PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 14.12.2001 nr 53-KO

Koondumisele nr 07-ko/2001 CC Beverages Holdings II B.V./AS Eesti Coca-Cola Joogid loa andmine

Koondumine

20.11.2001.a esitas CC Beverages Holdings II B.V. esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt CC Beverages Holdings II B.V. omandas aktsiate ostu-müügilepingu alusel 100 protsenti AS Eesti Coca-Cola Joogid aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandas CC Beverages Holdings II B.V. valitseva mõju AS Eesti Coca-Cola Joogid üle konkurentsiseaduse (KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 06.12.2001.a CC Beverages Holdings II B.V. ja AS Eesti Coca-Cola Joogid koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende põhitegevus

Koondumise osalised KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on CC Beverages Holdings II B.V. ja AS Eesti Coca-Cola Joogid.

CC Beverages Holdings II B.V. on Hollandi Kuningriigis registreeritud valdusettevõtja, kelle omanikuks läbi oma kahe tütarettevõtja on Kreeka Vabariigis registreeritud Coca-Cola HBC S.a. (CCHBC). CCHBC aktsiatest 24% kuulub The Coca-Cola Company-le (USA). CCHBC põhitegevus on jookide tootmine, pakendamine ja müük ning ta on maailmas suuruselt teine The Coca-Cola Company kaubamärkide all müüdavate jookide villija. CCHBC ja tema tütarettevõtjad toodavad ja müüvad nimetatud jooke 23-s põhiliselt Kesk- ja Ida-Euroopa riigis, kuid ei oma kuni antud tehinguni äritegevust Eestis. The Coca-Cola Company ise tegeleb jookide kaubamärkide järelevalvega, litsentseerimisega ning karastusjookide joogikontsentraatide ja siirupite tootmise ja tarnimisega.

Tehinguga võõrandab The Coca-Cola Company oma Balti riikides asuvad villimisettevõtted Kreekas asuvale villijale.   

AS Eesti Coca-Cola Joogid põhitegevus on jookide valmistamine The Coca-Cola Company või tema volitatud tootja poolt tarnitud kontsentraadist, pakendamine selleks ettenähtud taarasse ja müümine Eestis The Coca-Cola kaubamärkide all. AS-i Eesti Coca-Cola Joogid enamusaktsionär (89,8%) on kontsentraatide tootja The Coca-Cola Export Corporation, kelle omanik on The Coca-Cola Company. Joogid, mille valmistamise, pakendamise ja müügiga AS Eesti Coca-Cola Joogid tegeleb, on järgmised: “Coca-Cola”, Coca-Cola Light”, “Fanta”, “Sprite”, “BonAquA”, “SunFill” ja “Kinley Tonic”.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 tähenduses on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Jookide kaubaturg jaguneb alkohoolsete ja alkoholivabade jookide kaubaturgudeks. Alkoholivabade jookide kaubaturu võimalik liigendus on järgmine: mineraalvesi, mahlad, mahlajoogid, karastusjoogid (sh koola- ja kaljamaitselised, limonaadid jm), toniseerivad joogid, kohv, tee jne.

AS Eesti Coca-Cola Joogid tegutseb kaubaturgudel, kus käibivateks kaupadeks on mineraalvesi ja karastusjoogid.

Arvestades Eesti territooriumi väiksust ja arenenud transpordivõimalusi on antud koondumise puhul kaubaturgudeks kogu Eesti territooriumi hõlmav mineraalvee müügi ja karastusjookide müügi kaubaturg.

Eesti mineraalvee müügi kaubaturu suurus oli 2000.aastal hinnanguliselt 23 milj. liitrit. Sellel kaubaturul konkureerivad  lisaks AS-le Eesti Coca-Cola Joogid (“BonAquA”) veel    Saku Õlletehase AS (“Vichy Classique”), AS Värska Vesi (“Värska Vesi”) ja Lätis asuvad ettevõtjad (“Everest” jt).

AS Eesti Coca-Cola Joogid turuosa Eesti mineraalvee müügi kaubaturul oli 2000.aastal […] %.

Eesti karastusjookide müügi kaubaturu suurus 2000.aastal oli hinnanguliselt 43 milj. liitrit. AS Eesti Coca-Cola Joogid konkurentideks sellel kaubaturul on kalja- ja limonaaditootjad AS Ösel Foods, AS Tartu Õlletehas,  AS Viru Joogid, samuti Saku Õlletehase AS ( Zingo, Pepsi) jt väiksema turuosaga kodu- ja välismaised karastusjookide tootjad. Alates 2000.aastast omab Saku Õlletehase AS PepsiCo koolamaitseliste jookide (“Pepsi”, “Pepsi  Max”, “7Up”) ostu- ja edasimüügi ainuõigust Eestis.

AS Eesti Coca-Cola Joogid turuosa Eesti karastusjookide müügi kaubaturul oli 2000.aastal […] %.

AS Eesti Coca-Cola Joogid peamised kliendid on [……………………………]. Suured toidukaupluste ketid moodustasid 2000.aastal ettevõtja karastusjookide kogumüügist […] %. Suuremate klientide hulka kuuluvad ka [………………………].

                                                                                   

Õiguslik hinnang

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumisi, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 milj. krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 milj. krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

CC Beverages Holdings II B.V. ülemaailmne käive 2000.a majandusaastal oli […] miljardit krooni ning AS-i Eesti Coca-Cola Joogid käive […] milj. krooni. AS Eesti Coca-Cola Joogid, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub CC Beverages Holdings II B.V. ja AS Eesti Coca-Cola Joogid koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. KonkS § 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest või ka eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja.

Antud koondumise puhul valitseva mõju omandaja CC Beverages Holdings II B.V., samuti Coca Cola HBC S.a. ja teised kontserni kuuluvad ettevõtjad ei oma Eestis äritegevust. Eestis omab äritegevust AS Eesti Coca-Cola Joogid, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis koondumine ei mõjuta Eesti mineraalvee ja karastusjookide müügi kaubaturge. Koondumise tulemusel muutub AS-i Eesti Coca-Cola Joogid üle valitseva mõju omaja, samas ei muutu konkurentsiolukord  ega kaubaturu struktuur. Koondumine ei mõjuta nõudlust mineraalvee ja karastusjookide järele ega nende kaupade pakkumist, samuti ei kahjusta koondumine tarbijate huvisid. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti mineraalvee ja karastusjookide müügi kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lõike 1 punktist 1

 

Otsustan:

Anda luba CC Beverages Holdings II B.V. ja AS Eesti Coca-Cola Joogid koondumisele.

Käesolevale koondumisele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu  

Tagasi