PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 22.03.2002 nr 15-KO

Koondumisele nr 02-ko/2002 Axel Johnson International AB / Förankra ABT AB loa andmine

Koondumine

28.02.2002.a esitas Axel Johnson International AB esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Axel Johnson International AB omandab […] % Förankra ABT AB aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Axel Johnson International AB valitseva mõju Förankra ABT AB üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 14.03.2002.a ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised   

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Axel Johnson International AB ja Förankra ABT AB.

Axel Johnson International AB on Rootsis registreeritud ettevõtja, mis on spetsialiseerunud tööstustoodete ja tarbekaupade vahendusele ja hulgimüügile Euroopas. Peamisteks klientideks on tööstus- ja teenindusettevõtjad ning hulgimüüjad. Axel Johnson International AB on üks neljast Axel Johnson Gruppi kuuluvast juriidiliselt ja majanduslikult iseseisvast kontsernist. Axel Johnson International AB äritegevus Eestis toimub tütarettevõtja Eigenbrodt AB H.Eigenbrodt AB Eesti filiaali kaudu, mis tegeleb mehaaniliste tööstustoodete müügiga.

Förankra ABT AB on Rootsis registreeritud ettevõtja ning tema tegevusalad hõlmavad veoste kindlustamiseks ja materjalide käitlemiseks vajalikke kaupade tootmist ja hulgimüüki. Förankra ABT AB valmistab mitmesuguseid rihmu, konkse, klambreid ja muid veoste kindlustamiseks vajalikke tooteid ning tegeleb ka mitmete rahvusvaheliste tootjate poolt valmistatud veoste kindlustamiseks ja materjalide käitlemiseks vajalike toodete hulgimüügiga. Muuhulgas toodab Förankra ABT AB lahendusi veoste paigutamiseks veoautodes ja haagistes kahel tasapinnal.  Förankra ABT AB äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtja Hacklift ABT Oy kaudu, kellel on Eestis tütarettevõtja Ancra Baltic OÜ, mis tegeleb tõste- ja kinnitusvahendite tootmise ja müügiga.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Axel Johnson International AB 2001.a majandusaasta käive oli ligikaudu 7,38 miljardit krooni. Förankra ABT AB 2001.a majandusaasta käive rahandusministri 07.09.2001.a määruse nr 78 “Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend” § 2 lõike 6 järgi oli ligikaudu 454 miljonit krooni. Förankra ABT AB äritegevus toimub Eestis kontserni kuuluva tütarettevõtja Ancra Baltic OÜ kaudu. Seega kuulub Axel Johnson International AB ja Förankra ABT AB koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Förankra ABT AB kontserni kuuluva tütarettevõtja Ancra Baltic OÜ tootevaliku moodustavad tõste- ja lastikinnitusvahendid, sealhulgas kett-, tross- ning linttropid; terastrossid, trossitarvikud (klambrid, seeklid jms), tõsteketid ja tarvikud (konksud, lülid, rõngad) ning tõstetalid. Axel Johnson International AB kontserni kuuluva H.Eigenbrodt AB Eesti filiaali poolt müüdavate kaupade hulgas on samuti veoste kindlustamiseks vajalikud tooted. Muu hulgas tegeleb H.Eigenbrodt AB Eesti filiaal Förankra ABT AB poolt valmistatud veoste toestamiseks mõeldud vertikaalsete kinnitusvahendite hulgimüügiga. Seetõttu piiritletakse käesoleva koondumise puhul kaubaturuna veoste kindlustamiseks vajalike toodete hulgimüük.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused veoste kindlustamiseks vajalike toodete hulgimüügi osas on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise teate kohaselt on Ancra Baltic OÜ ja H.Eigenbrodt AB Eesti filiaali turuosa veoste kindlustamiseks vajalike toodete hulgimüügi kaubaturul kokku alla 20 %. Seega kuulub koondumise osalistele kokku alla 40 % kaubaturu käibest. Samuti ei võimalda Ancra Baltic OÜ ja H.Eigenbrodt AB Eesti filiaali positsioon kaubaturul neil tegutseda sõltumatult konkurentidest ja ostjatest. Seega ei oma koondumise osalised ka pärast koondumise jõustumist turguvalitsevat seisundit Eestis veoste kindlustamiseks vajalike toodete hulgimüügi kaubaturul KonkS § 13 lg 1 tähenduses ning KonkS § 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt kohustuvad aktsiate müüjad […] jooksul aktsiate võõrandamise päevast, mitte konkureerima Förankra ABT poolt tehingu sõlmimise päeval teostatud äritegevusega. See kohustus ei takista ühte aktsiate müüjatest omama ettevõtjate aktsiaid, kes  teatud määral konkureerivad Förankra ABT AB-ga. […].

Koondumise teate esitaja on seisukohal, et käesoleva koondumisega omandab Axel Johnson International AB juurdepääsu olulisele tehnilisele ning arendus- ja teadustööst tulenevale oskusteabele veoste kindlustamise valdkonnas. Samuti on koondumise teate esitaja seisukohal, et konkurentsipiirang on vajalik, sest […]. 

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on Axel Johnson International AB ja Förankra ABT AB koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang on lubatav ainult selles osas, kuivõrd ta käsitleb müüjate äritegevust nendel kaubaturgudel, millel Förankra ABT AB tegutses tehingu sõlmimise hetkel ning konkurentsipiirangut ei rakendata rohkem, kui koondumise teates nimetatud […] jooksul.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba  Axel Johnson International  AB ja Förankra ABT AB koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi