PEADIREKTORI ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 18.07.2002 nr 44-KO

 

Koondumisele nr 08-ko/2002 Sponsor Capital Oy/ Nordea Pankki Suomi Oyj/ Contant Oy loa andmine

 

Koondumine

02.07.2002.a esitas Sponsor Capital Oy ja Nordea Pankki Suomi Oyj esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Sponsor Capital Oy ja Nordea Pankki Suomi Oyj omandavad ühiselt valitseva mõju Contant Oy üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 11.07.2002.a ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes "Ametlikud Teadaanded". Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 3 ja 4 järgi on koondumise osalised ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva mõju kolmanda ettevõtja üle ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Sponsor Capital Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Contant Oy.

Sponsor Capital Oy on Soomes registreeritud investeerimisettevõtja, kes haldab fondi Sponsor Fond I. Nimetatud fond omab valitsevat mõju mööblijaemüüja Indoor Group Oy üle, kes koosneb kahest iseseisvalt tegutsevast kauplusteketist Asko ja Sotka. Eestis tegutseb Indoor Group Oy kontserni kuuluvad Indoor Group AS ja Sotka Eesti OÜ, kes tegelevad samuti mööbli jaemüügiga.

Nordea Pankki Suomi Oyj on Soomes registreeritud ettevõtja, kes kuulub Nordea kontserni. Nordea kontsern osutab finantsteenuseid Põhjamaades ja Läänemere regioonis. Nordea kontserni äritegevus Eestis toimub Nordea Bank Plc Eesti filiaali ja tütarettevõtjate Nordea Finance Estonia AS ja Nordea Kindlustuse AS kaudu, kes tegelevad vastavalt pangateenuste, liisingteenuste ja kindlustusteenuste osutamisega.

Contant Oy on Soomes registreeritud ettevõtja, kes enne käesolevat koondumist kuulus 100 % Nordea kontsernile. Tema peamiseks tegevusalaks on inkassoteenuste osutamine. Contant Oy kontserni kuulub Eestis registreeritud Contant Eesti AS, kes tegeleb samuti inkassoteenuste osutamisega.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Sponsor Capital Oy 2001.a majandusaasta käive oli ligikaudu 3,44 miljardit krooni ja Nordea kontserni käive ligikaudu 187,68 miljardit krooni. Contant Oy 2001.a majandusaasta käive oli ligikaudu 187,68 miljonit krooni. Contant Oy äritegevus toimub Eestis kontserni kuuluva tütarettevõtja Contant Eesti AS kaudu. Seega kuulub Sponsor Capital Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Contant Oy koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Contant Oy ja tema Eestis tegutsev tütarettevõtja Contant Eesti AS tegelevad inkassoteenuste osutamisega. Inkassoteenuste hulka kuuluvad näiteks järgmised teenused: kohtuväline võlgade sissenõudmine, võlgade ja võlgnike analüüs, äripartneri andmete kontrollimine, täitemenetluse jälgimine ning juriidiline nõustamine. Inkassoteenuste peamisteks klientideks on juriidilised isikud, kuid teenuseid osutatakse ka füüsilistele isikutele.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest inkassoteenuste osutamiseks on konkurentsitingimused Eesti erinevates piirkondades sarnased.

Teised koondumise osalised ei tegele inkassoteenuste osutamisega, mistõttu puuduvad mõjutatud kaubaturud rahandusministri 27.08.2001.a määruse nr 75 "Koondumise teate esitamise juhend" § 7 lg 3 tähenduses.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise teate esitaja hinnangul oli 2001.a inkassoteenuste kaubaturu maht ligikaudu […]krooni. Contant Eesti AS käive 2001.a oli ligikaudu […] krooni ja hinnanguline turuosa […] % kaubaturu mahust. Contant Eesti AS peamiste konkurentide turuosad jäid 2001.a vahemikku 10-20 %. Kuna teised koondumise osalised ei osale Eestis inkassoteenuste kaubaturul, kuulub koondumise osalistele kokku alla 40 % nimetatud kaubaturu käibest. Samuti ei võimalda Contant Eesti AS positsioon kaubaturul neil tegutseda sõltumatult konkurentidest ja ostjatest. Seega ei oma koondumise osalised ka pärast koondumise jõustumist turguvalitsevat seisundit Eestis inkassoteenuste kaubaturul KonkS § 13 lg 1 tähenduses ning KonkS § 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt kohustuvad Contant Oy üle teostatavast valitsevast mõjust loobuvad ettevõtjad […].

Koondumise teate esitaja on seisukohal, et käesoleva koondumisega omandab Sponsor Capital Oy lisaks […]firmaväärtusele ja klientuurile ka […]. Samuti on koondumise teate esitaja seisukohal, et konkurentsipiirang on vajalik, et säilitada Sponsor Capital Oy jaoks Contant Oy aktsiate väärtus ilma Nordea kontserni poolse võimaliku konkureeriva tegevuse negatiivse mõjuta.

Konkurentsiamet on seisukohal, et kirjeldatud konkurentsipiirang on käesoleva koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjatelt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang […]ning konkurentsipiirangut ei rakendata rohkem, […].

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Sponsor Capital Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Contant Oy koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

Aini Proos

Tagasi