PEADIREKTORI ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 28.11.2001 nr 49-KO

Koondumisele nr 04-ko/2001 Qwest B.V. / KPNQwest N.V. loa andmine

Koondumise viis

30.10.2001.a esitas Qwest Communications International Inc.(Ameerika Ühendriigid) esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Qwest Communications International Inc. tütarettevõtja Qwest B.V. (Hollandi Kuningriik) omandab valitseva mõju KPNQwest N.V.(Hollandi Kuningriik) üle. KPNQwest N.V. on Qwest B.V. ja KPN Telecom B.V. (Hollandi Kuningriik) ühine ettevõtja, kelle aktsiatest kuulub ühist valitsevat mõju omavatele ettevõtjatele kummalegi 44,4%. Koondumise tulemusel muutub ühine valitsev mõju KPNQwest N.V. üle Qwest B.V. ainuvalitsevaks mõjuks.

Tehinguga omandab Qwest Europe LLC KPN Telecom B.V.-lt 3,1% KPNQwest N.V. aktsiatest. Tehingu järgselt omavad Qwest Europe LLC ja Qwest B.V. (mõlemad on B-aktsionärid) kokku 47,5% KPNQwest N.V. aktsiatest ja häältest ning õiguse määrata KPNQwest N.V. kuuest nõukogu liikmest kolm. Kõik KPNQwest N.V. puudutavad põhilised majandusotsused (eelarve ja kolme aasta äriplaani vastuvõtmine, finantseerimisalaste kokkulepete sõlmimine) nõuavad nõukogu kvalifitseeritud häälteenamust (s.o antud lepingu kohaselt lihthäälteenamus, kusjuures poolt peab olema kaks B-aktsionäride poolt nimetatud nõukogu liiget). B-aktsionärid nimetavad ka KPNQwest N.V. juhatuse kõik liikmed. B-aktsionäride 47,5%-st häältest omab Qwest B.V. enamuse, s.o 44,4%.

Konkurentsiseaduse (KonkS) § 2 lg 4 p 2 kohaselt on valitsev mõju võimalus ühe ettevõtja poolt teise ettevõtja aktsiate või osade omamise kaudu, lepingu, tehingu või põhikirja alusel või muul viisil otseselt või kaudselt mõjutada teist ettevõtjat, mis võib seisneda õiguses oluliselt mõjutada teise ettevõtja juhtorganite koosseisu, tööd või otsuste tegemist. Seega omandab Qwest B.V. valitseva mõju KPNQwest N.V. üle.

Koondumine toimub KonkS § 19 lg 1 p 2 viisil.

Konkurentsiamet avaldas 15.11.2001.a Qwest Communications International Inc. ja KPNQwest N.V. koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende põhitegevus

Koondumise osalised KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on Qwest B.V. ja KPNQwest N.V.

Qwest B.V. ainuke tegevusala on investeeringute haldamine.

Tema emaettevõtja Qwest Communications International Inc.on USA juhtiv lairiba internetiteenuste osutaja, kes osutab sideteenuseid, andmete ja multimeediasignaalide edastamise teenuseid ja internetile tuginevaid teenuseid nii oma kohalikul kui rahvusvahelisel turul, mobiilsideteenuseid, kohalikke telekommunikatsiooni- ja sellega seotud teenuseid ning kataloogiteenuseid oma kohalikus teeninduspiirkonnas, mis hõlmab 14 osariiki. Peamiselt teenindab Qwest Communications International Inc. suuri ja keskmise suurusega äriettevõtteid ja valitsusasutusi, samuti üksikisikuid ja väikeettevõtteid oma   teeninduspiirkonnas.

Qwest Europe LLC asutati antud tehingu läbiviimiseks Qwest Communications International Inc poolt 2001.a oktoobris ning tema ainus tegevusala on investeeringute haldamine.

KPNQwest N.V. on Qwest B.V. ja KPN Telecom B.V. ühine ettevõtja, kes on juhtiv rajatistel põhinev üle-euroopaline interneti protokollil (IP) baseeruvate andmekesksete teenuste osutaja. Ettevõte kasutab kõrgtehnoloogilist 20 000 km fiiberoptilist võrku, mis ühendab 50 Euroopas asuvat linna, ja osutab kõiki andmekeskseid interneti protokollil baseeruvaid ja teisi telekommunikatsiooniteenuseid. KPNQwest N.V. on üks suurim ärialaste internetiteenuste osutaja 15 Euroopa riigis.

Eestis omab KPNQwest N.V. äritegevust oma tütarettevõtja KPNQwest Estonia AS kaudu.

KPNQwest Estonia AS on KPNQwest N.V. 100% tütarettevõtja, kelle põhitegevus on TCP/IP protokolli ja internetiga seotud ühendamisteenuste osutamine. Ühenduse loomiseks rajatud võrgukeskused asuvad mitmetes Eesti linnades: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Narvas. Püsiühenduse kõrval pakutakse ka üleriigilist sissehelistamisteenust. Lisaks ühendusteenustele osutatakse ka  serveriteenuseid.  KPNQwest Estonia AS ehitab oma klientidele ka kohtvõrke (LAN), loob vajadusel virtuaalseid privaatvõrke (VPN), pakub vajalikku riist- ja tarkvara ning hooldab tehnilisi struktuure.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 tähenduses on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt  omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

KPNQwest Estonia AS tegutseb telekommunikatsiooniteenuste kaubaturul, mille üheks alaliigiks on andmesideteenuste osutamise kaubaturg. Andmesideteenuste osutamise kaubaturg jaguneb:

  1. Lõpptarbijatele osutatavate teenuste kaubaturg, milline jaguneb interneti ühendusteenuse osutamise (dial-up ja püsiühendus) ja serveriteenuste osutamise kaubaturgudeks.
  2. Teistele operaatoritele rahvusvahelise internetiühenduse hulgimüügi kaubaturg.

Internetiühenduse loomiseks on erinevaid võimalusi. Levinud juurdepääsuteenus on sissehelistamine telefonivõrgu vahendusel (dial-up). Sissehelistamisteenuse kasutamiseks on vaja telefoniliini (-numbrit) ja modemit või ISDN-võrguadapterit, mis teevad ühelt arvutilt üle telefoniliini saadetavad signaalid arusaadavaks teistele arvutitele. Püsiühendus internetiga saavutatakse andmesidekanali, otsejuhtme, kaabeltelevisiooni, raadiolingi, ADSL või mobiiltelefoni vahendusel. Käesoleva koondumise puhul käsitletakse neid erinevaid interneti ühendusteenuseid ühe kaubaturuna, kuna nad võimaldavad juurdepääsu internetile, olles seega kasutustingimuste poolest ostja seisukohalt asendatavad.

Internetiühenduse kaudu kasutatavate serveriteenuste (e-posti aadressid, kodulehekülje loomine ja hoidmine, portaalid, e-kommertsi lahendused, finantsteenused, AIP ja ASP teenused jm) osutamist käsitletakse eraldi kaubaturuna, kuna tegemist on sisuteenuse, mitte juurdepääsuteenuse osutamisega. Serveriteenuse osutamine kaasneb internetiühenduse loomisele, lähtudes ostja vajadustest. Serveriteenuste osutamine annab klientidele võimaluse mitte osta, üles seada ja hooldada oma servereid, vaid osta vajalikku funktsionaalsust sisse. Kuna juurdepääs spetsiaalsetes serverikeskustes paiknevatele serveritele toimub interneti kaudu, on serveriteenuse osutamine interneti ühendusteenuste osutamisega tihedalt seotud tegevus.

Kuna andmesideteenused on kättesaadavad kogu riigi ulatuses on käesoleva koondumise puhul kaubaturgudeks kogu Eesti territooriumi hõlmav interneti ühendusteenuste osutamise, serveriteenuste osutamise ja teistele operaatoritele rahvusvahelise internetiühenduse hulgimüügi kaubaturg, kus tegutseb ka KPNQwest Estonia AS.

Andmesideteenuste osutamise kaubaturul konkureerivad Eestis lisaks koondumise ühe osalise tütarettevõtjale KPNQwest Estonia AS veel AS Eesti Telefon, AS Uninet, AS Microlink Online, OÜ Levicom Broadband (Tele 2), AS EsData ja üle 10 väiksema turuosaga ettevõtja. Koondumise teate kohaselt oli 2000. aastal KPNQwest Estonia AS turuosa  interneti ühendusteenuste osutamise kaubaturul […] %, serveriteenuste osutamise kaubaturul […] % ja teistele operaatoritele rahvusvahelise internetiühenduse hulgimüügi kaubaturul […] %.

Õiguslik hinnang

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumisi, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Qwest B.V. ülemaailmne käive 2000.a majandusaastal oli […] miljardit krooni ning KPNQwest N.V. käive […] miljardit krooni. KPNQwest N.V. kontserni kuulub Eestis registreeritud ja tegutsev tütarettevõtja KPNQwest Estonia AS, mistõttu kontserni äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Qwest B.V. ja KPNQwest N.V. koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. KonkS § 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest või ka eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja.

Antud koondumise puhul valitseva mõju omandaja Qwest B.V., samuti teised Qwest Communications International Inc. kontserni kuuluvad ettevõtjad ei oma Eestis äritegevust. KPNQwest N.V., kelle üle valitsev mõju omandatakse, tegutseb Eestis ainult KPNQwest Estonia AS kaudu. Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis koondumine ei mõjuta Eesti andmesideteenuste osutamise kaubaturge. Koondumise tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Koondumine ei mõjuta nõudlust andmesideteenuste osutamise järele ega selle teenuse pakkumist, samuti ei kahjusta koondumine tarbijate huvisid. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti andmesideteenuste kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lõike 1 punktist 1

Otsustan:

Anda luba Qwest B.V. ja KPNQwest N.V. koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Aini Proos

Tagasi