PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 30.07.2002 nr 47-KO

 

Koondumisele nr 09-ko/2002 Tryg i Danmark smba/ Tryg General Insurance Holding A/S loa andmine

 

Koondumine

04.07.2002.a. esitas Tryg i Danmark smba esindaja Konkurentsiametile teate, mille kohaselt Tryg i Danmark smba omandab 100 % Tryg General Insurance Holding A/S aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Tryg i Danmark smba valitseva mõju Tryg General Insurance Holding A/S üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes "Ametlikud Teadaanded". Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Tryg i Danmark smba ja Tryg General Insurance Holding A/S.

Tryg i Danmark smba on Taani Kuningriigis registreeritud valdusettevõtja, mille ainsaks tegevuseks on seni olnud 6,2 % Nordea AB (publ) aktsiate valdamine. Tryg i Danmark smba-l ei ole muud tegevust.

Tryg General Insurance Holding A/S on 2002.a. jaanuaris asutatud Tryg A/S tütarettevõtja. Tryg A/S on omakorda Taani äriühingu Nordea INS Holding A/S omanduses, mille omanikuks omakorda on Nordea AB (publ). Tryg General Insurance Holding A/S ainsaks tegevusalaks on kindlustusseltside valdamine. Tryg General Insurance Holding A/S äritegevus Eestis toimub tema 100 %-lise tütarettevõtja Nordea Kindlustuse Eesti AS kaudu, mille põhitegevus on kahjukindlustustegevus Eesti Vabariigis. […].

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Tryg i Danmark smba 2001.a. majandusaasta käive oli 642 miljonit krooni. Tryg General Insurance Holding A/S 2001.a. majandusaasta käive oli 28, 6 miljardit krooni ning ettevõtja äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Tryg i Danmark smba ja Tryg General Insurance Holding A/S koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Tryg i Danmark smba ei oma äritegevust Eesti territooriumil. Tryg General Insurance Holding A/S tütarettevõtja Nordea Kindlustuse Eesti AS tegutseb Eesti kahjukindlustuse kaubaturul.

Kindlustustegevuse põhiliigid on kindlustustegevuse seaduse § 8 lg 2 kohaselt kahjukindlustus, elukindlustus, edasikindlustus ja kindlustusvahendus. Sarnaselt teiste kindlustustegevuse põhiliikidega on kahjukindlustus litsenseeritud tegevusvaldkond. Ilma tegevusloata tegutseb ainult Eesti Liikluskindlustuse Fond kui liikluskindlustuse edasikindlustaja ja piirikindlustuse andja. Tegevusluba antakse Finantsinspektsiooni juhatuse otsusega. Tegelemiseks kindlustustegevuse põhiliigi, liigi või alaliigiga, mida ei ole varem antud tegevusloas ette nähtud, peab kindlustusandja taotlema täiendava tegevusloa.

Kahjukindlustus jaguneb 19 liigiks (Kindlustustegevuse seadus § 8 lg 4). Kindlustusvõtja seisukohalt ei ole kahjukindlustuse liigid omavahel asendatavad, sest nende omadused, kasutustingimused ning eesmärgid on erinevad. Kindlustusandja seisukohalt on erinevate kahjukindlustusliikide pakkumise tingimused sarnased, mistõttu kõikidel kahjukindlustusega tegelevatel ettevõtjatel on võimalik osutada kahjukindlustuse teenust kõikide selle liikide osas. Kuna käesoleva koondumise puhul ei esine KonkS § 22 lg 2 sätestatud asjaolusid ka juhul, kui piiritleda kaubaturud kitsamalt, käsitatakse käesoleva koondumise puhul erinevaid kahjukindlustuse liikide poolt moodustuvaid kaubaturge ühe kahjukindlustuse kaubaturuna.

Kindlustusandjana saab Eestis tegutseda ainult isik, kellele on kindlustustegevuse seaduses sätestatud korras antud tegevusluba. Tegevusluba annab õiguse kindlustustegevuseks kogu Eesti territooriumil. Samuti ei erine konkurentsitingimused erinevates Eesti piirkondades. Seetõttu on käesoleva koondumise puhul kaubaturg kogu Eesti territoorium.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 % käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kindlustusseltside Liidu koduleheküljel (www.eksl.ee) avaldatud andmete kohaselt oli 2002.a. mais Nordea Kindlustuse Eesti AS turuosa kahjukindlustuse kaubaturul 6 %. Kolme kõige suurema konkurendi turuosad oli vahemikus 16-37 % ning ülejäänud kahjukindlustajate turuosad alla 9 %. Seega kuulub Nordea Kindlustuse Eesti AS-le alla 40 % kaubaturu käibest. Kuna Eesti kahjukindlustuse kaubaturul tegutseb piisavalt teisi ettevõtjaid, ei saa Nordea Kindlustuse Eesti AS tegutseda sõltumatult konkurentidest ja ostjatest.

Valitseva mõju omandaja Tryg i Danmark smba ei omanud enne käesolevat koondumist äritegevust Eesti kahjukindlustuse kaubaturul.

Kuna Eestis puuduvad käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis ei mõjuta koondumine Eesti kahjukindlustuse kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti kahjukindlustuse kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba Tryg i Danmark smba ja Tryg General Insurance Holding A/S koondumisele.

Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik otsusest teada sai või pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

 

Peeter Tammistu

Tagasi