PEADIREKTORI ASETÄITJA
Otsus 04.2002 nr 16-KO

Koondumisele nr 03-ko/2002 Wecan Electronics Oyj / Scanfil Oy loa andmine

Koondumine

05.03.2002.a. esitas Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt ühinevad Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy. Vastavalt ühinemise kavale toimub Scanfil Oy varade ja kohustuste ülekandmine Wecan Electronics Oyj-le. Scanfil Oy lõpetatakse ilma likvideerimismenetluseta. Aktsiaemissiooni tulemusena tõuseb Scanfil Oy aktsionäride omand Wecan Electronics Oyj-s 86 protsendini. Wecan Electronics Oyj uueks ärinimeks saab Scanfil Oyj. Seega on tegemist koondumisega Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 1 p 1 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 14.03.2002.a. ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punkti 1 järgi on koondumise osaline ühinev ettevõtja. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy.

Wecan Electronics Oyj on Soomes registreeritud ettevõtja, kes asutati 20.02.1970.a. Kõik aktsionärid on eraisikud. Wecan Electronics Oyj tegeleb allhanke korras süsteemide tarnimisega telekommunikatsioonitööstusele, peamiselt mobiilsidesektorile. Wecan Electronics Oyj äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Wecan Cables Eesti OÜ kaudu. Wecan Cables Eesti OÜ tegeleb mobiilside tugijaamadele ühenduskaablite ja lisaseadmete tootmisega.

Scanfil Oy on Soomes registreeritud ettevõtja, kes asutati 04.06.1976.a. Kõik aktsionärid on eraisikud. Scanfil Oy peamisteks tegevusaladeks on mehhaanika- ja elektrooniliste süsteemide allhange telekommunikatsiooni- ja elektroonikatööstusele. Scanfil Oy ei oma Eestis äritegevust.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning vähemalt ühe ühineva ettevõtja äritegevus toimub Eestis.

Wecan Electronics Oyj 2001.a. majandusaasta käive oli 727 miljonit krooni ning ettevõtjal on äritegevus Eestis. Scanfil Oy 2001.a. majandusaasta käive oli 3,5 miljardit krooni. Seega kuulub Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy koondumine KonkS § 21 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Scanfil Oy ei oma äritegevust Eesti territooriumil. Wecan Electronics Oyj tütarettevõtja Wecan Cables Eesti OÜ tegeleb mobiilside tugijaamadele ühenduskaablite ja lisaseadmete tootmisega. Sellest tulenevalt on käesoleva koondumise puhul kaubaks telekommunikatsioonikaablid.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused telekommunikatsioonikaablite turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased. Kaubaturuna piiritletakse telekommunikatsioonikaablite turustamise kaubaturg Eestis.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kuna kogu Wecan Cables Eesti OÜ poolt Eestis toodetud kaup eksporditakse tema emaettevõtjale Wecan Electronics Oyj-le Soome Vabariiki, puudub Wecan Cables Eesti OÜ-l turuosa Eesti telekommunikatsioonikaablite turustamise kaubaturul. Potentsiaalselt on Wecan Cables Eesti OÜ-l võimalus osaleda sellel kaubaturul, kuid käesoleval hetkel ta seal ei tegutse.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis ei mõjuta koondumine Eesti telekommunikatsioonikaablite turustamise kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti telekommunikatsioonikaablite turustamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Aini Proos

Tagasi