PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 30.07.2002 nr 48-KO

 

Koondumisele nr 10-ko/2002 Hansafood AS/AS Hypermarket osa loa andmine

 

Koondumine

08.07.2002.a esitas Hansafood AS esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Hansafood AS omandab osa AS Hypermarket jaekaubandusettevõttest, mille kaubamärgiks on Primo ( “Primo hüpermarket”). AS Hypermarket müüb Hansafood AS-le talle kuulunud asjad, õigused ning kohustused (s.h osaliselt personaliga sõlmitud töölepingud), mis võimaldavad Hansafood AS-l alustada äritegevusega Kristiine Kaubanduskeskuses. Nimetatud asjad, õigused ja kohustused moodustavad organisatsiooniliselt tervikliku üksuse ja seega iseseisva osa AS-st Hypermarket. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Hansafood AS valitseva mõju AS Hypermarket ettevõtteks oleva “Primo hüpermarket” üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

AS Hansafood soovib avada “Prisma hüpermarketi” Kristiine Kaubanduskeskuses samal pinnal, kus enne koondumist tegutses “Primo hüpermarket”.

Konkurentsiamet avaldas 17.07.2002.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised ja nende põhitegevus

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja või tema osa üle ning ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleva koondumise puhul koondumise osalisteks Hansafood AS ja AS-i Hypermarket ettevõte “Primo hüpermarket”.

Hansafood AS kõik aktsiad kuuluvad Soome tarbijateühistute keskühistule Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK kontsern). Hansafood AS opereerib käesoleval ajal Tallinnas Prisma kaubamärgi all tegutsevat hüpermarketit asukohaga Sikupilli Kaubanduskeskuses. Rocca Al Mare Kaubanduskeskuses tegutsevat “Prisma hüpermarketit” opereerib AS RaMare. Prisma kaubamärgiga tegutsevates hüpermarketites müüakse toiduaineid, esmatarbekaupu, garderoobikaupu, kodukaupu ja vaba aja kaupu. Hansafood AS kavatseb käesoleva aasta sügisel avada Tallinnas Kadaka Kaubanduskeskuses uue Prisma kaubamärki kandva hüpermarketi.

“Primo hüpermarket” on AS Hypermarket ettevõte Äriseadustiku § 5 lg 1 tähenduses. AS Hypermarket kõik aktsiad kuuluvad Liechtensteinis registreeritud äriühingule Sueno Latino AG. AS Hypermarket opereerib käesoleval ajal “Primo hüpermarketit” Kristiine Kaubanduskeskuses, kus müüakse toiduaineid, esmatarbekaupu, garderoobikaupu, kodukaupu ja vaba aja kaupu.

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Hansafood AS 2001.a majandusaasta ülemaailmne käive oli 45 miljardit krooni. Käive Eestis oli 947 miljonit krooni, millest “Prisma hüpermarketi” käive moodustas 310 miljonit krooni.

AS Hypermarket ettevõtte “Primo hüpermarket” 2001.a majanduaasta käive oli 309 miljonit krooni ning tema äritegevus toimub Eestis.

Seega kuulub Hansafood AS ja “Primo hüpermarketi” koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Käesoleva koondumise puhul on piiritletud kaubaturuna toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügiturg. Kaubaturul käibivateks kaupadeks on erinevad toidukaubad, joogid, tubakatooted ning esmatarbekaubad (majapidamis- ning puhastusvahendid, köögitarbed ja hügieenitooted), mille ühiseks tunnusjooneks on eesmärk rahuldada klientide igapäevaseid tarbimis- ning majapidamisvajadusi. EU Komisjoni 20.11.1996.a IV/M.784 Kesko/Tuko otsuse kohaselt moodustavad kaubaturul käibivad kaubad nn esmatarbekaupade korvi, mida tarbija loodab leida super- ja hüpermarketites. Super- ja hüpermarketid pakuvad tarbijale võimalust osta kõiki esmatarbekaupade korvi kuuluvaid kaupu ühest kohast. Samuti asuvad super- ja hüpermarketid sageli suurtes kaubanduskeskustes, mistõttu on tarbijatel võimalus osta samast kohast ka muid kaupu (garderoobikaubad, mööbel, elektroonika jm) ja teenuseid (keemiline puhastus, toitlustus, juuksur jm), lisaks parkimisvõimalus. Seega ei konkureeri väiksemad toidukauplused, kioskid, tanklad ja avatud turud otseselt super- ja hüpermarketitega. Avatud turgude poolt osutatav jaemüügiteenus (kauba valik ja kvaliteet, ostukoha atmosfäär, mugavus) on erinev super- ja hüpermarketite poolt pakutavast. Seetõttu piiritletakse käesoleva koondumise puhul kaubaturuna toidu- ja esmatarbekaupade jaemüük super- ja hüpermarketites.

EU Komisjon on toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügi kaubaturu geograafilise ulatuse määratlemisel kasutanud parameetrina tegevus- või haardepiirkonda, mis hõlmab kaupluse ümber olevat territooriumi, millel asuvatel tarbijatel on sõiduvahendi abil võimalik jõuda kaupluseni kuni 30 minutiga (Komisjoni otsus COMP/M.2161 Ahold/Superdiplo). Sellest tulenevalt saab kaubaturu geograafilise ulatuse käesoleva koondumise puhul piiritleda Tallinna linna ja selle lähiümbrusega. Teatud määral hõlmab kaubaturg ka Harjumaad, kuna uuringufirma Emor 07.06.2000.a andmetel enam kui viiendik Harjumaa elanikest sooritab oma igapäevased ostud Tallinnas. Seega on käesoleva koondumise puhul geograafiline kaubaturg piiritletud Tallinna ja selle lähiümbrusega.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Statistikaameti andmetele toetudes (“Kaubandus, teenindus” 2001 nr 4) oli Eestis 2001 aastal jaekaubandusettevõtete jaemüügi kaubaturu mahuks ligikaudu 20 miljardit krooni (arvestamata mootorsõidukite ja nende varuosade ja mootorikütuse jaemüüki ning mootorsõidukite hooldust ja remonti). Koondumise teate kohaselt ja toetudes esitatud materjalidele (ACNielseni uuring) on Hansafood AS-i “Prisma hüpermarketi” ja “Primo hüpermarketi” turuosa Tallinnas ja selle lähiümbruses umbes 17%. Seega kuulub koondumise osalistele kokku alla 40% kaubaturu käibest.

Konkurents Tallinna toiduainete ja esmatarbekaupade jaemüügi turul on tihe. Koondumise osalistega konkureerivad Tallinnas ja selle lähiümbruses järgmised super- ja hüpermarketite omanikud: Eesti Tarbijateühistute Keskühistu ( Maksimarket, Konsum, Edu kauplusteketid), Kesko kontsern (Säästumarketi kauplustekett ), Tallinna Kaubamaja AS, A-Selver AS (Selveri kauplustekett), Stockmann AS ja ICA Ahold AB kontsern (RIMI kauplustekett). Hansafood AS ja “Primo hüpermarketi” positsioon kaubaturul ei võimalda neil tegutseda sõltumatult konkurentidest. Seega ei oma koondumise osalised ka pärast koondumise jõustumist turguvalitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügi kaubaturul Tallinna ja selle lähiümbruse hüper- ja supermarketites ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba Hansafood AS ja AS Hüpermarket osa koondumiseks.

 

Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik otsusest teada sai või pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

 

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi