PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 19.04.2002 nr 20-KO

Koondumisele nr 04-ko/2002 Davis Service Group Plc/Sophus Berendsen A/S loa andmine

Koondumine

28.03.2002.a. esitas Davis Service Group Plc esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Davis Service Group Plc direktorite nõukogu tegi vastavalt 20.03.2002.a. vastuvõetud otsusele Sophus Berendsen A/S aktsionäridele suunatud avaliku ostupakkumise 100 % Sophus Berendsen A/S aktsiate omandamiseks.

Nimetatud tehingu suhtes kohaldatakse Taani Kuningriigi seadusandlust. Vastavalt Taani Kuningriigi Väärtpaberitega Kauplemise Seaduse (14.03.2001.a. konsolideeritud redaktsioon nr 168) 12. ptk §-le 45(5) ja Taani Kuningriigi Väärtpaberinõukogu 10.11.1999.a. korralduse nr 827 §-le 6 avaldas Davis Service Group Plc 22.03.2002.a. Sophus Berendsen A/S aktsiate ostupakkumise.

Pakkumise tegemise ajal ega ka viimase 6 kuu jooksul enne pakkumise tegemist ei omanud Davis Service Group Plc ühtki Sophus Berendsen A/S aktsiat.

Davis Service Group Plc pakkumisele Sophus Berendsen A/S aktsiate omandamiseks kohaldatakse Taani õigusaktidest tulenevaid Kopenhaageni Väärtpaberibörsi poolseid eeltingimusi. Kui nimetatud eeltingimused on täidetud, omandab Davis Service Group Plc Sophus Berendsen A/S 100 % aktsiate omandamisega valitseva mõju Sophus Berendsen A/S üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 11.04.2002.a. Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende põhitegevus

Vastavalt KonkS § 20 punktidele 2 ja 4 on koondumise osaline füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja või tema osa üle, ja ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleva koondumise osalised Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S.

Davis Service Group Plc on Suurbritannias registreeritud ja Londoni Väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtja, kes tegeleb põhiliselt tekstiilitoodete töötlemise, tööriistade rentimise ning moodulmajade projekteerimise ja ehitamisega oma tütarettevõtjate kaudu Suurbritannias, Saksamaal, Prantsusmaal, USA-s ja Iiri Vabariigis.Tekstiilitoodete töötlemine hõlmab voodipesu ja tööriiete renti ning sellega seotud pesupesemis- ja puhastusteenuseid.

Sophus Berendsen A/S on Taani Kuningriigis registreeritud ja Kopenhaageni Väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtja, kes  tegeleb tekstiiliteenuste pakkumisega oma tütarettevõtjate kaudu Taani Kuningriigis, Poolas, Rootsi Kuningriigis, Hollandis, Norra Kuningriigis, Belgias ja Saksamaal. Sophus Berendsen A/S poolt pakutavad tekstiiliteenused hõlmavad tööriiete ning hügieeni- ja kaitsevarustuse rentimist, hooldamist ja pesemist hotellidele, restoranidele, haiglatele ning tööstus- ja teenindusettevõtjatele.

Sophus Berendsen A/S-il kui ettevõtjal, kelle üle omandatakse valitsev mõju, on 100 % osalusega Eestis registreeritud tütarettevõtja AS Svarmil.

AS Svarmil põhitegevusala on õmblustoodete õmblemine. AS Svarmil toodangu nomenklatuur hõlmab laia sortimenti tööriideid haiglate, hotellide, restoranide ja kaupluste personalile. Lisaks toodab AS Svarmil laias sortimendis tööriideid […] kontsernile.

AS Svarmil omab […] alltöövõtjat, kellelt tellitakse alltöövõtu korras erinevate õmblustoodete valmistamist. AS Svarmil alltöövõtjad on […] asukohaga Rapla maakonnas ning […] ja […], mõlemad asukohaga Ida-Virumaal.

Kaubaturud

Vastavalt KonkS § 3 lg-le 1 on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Käesoleva koondumise puhul on kaubaturuks tööriiete rentimise ja hooldamise kaubaturg.

Davis Service Group Plc ja temaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad ei oma Eestis äritegevust. Seega ei oma Davis Service Group Plc turuosa Eesti tööriiete rentimise ja hooldamise kaubaturul.

Sophus Berendsen A/S omab Eestis äritegevust tütarettevõtja AS Svarmil kaudu.

AS Svarmil toodang baseerub Sophus Berendsen A/S kontserni ettevõtjatelt saadud tellimustel ja instruktsioonidel. […]% toorainest imporditakse tellimuse esitanud Sophus Berendsen A/S kontserni ettevõtjate poolt.

AS  Svarmil  ekspordib   […]  %  oma  toodangust   Sophus  Berendsen   A/S  kontserni

kuuluvatele ettevõtjatele, peamiselt Berendsen Safety AB-le Rootsi Kuningriiki.

2001.a. moodustas AS Svarmil toodangu eksport ligikaudu […]% kogu realiseerimise netokäibest. Ülejäänud […] % käibest on tekkinud vanade, väljavahetatud tootmisvahendite müügist teistele Eesti ettevõtjatele.

Kuna AS Svarmil impordib […]% toorainest ja ei realiseeri oma toodangut Eestis, ei oma AS Svarmil turuosa Eesti tööriiete müügi kaubaturul. Tööriiete rentimise ja hooldamise kaubaturul AS Svarmil ei osale.

Õiguslik hinnang

Vastavalt KonkS § 21 lg-le 1 kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning vähemalt ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Davis Service Group Plc ülemaailmne käive 2001.a. majandusaastal oli […] miljardit krooni.

Sophus Berendsen A/S ülemaailmne käive 2001.a. majandusaastal oli […] miljardit krooni ja käive Eestis […] miljonit krooni. Sophus Berendsen A/S kui ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis tütarettevõtja AS Svarmil kaudu. Seega kuulub Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Vastavalt KonkS § 22 lg-le  2 Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

Vastavalt KonkS § 13 on turguvalitsev ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest või ka eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja.

Käesoleva koondumise puhul valitseva mõju omandaja Davis Service Group Plc ja temaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad ei omanud enne koondumist äritegevust Eestis. Eestis omab tütarettevõtja AS Svarmil kaudu äritegevust Sophus Berendsen A/S, kelle üle omandatakse valitsev mõju.

Kuna Eestis puuduvad käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis koondumine ei mõjuta Eesti tööriiete müügi ega rentimise ja hooldamise kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu nimetatud kaubaturgude struktuur, samuti konkurentsiolukord neil kaubaturgudel.

Seega Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S koondumine ei tekita ega tugevda Eesti tööriiete müügi, samuti rentimise ja hooldamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S koondumiseks.

Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik otsusest teada sai või pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi