PEADIREKTOR

 

Otsus 10.09.2002 nr 56-KO

 

Koondumisele nr 13-ko/2002 AS Sylvester/ AS Forestex, AS Pärnu Mets, AS Karo Mets loa andmine

Koondumine

19.08.2002.a esitas AS Sylvester esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt AS Sylvester omandas aktsiate ostu-müügi lepingute alusel 65,8% AS Forestex, 100% AS Pärnu Mets ja AS Karo Mets aktsiakapitalist. Nimetatud tehingute tulemusel omandas AS Sylvester valitseva mõju AS Forestex, AS Pärnu Mets ja AS Karo Mets üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 29.08.2002.a AS Sylvester, AS Forestex, AS Pärnu Mets ja AS Karo Mets koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks AS Sylvester, AS Forestex, AS Pärnu Mets ja AS Karo Mets.

AS Sylvester põhitegevuseks on metsamaterjali ülestöötamine, varumine ja turustamine ning saematerjali tootmine ja turustamine. AS Sylvester kontserni kuulub 21 metsavarumisega tegelevat ettevõtjat (neist 18 Eestis ja 3 Lätis), 7 tööstusettevõtjat (neist 5 saeveskit ja 1 liimpuidu tehas Eestis ning 1 saeveski Lätis) ning 4 logistikaettevõtjat.

Metsavarumisettevõtjate peamine ülesanne on kontserni kuuluvate saeveskite puiduga varustamine. Puitu varutakse omaraie korras ja ostetakse kokku teistelt puidu ülestöötajatelt ning müüakse valdavalt kontserni tööstustele, paberipuit turustatakse emaettevõtja kaudu põhiliselt ekspordiks. Saetööstuste toodangust umbes 30% müüakse kohalikul turul, ülejäänud eksporditakse.

AS Forestex põhitegevus on samuti metsamaterjali ülestöötamine, metsa varumine teistelt ettevõtjatelt ja eraisikutelt ning selle turustamine, vineeri ja saematerjali tootmine ning turustamine.

AS Forestex kontserni kuulub 4 metsavarumisega tegelevat ettevõtjat (neist 3 Eestis ja 1 Lätis) ning 2 tööstusettevõtjat (neist üks saeveski ja teine vineeritööstus).

AS Pärnu Mets ja tema tütarettevõtja AS Karo Mets tegelevad metsamaterjali ülestöötamisega, selle varumise ja turustamisega.

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Sylvester kontserni 2001.a majandusaasta käive oli 1,5 miljardit krooni. AS Forestex 2001.a majandusaasta käive oli 606,8 milj. krooni ning AS Pärnu Mets ja AS Karo Mets käibed kokku - 258,3 milj. krooni. Ettevõtjate, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub AS Sylvester, AS Forestex, AS Pärnu Mets ja AS Karo Mets koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Rahandusministri 27.08.2001.a määruse nr 75 “Koondumise teate esitamise juhend” § 7 lg 3 p 1 kohaselt on mõjutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ning koondumine viib vähemalt 15 protsendilise turuosani.

Käesoleva koondumise puhul on horisontaalselt mõjutatud kaubaturgudeks metsamaterjali (palgi ja paberipuu) ning saematerjali turg.

Kaubaturul käibivateks kaupadeks on metsamaterjal (palk, paberipuu) ja saematerjal.

Metsamaterjali kaubaturgu saab liigitada vastavalt puidu kvaliteedile ning otstarbele, puidu päritolule, puu liikidele. Võttes aluseks metsamaterjali kvaliteedi ja kasutamise otstarbe, eristatakse tarbepuitu (palk, paberipuu) ja küttepuitu. Palk on tugevam ja kvaliteetsem osa puutüvest, mida kasutatakse puidutööstuses, sealhulgas saetööstuses, ehitusel jm. Paberipuit on puutüvi või selle osa, mille läbimõõt on väiksem kui palgil, mistõttu ta ei ole saagimiskõlbulik ning müüakse tselluloosi valmistamiseks. Tarbepuiduks sobimatud tüvesed järgatakse küttepuiduks. Päritolu järgi eristatakse Eesti ettevõtjatelt ja eraisikutelt hangitud, omaraie korras ülestöötatud ning imporditud metsamaterjali. Puidu liikide alusel jaguneb metsamaterjaliturg männi-, kuuse-, kase-, lepa- ja haavapuidu turgudeks. Enamus Eestis raiutavast puidust on okaspuit. Kasutusotstarbe poolest ei ole palk ja paberipuu asendatavad. Metsamaterjali päritolu arvestamine kauba piiritlemisel ei ole vajalik. Sellest tulenevalt on käesoleva koondumise puhul horisontaalselt mõjutatud kaubaturg piiritletud palgi ja paberipuu turustamise kaubaturgudega, kus tegutsevad kõik koondumise osalised.

