PEADIREKTOR

Otsus 06.12.2001 nr 50-KO

Koondumisele nr 05-ko/2001 AS Tallinna Küte/ AS Tallinna Soojus soojusenergia tootmise ja müügiga seotud varad loa andmine

Koondumine

07.11.2001.a esitas AS Tallinna Küte esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt AS Tallinna Küte võtab rendile kõik AS Tallinna Soojus varad, mis on seotud soojusenergia tootmise ja müügiga Tallinna linnas (edaspidi AS Tallinna Soojus varad). Rendileping sõlmiti 30 aastaks.

Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 4 kohaselt on ettevõtja osa ettevõtja vara või ettevõtja organisatsiooniliselt iseseisev osa, sealhulgas ettevõte, mis on äritegevuse aluseks ja millele on selgelt omistatav turukäive.

Seoses varade rentimisega võtab AS Tallinna Küte üle AS Tallinna Soojus äritegevuse, mis seisneb soojusenergia tootmises ja müügis Tallinna linnas ning nendega seotud teenuste osutamises. Sellest tulenevalt on AS Tallinna Soojus varade puhul tegemist ettevõtja osaga KonkS § 19 lg 4 tähenduses.

Nimetatud tehingu tulemusel omandab AS Tallinna Küte valitseva mõju KonkS § 2 lg 4 tähenduses AS Tallinna Soojus osa üle, milleks on rendile võetavad AS Tallinna Soojus varad. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 29.11.2001.a ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes "Ametlikud Teadaanded". Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks AS Tallinna Küte ja AS Tallinna Soojus varad.

AS Tallinna Küte on 29.10.2001.a asutatud ettevõtja, kelle tegevusalad on soojusenergia tootmine ja müük. AS Tallinna Küte ainuaktsionär on AS Eraküte, kelle tegevusalad on soojusenergia tootmine, ülekandmine, jaotamine ja müük. AS Eraküte teised tütarettevõtjad tegelevad peamiselt soojusenergia müügiga Eesti erinevates linnades. AS Eraküte kuulub oma emaettevõtja Dalkia International S.A. kaudu Vivendi Universal kontserni. Dalkia International S.A. on valdusettevõtja, kellele kuuluvad osalused energiaettevõtjates, mis tegutsevad väljaspool Prantsusmaad. Vivendi Universal on peamiselt meedia ja telekommunikatsiooni valdkonnas tegutsev kontsern. Kõik kontserni tütarettevõtjad, mis tegelevad energeetika, transporditeenuste, veevõrkude ja jäätmekäitlusega kuuluvad Vivendi Universal tütarettevõtja Vivendi Environment kontserni.

AS Tallinna Soojus on 100 % Tallinna linnale kuuluv ettevõtja, kelle põhitegevuseks on Tallinna linnas soojusenergia tootmine ja müümine kaugküttevõrgu kaudu. AS-le Tallinna Soojus kuulub viis katlamaja (Mustamäe, Kadaka, Ülemiste, Karjamaa ja Tallinn), kus toimub soojusenergia tootmine AS Tallinna Soojus põhivõrgu jaoks. Samuti kuulub AS-le Tallinna Soojus 41 lokaalkatlamaja, mis on antud pikaajalisele rendile AS-le Fortum Termest. AS Tallinna Küte poolt rendile võetavad varad on seotud soojusenergia tootmise ja müügiga Tallinna linnas.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

AS Tallinna Küte 2000.a majandusaasta käive puudub. KonkS § 24 lg 1 alusel liidetakse AS Tallinna Küte käibele temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate käive. Sellest tulenevalt on AS Tallinna Küte käive KonkS § 21 lg 1 tähenduses 654 miljardit krooni. AS Tallinna Soojus soojusenergia müügiga seotud käive 2000.a majandusaastal oli 693 miljonit krooni. AS Tallinna Küte poolt rendile võetavate varadega seotud äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub ülal kirjeldatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Käesoleva koondumise puhul piiritletakse kaubaturgudena soojusvõrgu haldamine, soojusenergia tootmine ja soojusenergia müük kaugküttevõrgu kaudu.

Soojusenergia tootmine toimub katlamajades, kus toimub vee või auru soojendamine selleks ettenähtud spetsiaalsetes veesoojendus või aurukateldes. Soojusenergia tootmiseks on sisenditena vajalikud kütus (gaas või masuut), elektrienergia ja vesi. Soojusenergia tootmine toimub AS-le Tallinna Soojus kuuluvates Mustamäe, Kadaka ja Ülemiste katlamajas. Reservis on Karjamaa ja Tallinna katlamaja.

Lisaks katlamajadele toimub soojusenergia tootmine nn lokaalkatlamajades. Lokaalkatlamajaks loetakse soojusenergia tootmisüksust, mis varustab soojusega harilikult ühte hoonet, harvemal juhul väheseid lähedal asuvaid hooneid (korterelamud, kaubanduskeskused jne). Lokaalkatlamajades kasutatakse soojusenergia tootmiseks gaasi. Lokaalkatlamaja omanikuks ja opereerijaks võib olla varustatava hoone valdajad või korteriühistud, see tähendab, et toimub tootmine ainult omatarbeks. Mõnedel juhtudel opereerivad suuremaid lokaalkatlamaju energiaettevõtjad.

Samuti tegeleb Tallinna lähedal soojusenergia tootmisega AS-le Eesti Energia kuuluv Iru Elektrijaam.

2000/2001.a majandusaastal tootis AS Tallinna Soojus 821 616 MWh soojusenergiat. Soojusenergia tootmisel kasutati kütusena peamiselt maagaasi (95,2 %) ja väiksemas mahus masuuti (4,8 %). AS Tallinna Soojus poolt toodetud soojusenergia osakaal oli 37,2 %. Lisaks enda poolt toodetud soojusele osteti oluline osa (52,6 %) soojusenergiast AS-le Eesti Energia kuuluvast Iru Elektrijaamast. Lokaalvõrkudes müüdud soojusenergia (10,2 %) ostis AS Tallinna Soojus AS-lt Fortum Termest.

Soojusenergia müük toimub AS-le Tallinna Soojus kuuluva kaugküttevõrgu või lokaalvõrkude kaudu. Lokaalvõrgud on piirkondlikud kaugküttevõrgud, mis ei ole ühendatud AS Tallinna Soojus põhivõrkudega.

2000/2001.a majandusaastal müüs AS Tallinna Soojus omatoodetud ja sisseostetud soojusenergiat kokku 1 828 696 MWh. Kõige rohkem soojusenergiat (77 %) müüdi elamumajandusele (eramud, kinnisvarahooldus ettevõtjad, korteri- ja elamuühistud). Järgneva suurema kliendigrupi (18 %) moodustasid haridus- ja lasteasutused, hotellid, kultuuri- ja spordiasutused, munitsipaalasutused, transpordi ettevõtjad, riigiasutused ja tervisehoiuasutused. Kommertsklientidele (tööstusettevõtjad jms) müüdi ligikaudu 5 % soojusenergiast.

Kaugküttevõrgu kaudu soojusenergia ostmist saab asendada iseseisva soojusenergiaga varustamise süsteemiga, sealhulgas lokaalkatlamaja, elektriküte või ahjuküte. Kaugküttevõrgu kaudu soojusenergia ostmise asendamine nõuab täiendavaid kulutusi individuaalse küttesüsteemi väljaehitamiseks. Iseseisva soojusenergiaga varustamise puhul toimub soojusenergia tootmine omatarbeks ning ei toimu soojusenergia müüki teistele isikutele. Seega toimub nimetatud süsteemide puhul soojusenergia tootmine, kuid ei konkureerita soojusenergia müügi kaubaturul.

Soojusenergia müük kaugküttevõrgu kaudu on võimalik ainult piirkonnas, kus on olemas selleks vajalik soojusvõrk. AS Tallinna Soojus võrgud katavad kogu Tallinna v.a piirkonnad, kus kaugküttevõrk ei ole välja ehitatud ning piirkonnad, kus soojusenergia müümisega lokaalse võrgu kaudu tegeleb AS Servikol. AS Tallinna Soojus kaugküttevõrke ei ole võimalik ühendada Eesti teiste piirkondade kaugküttevõrkudega. Sellest tulenevalt on geograafiliselt kaubaturuks Tallinna linna need piirkonnad, kus asuvad AS Tallinna Soojus põhivõrk ja lokaalvõrgud.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 2 kohaselt on turguvalitsev ettevõtja ka KonkS § 15 sätestatud olulist vahendit omav ettevõtja.

KonkS § 15 järgi loetakse olulist vahendit, sealhulgas loomulikku monopoli omavaks ettevõtja, kelle omandis, valduses või opereerimisel on võrgustik, infrastruktuur või muu oluline vahend, mida teisel isikul ei ole võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas dubleerida, kuid millele juurdepääsuta või mille olemasoluta ei ole võimalik kaubaturul tegutseda.

AS Tallinna Soojus soojusvõrgu rendile võtmisega muutus AS Tallinna Küte võrguettevõtjaks energiaseaduse § 14 lg 1 tähenduses.

Vastavalt energiaseaduse § 18 lg 4 ostavad väiketarbijad soojusenergiat neid teenindavalt võrguettevõtjalt. Tallinna linnas ei ole hetkel soojusenergia tarbijaid, kes vastaksid Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud suurtarbija määratlusele, mis lubaks neil osta soojusenergiat võrgu tehniliste võimaluste piires teistelt Eesti Vabariigi territooriumil tegutsevatelt soojusenergiat müüvatelt ettevõtjatelt. Seega saab käesoleval ajal Tallinna linna piirkondades, kus asuvad AS Tallinna Soojus võrgud, kaugküttevõrgu kaudu soojusenergiat osta ainult AS-lt Tallinna Soojus ja edaspidi AS-lt Tallinna Küte, kes rendib AS Tallinna Soojus varasid. Kaubaturule sisenemine eeldab lisaks suurtarbijate olemasolule ka olemasolevat soojusvõrku dubleeriva kaugküttevõrgu rajamist, mis ei ole majanduslikult otstarbekas.

Sellest tulenevalt muutus AS Tallinna Küte koondumisega seoses kaugküttevõrgu valdamisel olulist vahendit omavaks ettevõtjaks KonkS § 15 tähenduses ning seega turguvalitsevaks ettevõtjaks KonkS § 13 lg 2 tähenduses.

AS Tallinna Küte muutus koondumise tulemusel ühtlasi ka turguvalitsevaks ettevõtjaks Tallinna linnas soojusenergia müümise kaubaturul AS Tallinna Soojus asemel.

Käesoleva juhtumi puhul ei kaasne koondumise tulemusena turguvalitseva seisundi tugevnemist, sest muutus ainult olulist vahendit ja Tallinna linnas soojusenergia müümise kaubaturul turguvalitsevat seisundit omav ettevõtja. Seega ei muutunud koondumise tulemusel konkurentsi olukord kaubaturul.

Kuna koondumisega seoses ettevõtja turguvalitsev seisund Tallinna linnas soojusenergia müümise ning kaugküttevõrkude haldamise kaubaturgudel ei tugevne, puuduvad KonkS § 22 lg-s 2 nimetatud asjaolud, mis tingiksid koondumise keelamise.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba koondumisele, mille käigus AS Tallinna Küte võtab rendile AS-le Tallinna Soojus kuuluvad soojusenergia tootmise ja müügiga seotud varad.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi