PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 30.05.2002 nr 30-KO

Koondumisele nr 05-ko/2002 Rautakirja Oyj / AS Lehepunkt loa andmine

Koondumine

02.05.2002.a. esitas Rautakirja Oyj esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Rautakirja Oyj omandab aktsiate ostu-müügilepingu alusel AS-ilt Ekspress Grupp 50 % AS Lehepunkt aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusena omandab Rautakirja Oyj 100 % AS Lehepunkt aktsiatest ning saavutab valitseva mõju AS Lehepunkt üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 16.05.2002.a. Rautakirja Oyj ja AS Lehepunkt koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende põhitegevus

Vastavalt KonkS § 20 punktidele 2 ja 4 on koondumise osaline füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja või tema osa üle, ja ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleva koondumise osalised Rautakirja Oyj ja AS Lehepunkt.

Rautakirja Oyj on Soome Vabariigis registreeritud Sanoma WSOY kontserni kuuluv ettevõtja, kelle tegevusalad on ajakirjandusväljaannete ja raamatukaupade müük, toitlustuskohtade ja kinokeskuste haldamine ning e-teenuste pakkumine. Sanoma WSOY kontserni kuuluvad teised ettevõtjad tegelevad ajakirjandusväljaannete ja raamatukaupade kirjastamise ja müügiga ning e-teenuste pakkumisega.

Rautakirja Oyj äritegevus Eestis toimub läbi järgmiste tütarettevõtjate:

1)      Lehti-Maja Eesti AS, kelle põhitegevusala on R-kioski kaubamärgi all toimuva kioski-kaubanduse kaudu ajakirjandusväljaannete ja tarbekaupade jaemüük;

2)      Astro Raamatud AS, kelle põhitegevusala on Apollo kaubamärgi all toimuv raamatute hulgi- ning jaemüük;

3)      AS MPDE, kelle põhitegevusala on kinofilmide levitamine. AS MPDE haldab Tallinnas kahte kinokeskust (Coca-Cola Plaza ja Kosmos) ning Tartus ühte kino (Ekraan).

4)      AS Megapanus, kelle põhitegevusala on ennustustotalisaatori korraldamine.

Rautakirja Oyj-ga samasse kontserni kuuluv AS Infesto annab Eestis välja ajalehti “Kuldne Börs”, “Autobörs”, “Kinnisvarabörs” ja “Torgovõi mir”.

AS Lehepunkt on Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtja, kelle põhitegevusala on trükiste, sh ajakirjandusväljaannete, hulgimüük.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

Vastavalt KonkS § 21 lg-le 1 kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning vähemalt ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

2001.a. majandusaastal oli Rautakirja Oyj ülemaailmne käive 27,1 miljardit krooni ning AS Lehepunkt ülemaailmne käive 193,9 miljonit krooni. AS Lehepunkt kui ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Rautakirja Oyj ja AS Lehepunkt koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

Vastavalt KonkS § 3 lg-le 1 on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Käesoleva koondumise puhul tegutseb üks koondumise osaline (AS Lehepunkt) ajakirjandusväljaannete hulgimüügi kaubaturul ja teine koondumise osaline läbi oma tütarettevõtja Lehti-Maja Eesti AS ajakirjandusväljaannete jaemüügi ja kioskikaubanduse kaubaturul. Kuna käesoleva koondumise puhul on mõjutatud kaubaturgudeks ajakirjandusväljaannete hulgimüügi ja ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturud, piiritletakse kaubaturgudena nimetatud kaubaturud.

Koondumise teate kohaselt ei erine ajakirjandusväljaannete hulgimüügi ja jaemüügi kaubaturgude puhul konkurentsitingimused erinevates Eesti piirkondades ning ajakirjandusväljaannete hulgi- ja jaemüük toimub ühtlaselt kogu Eesti ulatuses. Arvestades Eesti territooriumi väiksust ja arenenud transpordivõimalusi on käesoleva koondumise puhul ajakirjandusväljaannete käibimise alaks kogu Eesti territoorium.

Ajakirjandusväljaannete hulgimüügi kaubaturul tegutsevad hulgimüüjad ostavad ajakirjandusväljaandeid ja müüvad neid edasi jaemüüjatele. Ühtlasi võivad hulgimüüjad osutada jaemüüjatele järgmiseid lisateenuseid: ajakirjanduse pakkimine, komplekteerimine ja sorteerimine ning transporditeenus.

Koondumise teate kohaselt oli Eesti ajakirjandusväljaannete hulgimüügi kaubaturu kogumaht 2001.a. ligikaudu 211,1 miljonit krooni. AS Lehepunkt turuosa Eesti ajakirjandusväljaannete hulgimüügi kaubaturul oli 2001.a. ligikaudu 88 %. AS Lehepunkt tegevusele osutavad konkurentsi mõned maakondlikud ajakirjandusväljaannete hulgimüüjad. Samuti on kirjastajatel võimalus müüa ajakirjandusväljaandeid otse jaemüüjatele.

Olulisemad tarnijad AS-le Lehepunkt on AS […], […] AS, […] AS, […] AS ja […] kontserni kuuluv AS […].

AS Lehepunkt olulisemad kliendid on […] AS, […] AS, […] AS, […] AS ja […] kontserni kuuluv […] AS.

Ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturul tegutsevad jaemüüjad müüvad ajakirjandusväljaandeid lõpptarbijatele läbi enda kasutuses olevate müügipunktide. Sellel kaubaturul tegutsemisel on määravaks eelduseks arenenud kioskikaubanduse olemasolu. Ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturul tegutsevad valitseva mõju omandaja Rautakirja Oyj tütarettevõtjad Lehti-Maja Eesti AS ja Astro Raamatud AS.

Astro Raamatud AS tegeleb raamatute ja muude trükiste müügiga Apollo kaubamärgi all tegutsevate raamatukaupluste ning interneti lehekülje www.apollo.ee kaudu.

Lehti-Maja Eesti AS tegutseb ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturul R-kioski kaubamärgi all. Lehti-Maja Eesti AS omas 2000.a. lõpus Eestis 203 R-kioski.

Lehti-Maja Eesti AS olulisemad konkurendid ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturul on […] AS, […] AS, […] AS, […] AS ja […] AS.

Lehti-Maja Eesti AS […] tarnijaks on AS Lehepunkt ning klientideks on ajakirjandusväljaannete ostjad R-kioskitest.

Ajakirjandusväljaannete kirjastamise kaubaturul tegutseb Rautakirja Oyj-ga samasse kontserni kuuluv AS Infesto. AS Infesto annab välja nn. klassifitseeritud kuulutusi avaldavaid ajalehti  (kuulutustelehed), mis sisaldavad peamiselt kaupade ja teenuste ostmise, müümise ja vahendamisega seotud informatsiooni. AS Infesto poolt kirjastatavad väljaanded on “Kuldne Börs”, “Autobörs”, “Kinnisvarabörs” ja “Torgovõi mir”. Klassifitseeritud ja muud kuulutused ning reklaam ilmuvad enamustes ajakirjandusväljaannetes ning kuulutuste vahendajateks on ka internetikeskkonnad ja muud meediakanalid.

Kuna käesoleva koondumise puhul ei esine KonkS § 22 lg 2 sätestatud asjaolusid ka juhul, kui piiritleda kaubaturud kitsamalt, käsitatakse ajakirjandusväljaannete kirjastamise kaubaturgu ühtse kaubaturuna.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 kohaselt on turguvalitsev ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest või ka eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja.

Koondumise teate kohaselt on AS Lehepunkt turuosa ajakirjandusväljaannete hulgimüügi kaubaturul ligikaudu 88 %. Seega omab AS Lehepunkt nimetatud kaubaturul turguvalitsevat seisundit.

Valitseva mõju omandaja Rautakirja Oyj ega ükski Sanoma WSOY kontserni kuuluv ettevõtja ei tegutse käesoleval ajal ajakirjandusväljaannete hulgimüügi kaubaturul.

Koondumise tulemusena muutub AS Lehepunkt üle valitseva mõju omaja, samas ei tugevne AS Lehepunkt turguvalitsev seisund ajakirjandusväljaannete hulgimüügi kaubaturul ning ei muutu nimetatud kaubaturu struktuur.

Koondumise teate kohaselt oli 2001.a. Lehti­-Maja  Eesti AS turuosa ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturul hinnanguliselt 26,15 %, Astro Raamatud AS turuosa ligikaudu 0,23 % ning Rautakirja Oyj tütarettevõtjatel kokku 26,38 %.

Ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturu struktuur näitab, et ajakirjandusväljaannete turustuskanaliteks on muuhulgas toidukauplused, hüpermarketid ja muud kaubanduskeskused, bensiinijaamad, kioskid, kohvikud, raamatukauplused jms. Uute kaubanduskeskuste ja hüpermarketite lisandumisega eelistavad kliendid järjest rohkem neid kanaleid. Seega kasvab turuosaliste arv ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturul. Uutel konkurentidel puuduvad sisenemistõkked nimetatud kaubaturule.

Kuna ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturul on palju turuosalisi ning nende vahel valitseb tihe konkurents, ei ole Lehti-Maja Eesti AS-il võimalik tegutseda nimetatud kaubaturul sõltumatult konkurentidest ja ostjatest. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ja kaubaturu struktuur.

Käesoleva koondumise tulemusena tekib vertikaalne suhe AS Lehepunkt ja Lehti-Maja Eesti AS vahel ning koondumisega on mõjutatud ajakirjandusväljaannete hulgimüügi ja ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturud. AS Lehepunkt varustab ajakirjandusväljaannetega nii Lehti-Maja Eesti AS-i kui ka tema konkurente. Arvestades olukorda, kus Lehti-Maja Eesti AS ei ole turguvalitsev ettevõtja ja tema positsioon ei võimalda tal tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest ja ostjatest ning ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturul tegutsevatel ettevõtjatel on võimalik hankida ajakirjandusväljaandeid ka otse kirjastustelt, ei tugevda koondumise tulemusena tekkiv vertikaalne suhe ei AS Lehepunkt turguvalitsevat seisundit ajakirjandusväljaannete hulgimüügi kaubaturul ega Lehti-Maja Eesti AS positsiooni ajakirjandusväljaannete jaemüügi kaubaturul. Seega KonkS § 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Rautakirja Oyj ja AS Lehepunkt koondumiseks.

Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik otsusest teada sai või pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi