PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 21.12.2001 nr 54-KO

Koondumisele nr 08-ko/2001 If Skadeförsäkring Holding AB/ AS Sampo Eesti Varakindlustus loa andmine

Koondumine

26.11.2001.a esitas If Skadeförsäkring Holding AB esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt If Skadeförsäkring Holding AB omandab 100 % AS-i Sampo Eesti Varakindlustus aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab If Skadeförsäkring Holding AB valitseva mõju AS-i Sampo Eesti Varakindlustus üle KonkS § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 13.12.2001.a ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised  

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Käesoleval koondumise puhul on koondumise osalisteks If Skadeförsäkring Holding AB ja AS Sampo Eesti Varakindlustus.

If Skadeförsäkring Holding AB on Rootsis registreeritud ettevõtja, kes asutati märtsis 1999.a. Ettevõtja asutasid Försäkringsbolaget Skandia AB ja Storebrand ASA, kes andsid If Skadeförsäkring Holding AB-le üle kogu oma kahjukindlustusega seotud äritegevuse. Enne käesolevat koondumist omasid Försäkringsbolaget Skandia AB (koos oma tütarettevõtjaga Livsförsäkringsaktiebolaget Skandia) ja oma tütarettevõtja Storebrand Skadeförsäkring AS kaudu Storebrand ASA  If Skadeförsäkring Holding AB üle ühiselt valitsevat mõju. If Skadeförsäkring Holding AB äritegevus toimub neljas riigis: Rootsis, Norras, Taanis ja Soomes. Koondumise tulemusel omandab lisaks eelnevalt nimetatud ettevõtjatele ühise valitseva mõju If Skadeförsäkring Holding AB üle Sampo Oyj, kes tegeleb panganduse ja kindlustusega.

AS Sampo Eesti Varakindlustus peamiseks tegevuseks on kahjukindlustustegevus, millega seotud teenuseid osutatakse ainult Eestis. AS-i Sampo Eesti Varakindlustus kindlustustoodetest moodustab liikluskindlustus […]%, juriidiliste isikute maismaasõidukite kindlustus […]%, füüsiliste isikute vara kindlustus […]% ja juriidiliste isikute vara kindlustus […]%. Ülejäänud 16,5% jaguneb teiste kindlustustoodete vahel. AS Sampo Eesti Varakindlustus tütarettevõtjad on AS Kindlustusekspert (likvideerimisel) ja AS Sampo Kinnisvara. AS Sampo Kinnisvara tegeleb Sampo kontserni kuuluvate ettevõtjate kinnisvara haldamisega. Enne koondumist kuulus AS Sampo Eesti Varakindlustus Soomes registreeritud Sampo Oyj kontserni.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

If Skadeförsäkring Holding AB 2000.a majandusaasta käive oli 37,9 miljardit krooni. AS Sampo Eesti Varakindlustus 2000.a majandusaasta käive oli 474,5 miljonit krooni ning ettevõtja äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub If Skadeförsäkring Holding AB ja AS Sampo Eesti Varakindlustus koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

If Skadeförsäkring Holding AB ei oma äritegevust Eesti territooriumil. AS Sampo Eesti Varakindlustus tegeleb kahjukindlustusteenuse osutamisega. Sellest tulenevalt piiritletakse käesoleva koondumise puhul kaubaturuna kahjukindlustuse kaubaturg.

Kahjukindlustus on üks kindlustustegevuse põhiliikidest. Sarnaselt teiste kindlustustegevuse põhiliikidega on kahjukindlustus litsentseeritud tegevusvaldkond. Ilma tegevusloata tegutseb ainult Eesti Liikluskindlustuse Fond, kui liikluskindlustuse edasikindlustaja ja piirikindlustuse kindlustusandja. Tegevusloa taotlus esitatakse Kindlustusinspektsioonile ja tegevusluba antakse välja rahandusministri käskkirjaga. Tegevusluba peab taotlema eraldi iga kahjukindlustuse liigiga tegelemiseks.

Kahjukindlustus jaguneb 19 liigiks (Kindlustustegevuse seadus § 8 lg 4). Kindlustusvõtja seisukohalt ei ole kahjukindlustuse liigid omavahel asendatavad, sest nende omadused, kasutustingimused ning eesmärgid on erinevad. Kindlustusandja seisukohalt on erinevate kahjukindlustuse liikide pakkumise tingimused sarnased, mistõttu kõikidel kahjukindlustusega tegelevatel ettevõtjatel on võimalik osutada kahjukindlustuse teenust kõikide selle liikide osas. Kuna käesoleva koondumise puhul ei esine KonkS § 22 lg 2 sätestatud asjaolusid ka juhul, kui piiritleda kaubaturud kitsamalt, käsitatakse käesoleva koondumise puhul erinevaid kahjukindlustuse liikide poolt moodustuvaid kaubaturge ühe kahjukindlustuse kaubaturuna.

Kindlustusandjana saab Eestis tegutseda ainult isik, kellele on kindlustustegevuse seaduses sätestatud korras antud tegevusluba. Tegevusluba annab õiguse kindlustustegevuseks, sealhulgas kahjukindlustus, kogu Eesti territooriumil. Samuti ei erine konkurentsitingimused erinevates Eesti piirkondades. Seetõttu on käesoleva koondumise puhul kaubaturg kogu Eesti.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kindlustusinspektsiooni koduleheküljel (www.eisa.ee) avaldatud andmetele toetudes oli 2001.a septembri seisuga AS Sampo Eesti Varakindlustuse turuosa kahjukindlustuse kaubaturul 36,5 %. Järgmise suurema konkurendi ERGO Kindlustuse AS turuosa oli samal ajal 24,8 %. Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS turuosa oli 16,8 %. Ülejäänud nelja kahjukindlustuse kaubaturul tegutseva ettevõtja turuosa oli alla 10 %.

AS-le Sampo Eesti Varakindlustus kuulub alla 40 % kaubaturu käibest. Kuna Eesti kahjukindlustuse kaubaturul tegutseb piisavalt teisi ettevõtjaid, ei saa AS Sampo Eesti Varakindlustus tegutseda sõltumatult konkurentidest ja ostjatest. Seega ei oma AS Sampo Eesti Varakindlustus turguvalitsevat seisundit Eesti kahjukindlustuse kaubaturul KonkS § 13 lg 1 tähenduses.

If Skadeförsäkring Holding AB ja tema tütarettevõtjad ei omanud enne käesolevat koondumist äritegevust Eesti kahjukindlustuse kaubaturul.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjad, siis ei mõjuta koondumine Eesti kahjukindlustuse kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti kahjukindlustuse kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba  If Skadeförsäkring Holding AB ja AS Sampo Eesti Varakindlustus koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu

Tagasi