooted, mida kasutatakse bakteriaalse, mükoplasmaatilise või seenelise päritoluga haiguste raviks. Antibiootikumide sektor koosneb laiast hulgast toodetest, mida saab kasutada mitmeliigiliste põletike raviks. Tavaliselt eristatakse antibiootikume vastavate toodete manustamise viisi järgi s.t kas süstimise kaudu, seespidiselt või välispidiselt.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused ravimite turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kogu Eesti farmaatsiatoodete kaubaturu suurus 2001.a. oli ligikaudu 1,2 miljardit krooni. Koondumise osaliste käive nimetatud kaubaturul oli kokku […] krooni ning nende turuosa ligikaudu […] kogu farmaatsiatoodete kaubaturust. Koondumise osaliste tooted imporditakse Eestisse ja müük toimub hulgimüüjate kaudu, kellega on sõlmitud tarnimislepingud.

Inimestele mõeldud ravimite puhul on koondumise poolt mõjutatud kaubaturg “teised uroloogilised preparaadid”. 2001.a. kogu käive mõjutatud kaubaturul oli ligikaudu […] krooni. Pfizer Inc. käive nimetatud kaubaturul oli […] krooni ja Pharmacia Corporationi käive […] krooni. Pfizer Inc. erektsioonihäirete ravimi Viagra turuosa Eestis 2001.a. oli […]. Pharmacia Corporationi toote Caverject turuosa Eestis 2001.a. oli […]. Kuigi Caverject on sama sihtotstarbega ravim, on ta vanem ning erineb fundamentaalselt Viagrast ja teistest hiljuti avastatud erektsioonihäirete ravimitest. Kasutamistingimuste seisukohalt ei ole Viagra ja Caverject tarbijate jaoks omavahel asendatavad, kuna viimase manustamine on märkimisväärselt keerukam ja valulikum. Seega Viagra ja Caverject omavahel otseselt ei konkureeri ning koondumise tulemusel positsioonid turul ei muutu. Viagra turuosa peaks tulevikus ka vähenema, kuna mitmed tootjad arendavad või on hiljuti alustanud Viagraga konkureerivate toodete turustamist. 2001.a. oktoobris registreeriti Eestis Abbott Laboratories’ erektsioonihäirete preparaat Uprima. Käesoleva aasta lõpus ja 2003.a alguses saavad turustamisloa Lilly ja ICAS toode Cialis ning Bayer’i toode Vardenafil.

Loomade tervishoiutoodete turu suurus Eestis on umbes 50-60 miljonit krooni aastas. Koondumise osaliste 2001.a. käive loomade tervishoiutoodete turul oli ligikaudu […] krooni ja nende turuosa ligikaudu […] %. Pharmacia Corporationil on suhteliselt tugev turupositsioon mõnede tootekategooriate osas ([…] % süstitavad põletikuvastased, […] % lakteerivate lehmade udarapõletiku ravis, […] % ahtrate lehmade udarapõletiku ravis). Pfizer Inc. turuosad on vastavalt […] %. Siiski valitseb vastaval turul tihe konkurents, eriti geneeriliste ravimite tõttu, mis on peamiseks konkurentsi mõjutavaks faktoriks Eestis. Kõik Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporationi antibiootilised tooted (sh udarapõletiku ravi ja süstitavad põletikuvastased) on väljunud patendi kaitse alt.

Farmaatsiatoodete ja loomade tervishoiu sektorit iseloomustab dünaamika ja uute toodete sagedane turuletulek. Eksisteerib suur hulk ravimitootjaid, kes on võimelised sisenema ravimiturgudele, kus nad seni tegutsenud ei ole. Suur osa farmaatsia ja loomade tervishoiu toodetest tuleb Eestisse impordi kaudu ja iga rahvusvaheline tootja võib Eesti turule siseneda. Pfizer Inc ja Pharmacia Corporationi peamised konkurendid on Merck Sharp & Dohme Idea Inc., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A, AstraZeneca, Bristol-Mayers Squibb, Bayer ja Aventis Pharma International S.A.

Arvestades koondumise osaliste tekkivat turuosa, konkurentide arvu ja nende majanduslikku ja finantsjõudu, juriidiliste sisenemistõkete puudumist ja teisi tegureid, ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporation koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Aini Proos

Tagasi