PEADIREKTORI ASETÄITJA

 

Otsus 06.09.2002.a. nr 55-KO

 

Koondumisele nr 12-ko/2002 Tallinna Piimatööstuse AS/ Meieri Tootmise AS osa loa andmine

Koondumine

09.08.2002.a. esitas Tallinna Piimatööstuse AS esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Tallinna Piimatööstuse AS omandab Meieri Tootmise AS ettevõtte Äriseadustiku § 5 tähenduses. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Tallinna Piimatööstuse AS valitseva mõju Meieri Tootmise AS osa üle KonkS § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 22.08.2002.a. ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja osa üle ning ettevõtja, kelle osa üle valitsev mõju omandatakse. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Tallinna Piimatööstuse AS ja Meieri Tootmise AS-i osa.

Tallinna Piimatööstuse AS on Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on toorpiima varumine ning piimatoodete ja mahlade valmistamine ja müük. Lisaks turustab Tallinna Piimatööstuse AS ka oma tütarettevõtja AS Kohuke tooteid.

Meieri Tootmise AS on Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on toorpiima varumine ning piimatoodete tootmine ja müük.

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Tallinna Piimatööstuse AS 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli üle 445 miljoni krooni. Meieri Tootmise AS 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli üle 307 miljoni krooni. Seega kuulub Tallinna Piimatööstuse AS ja Meieri Tootmise AS koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Nii Tallinna Piimatööstuse AS kui Meieri Tootmise AS tegelevad toorpiima varumise ja piimatoodete tootmise ning müügiga. Piimatoodete kaubaturul võib eristada või, juustu, pulbrite ja linnapiimatoodete kaubaturge. Koondumise poolt mõjutatud kaubaturuks on linnapiimatoodete kaubaturg.

Linnapiimatooted on lühikese realiseerimisajaga piimatooted (piim, rõõsk- ja hapukoor, kohupiim, kohupiimapastad ja –kreemid, hapendatud piimatooted, jogurt). Linnapiimatoodete tooraineks on analoogselt kõikide teiste piimatoodetega toorpiim, mille turuhind ehk sisseostuhind tööstustele mõjutab oluliselt toodangu väljamüügihindu nii jaeettevõtjatele kui kokkuvõttes ka lõpptarbijatele.

Võid ja pulbreid tellib Tallinna Piimatööstuse AS vajadusel teenustööna teistest ettevõtetest. Juustu müüb Tallinna Piimatööstuse AS vahenduskaubana. Meieri Tootmise AS müüb võid ja juustu vahenduskaubana, pulbreid ostab sisse teenustööna.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused piimatoodete tootmiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased. Samuti on nimetatud kaubaturgudel tegutsevatel ettevõtjatel võrdsed võimalused turustada tooteid kõigis Eesti piirkondades. Hästi organiseeritud logistikaga on kõik koondumise osalistega samadel kaubaturgudel tegutsevad ettevõtjad loonud olukorra, kus kogu Eestis on kõigi tootjate toodangut võimalik osta samal hinnatasemel ning transpordile tehtavad kulutused või toodete vedamiseks kuluv aeg ei anna ühele turuosalisele eelist teise turuosalise ees.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Tallinna Piimatööstuse AS 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli üle 445 miljoni krooni ja Meieri Tootmise AS 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli üle 307 miljoni krooni.

Seoses nimetatud koondumisega esitas Konkurentsiamet järelepärimised teistele turuosalistele, kus neil paluti esitada oma ettevõtte poolt realiseeritavate vedelate piimatoodete ja kohupiimatoodete käive 2001.a., millest on maha arvatud eksporttoodang. Saadud tulemustele liideti veel 2001.a. Eestisse vabasse ringlusse imporditud linnapiimatoodete kogused. Linnapiimatoodete kaubaturu kogumaht 2001.a. oli ligikaudu 1026,4 miljonit krooni. Konkurentide käivete ja turu kogukäibe hindamisel selgus, et koondumise järgselt kuulub Tallinna Piimatööstuse AS-le ligikaudu 48,1 % kogu kaubaturu käibest.

Piimatoodete peamisteks turustuskanaliteks on kauplused ja kauplusteketid. Umbes 65 % koondumise osaliste toodangust turustatakse suuremate kauplusekettide (Selver, Säästumarket jt) kaudu. AS Emori poolt 2001.a. läbi viidud jaekaubanduse seire uuringu tulemuste kohaselt toimuvad jaekaubanduses kiired struktuurimuutused. Jätkuvalt kasvab nii kaupluslao tüüpi ostukohtade kui ka hüpermarketite ostjaskond. Tendents liigub selles suunas, et tarbijad teevad ostukohas üha enam impulsiivseid otsuseid või mõtlevad ostukohas sagedamini ümber. See on põhjendatav ostjate hinnatundlikkuse vähenemisega, s.t kauba odavust arvestatakse vähem kui eelnevalt. Samas peetakse ostukoha valikul tähtsaks kaubavalikut, mistõttu peavad kaupluseketid konkurentsis püsimiseks oluliselt arvestama tarbijate ostueelistustega.

Vastavalt ACNielseni uuringule moodustas erinevatesse jaekaubanduskettidesse kuuluvate ettevõtjate turuosa 2001.aastal Eesti toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügiturust 41%. Samuti valitseb kaubanduses tihe konkurents.

Sellest tulenevalt on jaekauplustel oluline roll kauba sortimendi ja hindade kujundamisel ning kuigi Tallinna Piimatööstuse AS saavutab koondumise järgselt 48,1%-lise turuosa linnapiimatoodete kaubaturul, ei ole tal võimalik ebamõistlikult mõjutada jaemüügihindu ning sellega kahjustada tarbijate ja ettevõtjate huvisid. Seoses situatsiooniga jaemüügiturul on kõigil turuosalistel võrdsed võimalused oma toodangu turustamiseks.

Linnapiimatoodete kaubaturu edasise arengu prognoosimisel tuleb arvesse võtta Euroopa Liiduga ühinemisest tulenevad erisused. Nõuded tootmistingimustele muutuvad rangemaks ja see eeldab suurte investeeringute tegemist, mida on otstarbekas teha tööstustel ühiselt.

Käesoleval ajal on mitmel teisel piimatööstusel arvestatav positsioon linnapiimatoodete kaubaturul ja ka arvestatav majanduslik ja finantsjõud.

Eelpooltoodust tulenevalt ei anna Tallinna Piimatööstuse AS-i tekkiv turguvalitsev seisund võimalust oluliselt kahjustada konkurentsi kaubaturul.

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba Tallinna Piimatööstuse AS ja Meieri Tootmise AS osa koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

Aini Proos
Peadirektori asetäitja

Tagasi