PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 30.07.2002 nr 46-KO

 

Koondumisele nr 07-ko/2002 KONE Finance Corporation/Partek Corporation loa andmine

Koondumine

 

01.07.2002.a. esitas KONE Finance Corporation esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt KONE Finance Corporation tegi 18.06.2002.a. Partek Corporation aktsionäridele suunatud avaliku ostupakkumise 100 % Partek Corporation aktsiate omandamiseks.

KONE Finance Corporation kuulub KONE Corporation kontserni koosseisu. Pakkumise tegemise ajal omas KONE Finance Corporation 7 794 384 ja KONE Corporation 6 927 451 Partek Corporation aktsiat, mis moodustab ligikaudu 30,2 % Partek Corporation hääleõiguslikest aktsiatest.

Partek Corporation aktsia, debentuurlaen ja kapitalilaen on avaliku kauplemise objektiks Helsingin Arvopaperi- ja Johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy (“Helsinki Börs”) põhinimekirjas. KONE Finance Corporation pakkumine Partek Corporation aktsionäridele on avalikustatud 20.05.2002.a. Nimetatud tehingu suhtes kohaldatakse Soome vabariigi seadusandlust. Pakkumine on tehtud pakkumisdokumendile vastavatel eeltingimustel. KONE Finance Corporation jätab endale õiguse loobuda ühest või enamast pakkumise tegemise eeltingimusest.

Nimetatud tehingu tulemusena omandab KONE Finance Corporation valitseva mõju Partek Corporation üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 10.07.2002.a. KONE Finance Corporation ja Partek Corporation koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised ja nende põhitegevus

Vastavalt KonkS § 20 punktidele 2 ja 4 on koondumise osaline füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja või tema osa üle, ja ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleva koondumise osalised KONE Finance Corporation ja Partek Corporation.

KONE Finance Corporation on Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja, kelle tegevusalad on investeerimine aktsiatesse ja intressi kandvatesse võlakirjadesse; raha laenamine; tagatiste andmine; valuutakaubandus; valuuta- ja intressimäärafutuurilepingud; immateriaalsete õiguste üleandmine ja võõrandamine tagatise vastu.

KONE Finance Corporation kuulub KONE Corporation kontserni koosseisu.

KONE Corporation põhitegevusalad on eskalaatorite ja liftide tootmine ja müük ning eskalaatorite, liftide ja automaat-uste hooldusteenuste osutamine.

Eestis tegutseb KONE Corporation oma sidusettevõtte AS Kandur kaudu. KONE Corporation`ile kuulub […] AS Kandur aktsiatest. AS Kandur põhitegevusalaks on liftide montaaž, remont ja hooldus.

Partek Corporation on Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja, kelle põhitegevusalad on koorma- ja konteinerikäsitlusseadmete, metsamasinate, traktorite ja raskeveokite tootmine ja müük. Partek Corporation omab tootmisüksusi 15 riigis ning on esindatud enam kui 100 riigis.

Partek Corporation konteinerite käsitlemise seadmete valik hõlmab erinevaid kraanasid, tõstukeid ja muid rasketööstusseadmeid ning nende varuosasid. Samuti osutab Partek Corporation konteinerite käsitlemisega seotud hooldusteenuseid.

Partek Corporation metsamasinate valik hõlmab erinevaid raiemasinaid ja kraanasid, nende varuosasid ning nendega seotud hooldusteenuseid.

Partek Corporation toodab ka 60-200 hobujõulisi põllumajandustraktoreid.

Partek Corporation omab Soome Vabariigis registreeritud tütarettevõtjate Nordkalk Oyj Abp, Kalmar Industries Oy Ab ja Oy Sisu Auto Ab kaudu Eesti Vabariigis järgmiseid tütarettevõtjaid:

  1. Nordkalk AS, kelle tegevusalad on lubja, lubjakivi, kivimaterjalil põhinevate maaparandusseadmete, lubjakivijahu, purustatud kivi ning tööstusesiseselt vajalike lubjakivil baseeruvate rikastamisproduktide ning nende kõrvaltoodete tootmine, turustamine, müük ning arendamine;
  2. AS Finmec, kelle põhitegevusala on keeviskonstruktsioonide tootmine terminali- ja muude masinate osadeks ning oma toodete turustamine;
  3. Sisu Auto Eesti AS, kelle põhitegevusalad on “Sisu” ja “Renault” veoautode müük, hooldus ja varuosamüük.

 

 

Õiguslik hinnang

 

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning vähemalt ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

2001.a. majandusaastal oli KONE Finance Corporation ülemaailmne käive ligikaudu […] krooni ning Partek Corporation ülemaailmne käive ligikaudu […] krooni. Partek Corporation kui ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis tütarettevõtjate Nordkalk AS, AS Finmec ja Sisu Auto Eesti AS kaudu. Seega kuulub KONE Finance Corporation ja Partek Corporation koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, reliseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

KONE Finance Corporation ei oma Eestis äritegevust. Eestis tegutseb KONE Finance Corporation´iga samasse kontserni kuuluv AS Kandur, kes tegutseb liftide montaaaži, remondi ja hoolduse kaubaturul.

Partek Corporation äritegevus toimub Eestis tütarettevõtjate Nordkalk AS, Sisu Auto Eesti AS ja AS Finmec kaudu.

Nordkalk AS tegeleb Eestis dolomiidi, lubjakivitoodete ja lubja tootmise ja müügiga. Nordkalk AS omab Eestis kolme tootmisüksust:

  1. Kurevere dolomiidikarjääris toodetavast dolomiidist […] eksporditakse välismaale. […] toodangust kasutatakse kohalikus ehituses ja teedeehituses;
  2. Vasalemma lubjakivikarjääris toodetavast lubjakivist […] eksporditakse välismaale.[…] toodangust realiseeritakse Eesti turul. Suurimad tarbijad on teedeehitus, ehitus ja loomasöödatööstus;
  3. Rakkes asuvas tehases toodetakse kustutamata lupja ja erinevaid lubjakivijahu fraktsioone. […] toodangust eksporditakse, […] realiseeritakse Eesti turul. Lubi realiseeritakse põhiliselt Eesti turul.

Nordkalk AS suurimad konkurendid lubjakivi- ja dolomiiditoodete osas on Kaltsiit, Paekivitoodete Tehas, Level, Väo Paas, Harku karjäär, Kunda Nordic Tsement, TREF, Reiden Dolomiit. Lubja tootmise osas puudub kohalik konkurent.

AS Finmec toodab komponente konteinerite laadimisseadmetele. […].

Sisu Auto Eesti AS tegeleb põhiliselt “Renault” ja “Sisu” veoautode impordi ja müügiga, samuti remondi ja hooldusega ning varuosamüügi ja ümberehitusega. Ettevõtja müüb veoautosid ja varuosi nii Eestisse kui ka välisriikidesse, eelkõige Baltimaadesse.

Sisu Auto Eesti AS peamised konkurendid on Scania, MAN, MB, Volvo, Iveco.

Kuna puuduvad horisontaalsed kattuvused ja vertikaalsed suhted koondumise osaliste vahel, siis ei esine käesoleva koondumise puhul mõjutatud kaubaturge rahandusministri 27.08.2001.a määruse nr 75 Koondumise teate esitamise juhend § 7 lg 3 tähenduses.

 

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 kohaselt on turguvalitsev ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest või ka eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja.

Nordkalk AS käive 2001.a. oli üle […] krooni ja turuosa lubja tootmise ja müügi kaubaturul ligikaudu […] . Kogu toodang realiseeritakse Eestis. Seega omab Nordkalk AS nimetatud kaubaturul turguvalitsevat seisundit.

Nordkalk AS turuosa lubjakivi ja dolomiidi tootmise ja müügi kaubaturul on ligikaudu […] ning lubjakivijahu tootmise ja müügi kaubaturul […] . Konkurents nimetatud kaubaturgudel on tihe. Seega ei oma Nordkalk AS olulist positsiooni Eesti lubjakivi ja dolomiidi tootmise ja müügi kaubaturul.

AS Finmec käive 2001.a. oli […] krooni. […].

Sisu Auto Eesti AS käive 2001.a. oli […] krooni ning turuosa veokite müügi kaubaturul kuni […] . Tema olulisemate konkurentide turuosad jäid vahemikku […] . Sellest tulenevalt ei oma Sisu Auto Eesti AS kaubaturul olulist positsiooni.

Kuna käesoleva koondumise puhul puuduvad Eestis koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis ei mõjuta koondumine oluliselt Eesti kaubaturgusid. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda ühelgi eelnevalt nimetatud kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lõike 1 punktist 1

Otsustan

Anda luba KONE Finance Corporation ja Partek Corporation koondumiseks.

 

Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik otsusest teada sai või pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

 

Peeter Tammistu

 

Tagasi