PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  25.09.2002 nr 58-KO

Koondumisele nr 14-ko/2002 Telia AB/Sonera Corporation loa andmine

Koondumine

27.08.2002.a esitasid Telia AB esindajad Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Telia AB (edaspidi Telia) ja Sonera Corporation (edaspidi Sonera) poolt 26.märtsil 2002.a sõlmitud lepingu järgi ühendatakse mõlema äriühingu äritegevused. Tehing teostatakse aktsiate vahetamise kaudu, mille tulemusel Telia olemasolevad aktsionärid omandavad 64%-lise osaluse koondunud äriühingus ja Sonera olemasolevad aktsionärid 36%. Tehing kuulub heakskiitmisele aktsionäride üldkoosoleku poolt. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Telia 100% Sonera aktsiakapitalist, omandades valitseva mõju Sonera üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 05.09.2002.a Telia ja Sonera koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Telia ja Sonera.

Telia on suurim telekommunikatsiooni ja kaabeltelevisiooni kontsern Rootsi Kuningriigis, kes tegutseb Põhjamaades, Venemaal, Balti riikides ja mujal. Telia põhitegevus on telefoni- ja mobiiltelefoniteenuste, samuti interneti- ja andmesideteenuste osutamine. Telia on Euroopa ühe suurema telekommunikatsioonivõrgu omanik. Ettevõtja aktsiakapitalist kuulub 70% Rootsi riigile. Telia omab äritegevust Eestis Telia ja Sonera ühise valitseva mõju all oleva Amber Teleholding AB tütarettevõtjate kaudu AS-s Telegrupp, kes tegutseb telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste kaubaturul.

Sonera on Soome Vabariigi juhtiv telekommunikatsiooni ettevõtja. Ettevõtja on suurim mobiiltelefoniteenuste operaator ja liider kohalikul ja rahvusvahelisel kaugekõnede osutamise kaubaturul. Sonera on suuruselt kolmas kohalike kõnede infrastruktuuri ja kaabeltelevisioonivõrkude pakkuja Soomes. Sonera omab äritegevust Eestis oma tütarettevõtjate Sonera Solutions Ltd ja Sonera Corporation Systems kaudu AS-s Esdata ja AS-s Reveko Telekom, kes tegutsevad vastavalt interneti juurdepääsu ja andmesideteenuste ning telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste kaubaturul.

Telia ja Sonera omavad otse ja Baltic Tele AB kaudu kumbki 24,5 %-list osalust AS-s Eesti Telekom, kelle põhitegevusalaks on AS Eesti Telefon ja AS EMT juhtimine ja haldamine. AS Eesti Telekom ülejäänud aktsiakapital jaguneb Eesti Vabariigi (27,28%) ja avalike investorite (23,72%) vahel.

AS Eesti Telefon ja AS EMT kaudu omavad Telia ja Sonera osalusi veel AS-s Connecto, AS-s Intergate, AS-s Sertifitseerimiskeskus, AS-s Telefonipood, AS-s Esmofon Tartu, AS-s Esmofon ja AS-s Mobile Wholesale.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Telia 2001.a majandusaasta käive oli 96,8 miljardit krooni ja Sonera 2001.a majandusaasta käive 34,2 miljardit krooni. Sonera kontserni kuuluvad Eestis AS Esdata ja AS Reveko Telekom, mistõttu kontserni äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Telia ja Sonera koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Rahandusministri 27.08.2001.a määruse nr 75 “Koondumise teate esitamise juhend” § 7 lg 3 p 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud kaubaturg selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ning koondumine viib vähemalt 15 protsendilise turuosani.

Käesoleva koondumise puhul on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste teenuste pakkumine. Nimetatud kaubaturul tegutsevad Telia ja Sonera ühise valitseva mõju all oleva Amber Teleholding AB tütarettevõtja AS Telegrupp (AB Lietuvos Telekomas ja UAB Comliet kaudu) ning AS Reveko Telekom.

Kaubaturul käibivaks kaubaks on telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste teenuste pakkumine.

Telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste turg hõlmab telekommunikatsiooni- ja nõrkvoolusüsteemide terviklahenduste pakkumist. Telekommunikatsiooni- ja nõrkvoolusüsteemide terviklahenduste all käsitatakse telefonijaamade ja muude sidesüsteemide paigaldamist ja müüki, arvutivõrkude ehitust, telefonivõrkude ehitust ja muid nõrkvoolusüsteemide terviklahendusi. Lisaks telefonijaamadele on sidesüsteemideks konverents-telefonisüsteemid, videokonverentsi telefonisüsteemid, antennid, ruuterid ja muud ülekandesüsteemid. Nõrkvoolusüsteemide all mõeldakse kõikvõimalike kaablitega ühendatavaid süsteeme ning kaablisüsteemi ennast, kus ei kasutata tugevvoolu (220V).

Tarbijate eelistuseks on saada valmiskujul telekommunikatsiooniteenus, mitte iseseisvalt tegeleda telekommunikatsioonisüsteemide soetamisega. Tarbijad eelistavad teenuse ostmist telekommunikatsiooniteenust osutavalt operaatorilt, kes korraldab ja finantseerib kliendi telekommunikatsioonisüsteemide ostu ja paigalduse. Kirjeldatud tarbijate eelistus tähendab siselahenduste turuosaliste jaoks lõpptarbijatest klientide asendumist telekommunikatsioonioperaatoritest klientidega. Operaator müüb telekommunikatsioonisüsteemi lõpptarbijale oma poolt osutatava teenuse käigus.

Telekommunikatsioonisüsteemi siselahenduste teenuste kaubaturul on klientideks valdavalt ärikliendid, oluline klient on ka avalik sektor.

Koondumise teate esitaja hinnangul on telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste teenuste pakkumise kaubaturu suuruseks Eestis 240 miljonit krooni, kusjuures eksporti ei toimu. Enamus seadmetest, mida müüakse telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste pakkumisel, on imporditud.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused ülalnimetatud telekommunikatsiooniteenuste osutamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

AS Esdata tegutseb interneti juurdepääsu ja andmesideteenuste osutamise kaubaturul, pakkudes püsiühendust, sissehelistamisteenust ja andmesideteenust. Koondumise teate esitaja hinnangul on Eesti interneti juurdepääsu ja andmeside kaubaturu maht umbes 455 miljonit krooni.

 

Hinnang koondumisele

Telia ja Sonera koondumise tulemusena omandab Telia 49 %-lise osaluse AS-s Eesti Telekom, kelle tütarettevõtjad on AS Eesti Telefon ja AS EMT. Telia ei omanda valitsevat mõju AS Telekom üle, kuna ei omanda rohkem kui poolt aktsiatega esindatud häältest. Vabariigi Valitsusele kuulub AS-i Eesti Telekom Eriõigustega B-aktsia, mis annab talle vetoõiguse teatud oluliste küsimuste, sealhulgas AS Eesti Telekom põhikirja muutmine, otsustamisel. Vastavalt nimetatud Põhikirjale ja Eesti Vabariigi, Telia, Sonera, Sonera Holding ja Baltic Tele AB vahel 21.12.1998.a sõlmitud Aktsionäride Lepingule koosneb AS Eesti Telekom nõukogu 10 liikmest, kellest Telial ei ole õigust nimetada või tagasi kutsuda enamust. AS Eesti Telekom nõukogul ja tema enamusel on seega piiratud volitused lisaks Põhikirja muutmisele ka ettevõtja aktsikapitali muutmisel, vahetusvõlakirjade väljalaskmisel ja tema ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel ja/või lõpetamise otsustamisel. Aktsionäride Leping annab Vabariigi Valitsusele täiendavad vetoõigused AS Eesti Telefon ja AS EMT aktsiakapitali loomisel, väljalaskmisel ja ümberkorraldamisel, samuti AS Eesti Telekom tütarettevõtjate olulise vara müügil, rendile andmisel, võõrandamisel või omandamisel, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest. Põhikiri seab Nõukogule olulised piirangud tähtsamate otsuste (osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes, ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine, ettevõtte eelarve ja äriplaani kinnitamine, investeeringute tegemine jm) vastuvõtmisel. Nimelt on Nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud 2/3 Nõukogu liikmete häältest. Aktsionäride lepinguga sätestatakse, et ühelgi lepingupoolel, sh Telial ega ühelgi tema tütarettevõtjal ei ole õigust eraldi ega koos teiste isikutega kokku omandada üle 49% AS Eesti Telekom aktsiakapitalist enne 12.04.2004.a või enne kui Eesti Vabariigi osalus langeb AS-s Eesti Telekom alla 10 %. Selle päevani on jõus ka Eriõigustega Aktsiast tulenevad õigused.

Ülaltoodust tulenevalt ei omanda Telia valitsevat mõju AS Eesti Telekom üle, mistõttu Konkurentsiamet ei analüüsi antud koondumise raames kaubaturge, kus tegutsevad AS Eesti Telefon ja AS EMT.

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise osaliste tütarettevõtjate AS Reveko Telekom ja AS Telegrupp hinnanguline turuosa telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste teenuste kaubaturul 2001.a kokku oli 43,2 %. Arvestamata ühekordseid suuremaid projekte [………………………….. ] oleks AS Reveko Telekom ja AS Telegrupp turuosa olnud 32,7 %. Nimetatud kaubaturul konkureerivad lisaks koondumise osaliste tütarettevõtjatele veel AS Connecto (turuosa 10,3%), Haberst Infra AS (turuosa 10,3%) ning ligi kümme 1 – 3 %-lise turuosaga konkurenti, arvestamata kümneid ehitusettevõtjaid, kes on tegevad vastavate ehitustööde turul. Osa konkurente nagu Ericsson Eesti AS, AS Siemens ja Alcatel Baltic Eesti filiaal on vertikaalselt integreeritud. Olles hästituntud seadmetevalmistajate kohalikud tütarettevõtjad ja seega vastava toodangu ainuimportijad on neil kasvav aktiivsus ka telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste teenuste kaubaturul.

Telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste teenuste kaubaturg on telekommunikatsiooniteenuste kaubaturu suhtes teisese ja abistava iseloomuga, kuna tarbijad eelistavad osta telekommunikatsiooniteenuse operaatorilt teenuste paketti, mis hõlmab ka vastava kliendi telekommunikatsioonisüsteemi ostu ja paigaldust. Tarbija on ennekõike huvitatud vastavate seadmete ja hinna ning tehniliste võimaluste suhtest ning seadme kaubamärgist. Seetõttu on tegeliku paigaldustöö teostaja lõpptarbija jaoks vähese tähtsusega, sest seadmete kohase paigalduse ja toimimise tagamine on telekommunikatsioonioperaatori ülesandeks.

Telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste teenuste kaubaturule sisenemiseks ja sealt lahkumiseks piiranguid ei ole.

Koondumise teate esitaja hinnangul on AS Esdata turuosa interneti juurdepääsu ja andmeside kaubaturul ligikaudu 1 %. Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud interneti ja andmesideteenuste osutamise kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis koondumine ei mõjuta Eesti vastavat kaubaturgu.

Arvestades koondumise osaliste tütarettevõtjate koondumise tulemusel Eestis tekkivat turuosa telekommunikatsioonisüsteemide siselahenduste teenuste kaubaturul, konkurentide arvu ja nende majanduslikku ja finantsjõudu, juriidiliste sisenemistõkete puudumist ja teisi tegureid, ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba Telia AB ja Sonera Corporation koondumisele.

 

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse     seadustik § 9).

Peeter Tammistu

Tagasi