Saematerjal on saadud palke piki kiudu saagides. Saematerjali põhiliigid on pool- ja veerandpalgid, prussid, lauad, liiprid jm. Eristatakse servatud ja servamata saematerjali. Saematerjali kasutatakse ehituses, puidu-, mööbli- ja taaratööstuses ning mujal. Puiduliikide alusel eristatakse kuuse-, männi-, kase-, lepa- ja haavapuu saematerjali. Käesoleva koondumise puhul on horisontaalselt piiritletud kaubaturuks saematerjali müügi kaubaturg, kus tegutsevad AS Sylvester ja AS Foretex

Koondumise teate esitaja hinnangul oli Eesti metsamaterjali kaubaturu maht 2001.a 10,8 milj. m3, millest nii palgi- kui paberipuidu kaubaturg moodustas kumbki hinnanguliselt 38%. Metsamaterjali müügi iseloomulikuks jooneks on ekspordi suur osakaal. Eestis varutud metsamaterjalist eksporditakse umbes 52%, sealhulgas 95% varutud paberipuidust ning 10% palgist. Kohalikule paberitööstusele müüakse vaid 5% paberipuidust, samas Eesti saeveskeid varustatakse peamiselt kohalikku päritolu palgiga.

Koondumise teate kohaselt oli koondumise osaliste turuosa Eesti palgi müümise kaubaturul 2001.a 31%, seejuures kontsernisisesed käibed on elimineeritud.

Eestis toodetava saematerjali kaubaturu maht 2001.a oli hinnanguliselt 1 500 000 m3, millest AS Sylvester ja AS Forestex turuosa oli 36%. Eestis müüdi 650 000 m3 saematerjali, millest koondumise osaliste turuosa oli 31%. 2001.a eksporditi 78% Eestis toodetavast saematerjalist.

Eesti metsad ei paikne ühtlaselt, seega ei mõjuta see asjaolu konkurentsitingimusi metsamaterjali (palk, paberipuit) varumisel ja müügil Eesti erinevates piirkondades, samuti saematerjalide realiseerimisel. Eesti territooriumi väiksuse ja vahemaade lühiduse tõttu ei mõjuta kaubaturu piiritlemist transportkulud ja muud sellega seotud tingimused. Seega on geograafiliseks kaubaturuks antud koondumise puhul kogu Eesti territoorium.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Metsamaterjali turustamisel konkureerivad lisaks koondumise osalistele rahvusvaheliste metsatööstusettevõtjate tütarettevõtjad (AS Stora Enso Mets, AS Holmen Mets, Södra Eesti AS, AS Metsind ja AS Mets ja Puu). Koondumise osaliste turuosa kokku palgi turustamisel on 31 %, paberipuu turustamisel (koos ekspordiga) samuti 31%. Ülejäänud suuremate konkurentide turuosad on väiksemad, palgi turustamisel alla 10 % ja paberipuu turustamisel jäävad vahemikku 6 - 16 % (AS Stora Enso Mets, AS Holmen Mets, AS Mets ja Puu, AS Lemeks MT, AS Metsind, Södra Eesti AS jt). Kuna omavahel konkureerivad rahvusvahelised ja kohalikud metsatööstuse kontsernid, ei oma koondumise osalised eelist majandusliku ja finantsjõu näol. Metsamaterjali kaubaturul tegutseb kümneid eraisikuid ja väikefirmasid (isegi 1 – 2 liikmelisi), kes töötavad metsa üles ja müüvad selle kas ülaltoodud metsavarumisettevõtjatele, vahetult saeveskitele või eksportimiseks.

Suurim metsamaterjali müüja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kes tegeleb riigile kuuluvate metsade haldamise ja riigile kuuluva metsa ja puidu müügiga. RMK turuosa metsamaterjali müümisel on ligikaudu 20%. Samas müüb RMK suure osa metsamaterjalist palgi kaubaturul tegutsevatele ettevõtjatele ning need kogused on arvestatud koondumise osaliste ja nende konkurentide turuosadesse. Teised metsamaterjali varujad müüvad suurema osa palgist kontserni siseselt, paberipuidust 95 % eksporditakse.

Metsamaterjali varumiseks ei ole nõutav tegevusluba, seega juriidilisi tõkkeid metsamaterjali kaubaturule sisenemiseks ei ole.

Saematerjalide turustamisel Eestis oli 2001.a koondumise osaliste turuosa 31 %. Ülejäänud konkurentide turuosad jäid alla 6 % (AS Toftan, Balcas Eesti AS, AS Scanforest, Fleksa Eesti AS, Finforest Eesti AS). Samas on Eestis kümneid väikesi saeveskeid, mille turuosad on väga väikesed. Ligikaudu kaks kolmandikku toodetud saematerjalist eksporditakse. Mõlemad koondumise osalised – AS Sylvester ja AS Forestex – konkureerivad välisturgudel tootjatega, kelle toodangu mahud on mitmeid kordi suuremad. Käesolev koondumine suurendab Eesti saetööstuse konkurentsivõime tõusu rahvusvahelisel turul ning parandab maksevõimet tooraine eest tasumisel.

Saematerjalide turule sisenemiseks Eestis juriidilisi tõkkeid ei ole, kuid turule sisenemine on kapitalimahukas ning nõuab kõige kaasaegsema tehnoloogia kasutamist.

AS Sylvester, AS Pärnu Mets ja AS Karo Mets koondumisel ei muutu nende äriühingute omanikering, vaid korrastub nende juhtimise struktuur.

Arvestades koondumise osaliste koondumise tulemusel tekkivaid turuosasid, konkurentide arvu ja nende majanduslikku ja finantsjõudu, juriidiliste sisenemistõkete puudumist ning teisi tegureid, ei teki koondumise osalistel metsamaterjali (palk, paberipuu) ja saematerjalide turustamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba AS Sylvester, AS Forestex, AS Pärnu Mets ja AS Karo Mets koondumisele.

 

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi