PEADIREKTORI ASETÄITJA

Otsus 04.01.2002 nr 1-KO

Koondumisele nr 09-ko/2001 Pohjola Group Insurance Corporation / Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS loa andmine


Koondumine

18.12.2001.a esitas Pohjola Group Insurance Corporation esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Pohjola Group Insurance Corporation (edaspidi Pohjola) omandas aktsiate tagasiostu lepingu alusel 1,5 protsenti Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS aktsiatest, mille tulemusel kasvab Pohjola osalus Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS aktsiakapitalis 50,5 protsendini. Nimetatud tehingu tulemusel omandas Pohjola valitseva mõju Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-i üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 27.12.2001.a Pohjola ja Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-i koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende põhitegevus

Koondumise osalised KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on Pohjola ja Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS.

Pohjola on Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja, kes tegeleb kindlustustegevusega Soomes ning oma tütarettevõtjate kaudu Suurbritannias, Lätis ja Poolas. Koondumise eelselt omas Pohjola 49 % Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS aktsiatest.

Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-i põhitegevus on kahjukindlustustegevus Eestis. 2000. aasta tooteportfellist moodustas sõidukikindlustus 59,8%, ettevõtete varakindlustus 14 %, õnnetusjuhtumikindlustus 5,9 %, koduvarakindlustus 5,6 %, reisikindlustus 4,8 %, üldvastutuskindlustus 3,3%. Ülejäänud kindlustustooted nagu veosekindlustus, ärikatkestuskindlustus, kohustuslik liikluskindlustus, ehitustöödekindlustus ja väikelaevakindlustus omasid väiksemat osatähtsust.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 tähenduses on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Pohjola ega ükski Pohjola kontserni kuuluv ettevõtja ei tegutse käesoleval ajal Eesti kindlustusturul (välja arvatud 49 %-line osalus Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-s). 2001.aasta märtsis müüs Pohjola oma enamusosaluse Seesam Elukindlustuse AS-s. Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS tegutseb Eesti kahjukindlustuse kaubaturul.

Kindlustustegevuse põhiliigid on kindlustustegevuse seaduse kohaselt kahjukindlustus, elukindlustus, edasikindlustus ja kindlustusvahendus. Kindlustustegevuse põhiliigid jaotuvad liikideks. Kahjukindlustus jaguneb 19 liigiks. Kindlustustegevus on litsentseeritud tegevusvaldkond. Ilma tegevusloata tegutseb ainult Eesti Liikluskindlustuse Fond kui liikluskindlustuse edasikindlustaja ja piirikindlustuse kindlustusandja. Tegevusloa taotlus esitatakse Kindlustusinspektsioonile ja tegevusluba antakse välja rahandusministri käskkirjaga eraldi iga kahjukindlustusliigiga tegelemiseks. Kahjukindlustusega tegelevatele kindlustusseltsidele on võimalik anda tegevusluba kõikide kahjukindlustusliikide osas. Kindlustustegevuse seaduse kohaselt ei või kindlustusandja üheaegselt tegeleda elu- ja kahjukindlustusega, mistõttu antud koondumise puhul on kaubaturg piiritletud kahjukindlustustegevusega, mis sisaldab erinevaid kahjukindlustuse liike.

Eesti kahjukindlustusandjad tegutsevad enamasti kõigis Eesti piirkondades ning tegevuslubade puhul kindlustusriski territoriaalset paiknemist piiritletud ei ole, kuna muud konkurentsitingimused kahjukindlustuse osas on piisavalt ühetaolised. Seetõttu on antud koondumise puhul kaubaturuks kogu Eesti kahjukindlustustegevuse kaubaturg, kus tegutseb ka Seesam Rahvusvahelline Kindlustuse AS.

Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS turuosa kahjukindlustustegevuse kaubaturul oli 2000. aastal 12 % ja 2001.aasta septembri seisuga 16,6 %.

Kahjukindlustustegevuse kaubaturul tegutseb käesoleval ajal 7 kindlustusseltsi. Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-i konkurendid on AS Sampo Eesti Varakindlustus turuosaga 36,5 %,   ERGO Kindlustuse AS turuosaga 24,8 % ning AS Inges Kindlustus, Nordika Kindlustuse AS, Salva Kindlustuse AS ja Zürich Kindlustuse Eesti AS, kelle turuosad on alla 10 %.

Õiguslik hinnang

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumisi, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 milj. krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 milj. krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Pohjola ülemaailmne käive 2000.a majandusaastal oli 13,9 miljardit krooni, käive Eestis 48,6 milj. krooni ning Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS käive oli 145,2 milj. krooni. Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Pohjola ja Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. KonkS § 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon   võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest või ka eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja.

Antud koondumise puhul valitseva mõju omandaja Pohjola ja teised kontserni kuuluvad ettevõtjad ei omanud enne koondumist äritegevust Eestis, kuna osalus Seesam Elukindlustuse AS-s müüdi Pohjola poolt 2001. aastal. Eestis omab äritegevust Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS, kelle üle omandatakse valitsev mõju.

Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis koondumine ei mõjuta Eesti kahjukindlustustegevuse kaubaturgu. Koondumise tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti kahjukindlustustegevuse kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lõike 1 punktist 1   

Otsustan:

Anda luba Pohjola Group Insurance Corporation ja Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS koondumisele.

Käesolevale koondumisele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Aini Proos

Tagasi