PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 14.01.2002 nr 4-KO

Koondumisele nr 10-ko/2001 Danzas ASG AB / SGS Holding AB loa andmine


Koondumine

20.12.2001.a esitas Danzas ASG AB esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt annab NSG Logistic AB SGS Holding AB-le üle kogu Scandinavian Garment Services A/S aktsiakapitali. Danzas ASG AB omakorda omandab 100 % SGS Holding AB aktsiakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Danzas ASG AB valitseva mõju SGS Holding AB üle KonkS § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 04.01.2002.a ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised   

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Danzas ASG AB ja SGS Holding AB.

Danzas ASG AB on Rootsis registreeritud valdusettevõtja, kelle tütarettevõtjad tegelevad logistika ja sellega seotud teenuste osutamisega. Danzas ASG AB kuulub Deutsche Post World Net kontserni, mille tegevus on jagatud nelja äriüksusesse: post, ekspress, logistika ja finantsteenused. Danzas ASG AB äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Danzas Eurocargo AB kaudu, kes omab valitsevat mõju Eestis registreeritud ja tegutseva Danzas AS üle. Danzas AS omab 50 % AS Interterminal aktsiakapitalist. Danzas AS tegeleb ekspediitor-, kaupade transpordi ja ladustamise ning tollimaakleri teenuste osutamisega. AS Interterminal tegeleb Danzas AS-le ja teisele 50 % osaluse omanikule SP Transit Eesti AS-le terminaliteenuste osutamisega. Deutsche Post World Net kontserni kuulub ka DHL International Eesti AS, kes tegeleb rahvusvaheliste kullerteenuste osutamisega.

SGS Holding AB on Rootsis registreeritud ettevõtja, kes asutati märtsis 2001.a. Enne käesolevat koondumist puudus ettevõtjal äritegevus. Koondumise käigus omandatav Scandinavian Garment Service A/S on Taanis registreeritud ettevõtja, kelle põhilisteks tegevusaladeks on logistikalahendused ja rõivaste ekspedeerimine Põhjamaades ja Balti riikides. Scandinavian Garment Service A/S äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtja SGS-Polargarment Oy kaudu, millele kuulub 100 % Scandinavian Garment Service Eesti OÜ osadest. Scandinavian Garment Service Eesti OÜ peamiseks tegevuseks on logistika lahendused ja rõivaste transport Eestis.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Deutsche Post World Net kontserni 2000.a majandusaasta käive oli üle 510 miljardi krooni. SGS Holding AB 2000.a majandusaasta käive oli üle 485 miljoni krooni. SGS Holding AB äritegevus toimub Eestis kontserni kuuluva tütarettevõtja Scandinavian Garment Service Eesti OÜ kaudu. Seega kuulub Danzas ASG AB ja SGS Holding AB koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.  

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Nii Danzas ASG AB kui SGS Holding AB tegelevad oma tütarettevõtjate kaudu Eestis kaupade ekspedeerimise ja sellega seotud lisateenuste osutamisega, mistõttu piiritletakse käesoleva koondumise puhul kaubaturuna kaupade ekspedeerimine.

Kauba ekspedeerimine tähendab kauba tegeliku omaniku asemel ja tema vajadustele vastavalt kauba toimetamist ühest geograafilisest punktist teise ning vajadusel selle ladustamist. Vastavalt vajadusele toimub kauba toimetamine, kas mere-, õhu- või maismaatranspordi (auto- ja raudteeveod) kaudu või mitmel nimetatud viisil. Ekspedeerimisega seotud lisateenused on tollivormistus ja maakleri teenused, terminaaliteenused ning lisaväärtust tootvad teenused ladudes (näiteks pakendamine). Kauba ekspedeerimisteenust osutav ettevõtja ei pruugi omada kaupade transportimiseks ja ladustamiseks vajalikke varasid ning ise tegeleda kaupade transpordi ja ladustamisega, vaid vastavaid teenuseid võib ta osta teistelt selleks spetsialiseerunud ettevõtjatelt. Kuigi kauba ekspedeerimine reeglina hõlmab kauba transporti ja ladustamist ning ekspedeerimisteenust osutav ettevõtja võib omada transpordivahendeid ja ladusid, ei konkureeri nimetatud ettevõtja ainult transpordi- või ladustamisteenust osutava ettevõtjaga, sest teenuste omadused ja kasutusotstarbed on erinevad.

Scandinavian Garment Service Eesti OÜ poolt osutatav rõivaste ekspedeerimisteenus on kaupade ekspedeerimise kaubaturu üks osa ega moodusta iseseisvat kaubaturgu. Koondumise teate kohaselt on rõivaste toimetamiseks ühest geograafilisest punktist teise vajalik lisada transpordivahenditesse täiendavad seadmed. Samas on täiendavad seadmed suhteliselt odavad ning kättesaadavad kõigile kauba ekspedeerimis- ja transporditeenust osutavatele ettevõtjatele. Täiendavate seadmete kasutamine ei välista samaaegselt mõne muu kauba transportimist.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused kauba ekspedeerimisteenuse osutamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.         

  

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise osaliste käive Eestis kauba ekspedeerimise kaubaturul kokku on ligikaudu […] krooni. Sellest moodustab Danzas AS käive ligikaudu […] krooni ja Scandinavian Garment Service Eesti OÜ käive […] krooni.

Kaubaturu maht oli 2000.a majandusaastal hinnanguliselt 4,5 miljardit krooni. Kümne suurema kauba ekspedeerimisega tegeleva ettevõtja käive kokku moodustab 70 % kogu kaubaturu mahust. Danzas AS ja Scandinavian Garment Service Eesti OÜ käibed kokku moodustavad alla 5 % kaubaturu mahust. Seega kuulub koondumise osalistele kokku igal juhul alla 40 % kaubaturu käibest. Samuti ei võimalda Danzas AS ja Scandinavian Garment Service Eesti OÜ positsioon kaubaturul neil tegutseda sõltumatult konkurentidest ja ostjatest. Seega ei oma koondumise osalised turguvalitsevat seisundit Eesti kauba ekspedeerimise kaubaturul KonkS § 13 lg 1 tähenduses.

Arvestades Scandinavian Garment Service Eesti OÜ väikest käivet, on ettevõtja osatähtsus Eesti kauba ekspedeerimise kaubaturul väga väike, mistõttu ei muutu koondumise tulemusena kaubaturul oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega ei tekita ega tugevda koondumine Eesti kauba ekspedeerimise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.  

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt võtab NSG Logistics AB endale kohustuse mitte osutada […] aasta jooksul pärast tehingu sõlmimise kuupäeva konkurentsi ühelegi Scandinavian Garment Service A/S kontserni kuuluvale ettevõtjale valdkondades, mis seonduvad Scandinavian Garment Service A/S poolt tehingu sõlmimise hetkel osutatavate transpordi-, ekspedeerimis-, ladustamis- ja lisandväärtusteenustega. Kohustus ei välista NSG Logistics AB õigust omada vähemusosalusi börsidel noteeritud ettevõtjates.

Koondumise teate esitaja on seisukohal, et käesoleva koondumisega omandab Danzas ASG AB kaubamärgi Scandinavian Garment Service, millega kaasneb maineväärtus, kliendibaas ja tehniline oskusteave ning konkurentsipiirang kehtib ainult Scandinavian Garment Service A/S ja tema tütarettevõtjate poolt tehingu sõlmimise hetkel osutatavatele teenustele, mistõttu on tegemist käesoleva koondumisega seotud konkurentsipiiranguga.   

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on Danzas ASG AB ja SGS Holding AB koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang on lubatav ainult selles osas, kuivõrd ta käsitleb müüja äritegevust nendel kaubaturgudel, millel Scandinavian Garment Service A/S ja tema tütarettevõtjad tegutsesid tehingu sõlmimise hetkel ning konkurentsipiirang rakendub koondumise teates nimetatud […] aasta jooksul.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba   Danzas ASG AB ja SGS Holding AB koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi